Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Có một vài cách giúp bạn xóa tập tin chỉ đọc trên Linux. Nếu đó là tập tin do bạn sở hữu, bạn có thể thay đổi quyền truy cập tập tin hoặc sử dụng lệnh sudo để xóa tập tin gốc. Tuy nhiên, nếu bạn không thể xóa tập tin có quyền ghi (hoặc thấy thông báo lỗi "Read Only File System" (Hệ thống tập tin chỉ đọc)), bạn cần thay đổi ổ đĩa với quyền truy cập phù hợp. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách xóa tập tin chỉ đọc trên mọi bản phân phối Linux, bao gồm Ubuntu và Linux Mint.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Thay đổi quyền truy cập tập tin

 1. 1
  Mở cửa sổ terminal. Nếu tập tin mà bạn sở hữu được thiết lập quyền chỉ đọc, bạn không thể xóa tập tin đó trừ khi bạn tự thiết lập quyền ghi. Nếu bạn sử dụng công cụ quản lý cửa sổ, hãy ấn Ctrl + Alt + T để mở cửa sổ terminal ngay bây giờ.
  • Áp dụng cách này nếu bạn muốn xóa tập tin mà bạn sở hữu nhưng không có quyền xóa (chẳng hạn như bạn là chủ sở hữu hoặc trong nhóm có quyền đọc tập tin).
  • Nếu bạn đăng nhập từ xa và đang xem bảng điều khiển lệnh, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
 2. 2
  Sử dụng cd để nhập thư mục có tập tin cần xóa. Ví dụ, nếu tập tin mà bạn muốn xóa được lưu trong thư mục documents của thư mục “home”, hãy nhập cd documents hoặc cd /home/username/documents.
 3. 3
  Sử dụng ls -al để xem quyền truy cập của các tập tin trong thư mục. Việc sử dụng ls -l cho bạn thấy danh sách tập tin trong thư mục, cùng với chủ sở hữu từng tập tin và quyền truy cập của chúng. Thao tác thêm a vào ls -l cũng cho bạn thấy tập tin và thư mục ẩn.
 4. 4
  Xem quyền truy cập của tập tin mà bạn muốn xóa. Quyền truy cập hiển thị trước tên tập tin, chẳng hạn như: r--r--r--. Tên người sở hữu hiển thị ở phía sau, và theo sau đó là tên nhóm.
  • r là quyền đọc, w là quyền ghi và x là quyền thi hành.
  • Ba ký tự đầu tiên trong quyền cập (đối với ví dụ r--) là quyền truy cập của người sở hữu tập tin. Vì vậy, trong ví dụ này, chủ sở hữu tập tin có quyền đọc, nhưng không có quyền ghi, thi hành hoặc xóa tập tin.
  • Ba ký tự tiếp theo là quyền truy cập nhóm. Nếu bạn là thành viên của một nhóm và nhóm đó có quyền ghi tập tin, bạn có thể xóa tập tin kể cả khi bạn không phải là chủ sở hữu.
  • Ba ký tự cuối cùng là quyền truy cập toàn thể, có nghĩa là dành cho tất cả mọi người.
 5. 5
  Sử dụng chmod -v u+rw tên tập tin để cho bạn quyền đọc và ghi. Bạn có thể bỏ r nếu đã có quyền đọc. Sau khi có quyền ghi, bạn có thể xóa tập tin.
  • Nếu bạn không phải là chủ sở hữu tập tin nhưng có quyền truy cập gốc đối với hệ thống, bạn có thể dùng sudo chmod -v u+rw tên tập tin để cho bạn quyền truy cập phù hợp.
  • Để xem quyền truy cập mới của tập tin, hãy dùng lệnh ls -al một lần nữa.
 6. 6
  Sử dụng rm tên tập tin để xóa tập tin. Bây giờ bạn đã có quyền ghi và có thể xóa tập tin.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Sử dụng sudo

 1. 1
  Mở cửa sổ terminal. Bạn có thể dùng lệnh sudo để xóa tập tin chỉ đọc mà bạn không thể xóa bằng tài khoản người dùng. Nếu bạn muốn sử dụng công cụ quản lý cửa sổ, hãy ấn Ctrl + Alt + T để mở cửa sổ terminal ngay.
  • Sử dụng phương pháp này nếu bạn không phải là chủ sở hữu tập tin cần xóa và bạn muốn xóa tập tin thay vì thực hiện thao tác thay đổi quyền truy cập.
  • Nếu bạn đăng nhập từ xa và đang xem bảng điều khiển lệnh, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
 2. 2
  Sử dụng cd để nhập thư mục của tập tin mà bạn muốn xóa. Ví dụ, nếu tập tin mà bạn muốn xóa được lưu trong thư mục documents của thư mục “home”, bạn sẽ dùng lệnh cd documents hoặc cd /home/tên người dùng/documents.
 3. 3
  Sử dụng ls -al để xem nội dung trong thư mục. Lệnh này sẽ hiển thị toàn bộ tập tin trong thư mục hiện tại, cùng với tên người sở hữu và quyền truy cập của từng tập tin.
 4. 4
  Sử dụng sudo rm tên tập tin để xóa tập tin. Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu để sử dụng quyền truy cập ở mức cao nhất. Sau khi mật khẩu được chấp nhận, tập tin chỉ đọc sẽ bị xóa.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Sửa lỗi hệ thống tập tin chỉ đọc

 1. 1
  Mở cửa sổ terminal. Có một vài nguyên nhân khiến bạn gặp lỗi rm: cannot remove '(filename)' : Read only file system khi muốn xóa tập tin. Hãy bắt đầu bằng thao tác ấn Ctrl + Alt + T để mở cửa sổ terminal nếu bạn sử dụng công cụ quản lý cửa sổ.
  • Nếu bạn đăng nhập từ xa, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
 2. 2
  Sử dụng df -h để xem toàn bộ thiết bị đã được mount. Bạn cần biết chính xác điểm mount của ổ đĩa khiến bạn gặp sự cố. Thao tác này cho bạn xem toàn bộ ổ đĩa đã được mount.
 3. 3
  Sử dụng lệnh mount . Thay điểm mount bằng điểm mount thực tế, chẳng hạn như /media/usbdisk. Nếu bạn muốn xóa tập tin trên USB hoặc ổ đĩa mạng, chẳng hạn như dữ liệu sao lưu cũ, ổ đĩa lưu tập tin sẽ được mount theo quyền truy cập chỉ đọc.
  • Nếu bạn thấy ro trong phần kết quả, hệ thống tập tin là chỉ đọc. Việc mount ổ đĩa sẽ giúp khắc phục sự cố. Để thực hiện việc này, bạn sẽ dùng lệnh mount -o remount,rw điểm mount. Bạn có thể xóa tập tin ngay sau đó.
  • Nếu quyền truy cập là rw, ổ đĩa được mount với quyền truy cập đọc-ghi, và bạn có thể xóa tập tin mà không lo gặp vấn đề. Điều này thường có nghĩa là hệ thống tập tin trên ổ đĩa có vấn đề. Hãy tiếp tục các bước còn lại.
  • Nếu bạn thấy remount-ro, hệ thống tập tin đang gặp sự cố và ổ đĩa được mount với quyền truy cập chỉ đọc để hạn chế hư tổn. Điều đó cũng có nghĩa là hệ thống tập tin trên ổ đĩa gặp vấn đề. Hãy tiếp tục các bước còn lại.
 4. 4
  Nếu quyền truy cập đã được thiết lập đúng, hãy bỏ mount ổ đĩa. Để thực hiện việc này, bạn sẽ dùng lệnh sudo umount device . Thay device bằng tên thiết bị, chẳng hạn như /dev/sdd1.
  • Vì bạn không thể bỏ mount hệ thống tập tin gốc, nên bạn không thể kiểm tra hệ thống tập tin của phân vùng gốc, trừ khi bạn được khởi động vào chế độ khôi phục. Nếu lỗi xảy ra trên hệ thống tập tin gốc, hãy khởi động vào chế độ khôi phục trước.
 5. 5
  Sử dụng lệnh sudo fsck -n device để kiểm tra ổ đĩa. Đây là thao tác kiểm tra sự toàn vẹn của ổ đĩa mà không tạo thêm thay đổi. Nếu ổ đĩa hoạt động bình thường, bạn sẽ thấy "clean" trong phần kết quả. Nếu ổ đĩa có lỗi, thông tin cũng sẽ hiển thị tại đây.
  • Nếu bạn thấy lỗi, hãy sao lưu ổ đĩa trước khi tiếp tục để phòng trường hợp không thể sửa lỗi hệ thống tập tin.
 6. 6
  Sử dụng lệnh sudo fsck device để sửa lỗi. Nếu có lỗi, bạn sẽ được yêu cầu sửa chúng.
  • Kể cả khi bạn có thể sửa lỗi, hãy sao lưu dữ liệu để phòng trường hợp ổ đĩa bị hỏng.
 7. 7
  Mount ổ đĩa sau khi sửa lỗi. Nếu bạn có thể sửa lỗi, việc mount ổ đĩa sẽ hỗ trợ bạn trong việc xóa tập tin. Sử dụng mount -o remount,rw mount point để đảm bảo ổ đĩa được mount với quyền truy cập đọc và ghi. Bạn có thể điều chỉnh và xóa tập tin trên ổ đĩa ngay sau đó.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Hack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali LinuxHack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali Linux
Lấy quyền root trên UbuntuLấy quyền root trên Ubuntu
Có đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong LinuxCó đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong Linux
Tạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên LinuxTạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên Linux
Cài đặt Google Chrome bằng Terminal trên Linux
Chạy phần mềm Windows trên LinuxCó thể chạy tập tin .exe trên Linux không?
Cài đặt XAMPP trên LinuxCài đặt XAMPP trên Linux
Tạo hệ điều hành máy tínhTạo hệ điều hành máy tính
Cài đặt Ubuntu trên VirtualBoxCài đặt Ubuntu trên VirtualBox
Khởi chạy chương trình từ dòng lệnh trên LinuxKhởi chạy chương trình từ dòng lệnh trên Linux
Thiết lập mạng trên UbuntuThiết lập mạng trên Ubuntu
Cài đặt LinuxCài đặt Linux
Chạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng TerminalChạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng Terminal
Đổi mật khẩu root trong LinuxĐổi mật khẩu root trong Linux
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Stan Kats
Cùng viết bởi:
Chuyên gia công nghệ
Bài viết này đã được cùng viết bởi Stan Kats. Stan Kats là kỹ sư công nghệ, giám đốc điều hành và chuyên gia công nghệ chính của Tập đoàn Tư vấn CNTT STG tại West Hollywood, California. Stan cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện cho doanh nghiệp thông qua dịch vụ CNTT và cung cấp cho cá nhân thông qua công ty dịch vụ tiêu dùng của anh là Stan's Tech Garage. Anh có bằng cử nhân quan hệ quốc tế của Đại học Nam California. Anh bắt đầu sự nghiệp tại một công ty thuộc nhóm Fortune 500. Stan thành lập các công ty riêng để cung cấp dịch vụ chuyên môn cấp độ doanh nghiệp cho các các nhân và công ty nhỏ. Bài viết này đã được xem 2.143 lần.
Chuyên mục: Hệ Điều hành Khác
Trang này đã được đọc 2.143 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo