Cách để Xóa tập tin sử dụng câu lệnh Command Prompt

Bạn đã bao gờ muốn xóa một tạp tin bằng Command Prompt trong Windows chưa? Bạn hoàn toàn có thể làm được như vậy nếu làm theo hướng dẫn sau.

Các bước

 1. 1
  Mở cửa sổ lệnh bằng cách vào Start > All Programs > Accessories > Command Prompt. Ngoài ra, bạn có thể mở hội thoại (WinKey + R) và gõ "cmd" không bao gồm dấu ngoặc kép.
 2. 2
  Gõ "del " không bao gồm dấu ngoặc kép.
 3. 3
  Gõ tên tệp bao gồm cả phần mở rộng, nếu thư mục hiện hành của bạn là thư mục chứa tệp, bạn làm tiếp theo sau. Nếu bạn không biết phần mở rộng của têp là gì, kiểu tệp trong hình chữ nhật có thể có nhiều kiểu (phụ thuộc vào máy tính của bạn có) và click chuột phải và tìm properties và su đó nó sẽ xuất hiện trên trang chính. Nó trông tương tự như "C:\myfilename.ext".
  • Nếu bạn không ở đúng thư mục, bạn có thể dùng lệnh "cd" để chuyển đến đúng thư mục hoặc gõ đầy đủ đường dẫn của tệp muốn xóa.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn xóa "file.txt", bạn gõ "del file.txt". Nếu tệp này trong Desktop và bạn đang ở thư mục khác, bạn có thể gõ "C:\Users\username\Desktop\file.txt".
 4. 4
  DEL cũng hỗ trợ ký tự mặt nạ như là dấu sao(*) và dấu hỏi(?). Ví dụ, Nếu bạn muốn xóa tất cả tệp có phần mở rộng .wav, bạn có thể gõ "del C:\Users\username\Desktop\*.wav".

Lời khuyên

 • Một số tập tin có thể yêu cầu quyền administrator mới được xóa. Bạn sẽ phải mở "elevated command prompt" hoặc chạy command prompt bằng quyền administrator.
 • Bạn nên sử dụng chương trình quản lý tập tin hệ thống để xóa các tập tin và chỉ dùng command prompt khi cần thiết để xóa những tập tin có yêu cầu dùng tới command prompt.

Cảnh báo

 • Nếu bạn xóa tập tin hệ thống, máy tính có thể sẽ không hoạt động nữa. Đừng bao giờ thử việc này.
 • Hãy thận trọng. Lệnh DEL không đưa tập tin của bạn vào Recycle Bin (thùng rác). Nó sẽ xóa tập tin vĩnh viễn. Bạn nên sử dụng trình duyệt thư mục (Explorer) để xóa các tập tin.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 17 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Máy tính

Ngôn ngữ khác:

English: Delete a File Using Command Prompt, Español: eliminar un archivo mediante la línea de comandos, Italiano: Cancellare un File Utilizzando il Prompt dei Comandi, Português: Deletar Um Arquivo Usando o Prompt de Comando, Русский: удалить файл с помощью командной строки, Deutsch: Eine Datei über die Eingabeaufforderung löschen, Français: supprimer un fichier à l'aide de l'Invite de commandes, 中文: 用命令提示符删除文件, Bahasa Indonesia: Menghapus File Menggunakan Command Prompt, العربية: حذف ملف باستخدام سطر الأوامر, Nederlands: Het verwijderen van een bestand met de Opdrachtprompt, ไทย: ลบไฟล์ด้วย Command Prompt, 한국어: 명령 프롬프트로 파일 삭제하는 방법, Türkçe: Bir Dosya Komut İstemini Kullanarak Nasıl Silinir, हिन्दी: कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से फाइल को डिलीट करें (Delete a File Using Command Prompt)

Trang này đã được đọc 5.386 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?