Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Nhiều tổ chức sử dụng định dạng APA (American Psychological Association - Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ) khi trích dẫn nguồn tham khảo, đặc biệt là đối với các ngành khoa học. Định dạng này đề cao sự bình đẳng, đó là lý do tên viết tắt được sử dụng thay cho tên, và nghiên cứu gần nhất được nhắc đến ngay trong phần đầu của trích dẫn. Hãy bắt đầu với việc định dạng các trích dẫn trong văn bản, rồi liệt kê danh sách tài liệu tham khảo bằng việc nhập thông tin sách, bài báo và nguồn khác.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Trích dẫn sách

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhập họ của tác giả vào trích dẫn trong danh sách tài liệu tham khảo. Theo định dạng APA, bạn chỉ nhập tên viết tắt và họ. Nhập dấu phẩy sau họ, rồi nhập chữ các chữ cái viết đầu tiên trong tên và tên lót nếu có cả hai.[1]
  • Ví dụ, trích dẫn của bạn sẽ bắt đầu như sau:
   • Ford, R. G. (Tác giả Ford, R. G.)
  • Nếu nguồn trích dẫn có nhiều tác giả, hãy phân cách tên bằng dấu phẩy và dấu “&”.
   • Ford, R. G., Macintosh, J. P., & Rose, P. M. (Tác giả Ford, R. G., Macintosh, J. P., & Rose, P. M.)
 2. 2
  Thêm năm xuất bản. Đặt năm trong ngoặc đơn, và theo sau đó là dấu chấm. Bạn có thể tìm thấy năm xuất bản trên trang tiêu đề đầu hoặc cuối.[2]
  • Bạn sẽ nhập thông tin như sau:
   • Ford, R. G. (2015). (Tác giả Ford, R. G. (xuất bản năm 2015).)
 3. 3
  Nhập tên sách. Chọn kiểu chữ in nghiêng cho tên sách. Nhập thông tin theo kiểu viết hoa đầu câu, có nghĩa là chỉ viết hoa từ đầu tiên (và danh từ riêng). Bạn cũng sẽ viết hoa từ đầu tiên sau dấu hai chấm.[3]
  • Bây giờ trích dẫn của bạn trở thành:
   • Ford, R. G. (2015). The benefits of natural grass. (Tác giả Ford, R. G. (xuất bản năm 2015). Tên sách tạm dịch là “Lợi ích của cỏ tự nhiên”)
 4. 4
  Nhập địa điểm và tên nhà xuất bản. Thêm thành phố nơi xuất bản, dấu phẩy, và tỉnh thành. Tiếp theo, nhập dấu hai chấm, theo sau đó là tên nhà xuất bản. Đặt dấu chấm sau tên nhà xuất bản.[4]
  • Bây giờ, trích dẫn của bạn sẽ giống như sau:
   • Ford, R. G. (2015). The benefits of natural grass. Eugene, Oregon: University of Oregon. (Tác giả Ford, R. G. (xuất bản năm 2015). Tên sách tạm dịch là “Lợi ích của cỏ tự nhiên”. Tại thành phố Eugene, bang Oregon: nhà xuất bản Đại học Oregon.)
  • Trích dẫn này đã hoàn chỉnh nếu bạn không còn thông tin khác.
 5. 5
  Thêm số lần tái bản sau tên sách nếu đó là sách được tái bản. Đặt số lần tái bản trong ngoặc đơn bằng cách viết số (2nd, 3rd, v.v.) và từ viết tắt "ed". Số lần tái bản cần được nhập trước dấu chấm đặt sau tên sách. Bạn có thể tìm thấy thông tin này ở phía sau trang tiêu đề.[5]
  • Trích dẫn sẽ trở thành:
   • Ford, R. G. (2015). The benefits of natural grass (3rd ed.). Eugene, Oregon: University of Oregon. (Tác giả Ford, R. G. (xuất bản năm 2015). Tên sách tạm dịch là “Lợi ích của cỏ tự nhiên” (tái bản lần thứ 3). Tại thành phố Eugene, bang Oregon: nhà xuất bản Đại học Oregon.)
 6. 6
  Thêm tên dịch giả sau tên sách nếu có. Đề cập tên dịch giả trong ngoặc đơn bằng cách nhập tên viết tắt và họ. Thêm từ viết tắt "Trans." sau tên người đó. Bạn cần đặt thông tin này sau dấu chấm ngay cạnh tên sách.[6]
  • Trích dẫn của bạn sẽ giống như sau:
   • Ford, R. G. (2015). The benefits of natural grass. (Frank Roberts, Trans.). Eugene, Oregon: University of Oregon. (Tác giả Ford, R. G. (xuất bản năm 2015). Tên sách tạm dịch là “Lợi ích của cỏ tự nhiên”. (Dịch bởi Frank Roberts). Tại thành phố Eugene, bang Oregon: nhà xuất bản Đại học Oregon.)
 7. 7
  Tạo trích dẫn trong văn bản. Trích dẫn này được đặt trong câu có thông tin trích dẫn. Nhập họ của tác giả trong câu hoặc trong dấu ngoặc đơn trước dấu chấm cuối câu. Tiếp theo, nhập năm xuất bản, dấu phẩy, và số trang. Mặc dù số trang không thực sự cần thiết trừ khi bạn sử dụng trích dẫn trực tiếp, nhưng thêm vào cũng tốt.[7]
  • Trích dẫn của bạn trở thành như sau:
   • As noted by Ford (2015, p. 124), AstroTurf isn't a good alternative to grass. (Theo Ford (xuất bản năm 2015, trang 124), AstroTurf không phải lựa chọn tốt thay thế cho cỏ.)
  • Ở cuối câu, trích dẫn sẽ là:
   • AstroTurf is not a viable substitute for real grass (Ford, 2015, p. 124). (AstroTurf không phải là nguồn thay thế khả thi cho cỏ thật (Tác giả Ford, xuất bản năm 2015, trang 124).)
  • Nếu bạn cần đề cập nhiều tác giả, hãy nhập thông tin theo cách sau:
   • As noted by Ford, Macintosh, & Rose (2015, p. 88), AstroTurf can be damaging to players. (Theo Ford, Macintosh và Rose (xuất bản năm 2015, trang 88), AstroTurf có thể khiến cầu thủ gặp chấn thương.)
  • Sau trích dẫn đầu tiên đã có nhắc đến nhiều tác giả, bạn sẽ viết như sau:
   • As noted by Ford et al. (2015, p. 75), AstroTurf is detrimental. (Theo Ford và tác giả khác (xuất bản năm 2015, trang 75), AstroTurf không tốt.)
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Tạo trích dẫn cho bài báo

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở đầu trích dẫn trong danh sách tài liệu tham khảo bằng họ của tác giả, theo sau đó là các chữ viết tắt của tên. Tương tự như trích dẫn sách, bạn sẽ nhập họ của tác ngay từ đầu. Đặt dấu phẩy giữa họ và tên viết tắt. Thêm chữ viết tắt của tên lót nếu sách có đề cập hoặc tác giả có tên lót.[8]
  • Phần trích dẫn sẽ giống như sau:
   • Cole, B. R. (Tác giả Cole, B. R.)
  • Nếu bài báo có nhiều tác giả, bạn cần đầy đủ thông tin được phân cách bằng dấu phẩy và dấu “&”. Chỉ nhập các chữ cái viết tắt của tên và sau đó là họ. Ví dụ:
   • Cole, B. R., Jackson, G. H., & Briar, J. P. (Tác giả Cole, B. R., Jackson, G. H., và Briar, J. P.)
 2. 2
  Thêm năm xuất bản. Đặt năm trong dấu ngoặc đơn. Thường thì bạn sẽ thấy năm ở đầu bài báo hoặc trong phần dữ liệu của bài báo. Nhập dấu chấm sau dấu ngoặc đóng.[9]
  • Trích dẫn của bạn sẽ giống như sau:
   • Cole, B. R. (2010). (Tác giả Cole, B. R. (xuất bản năm 2010).)
 3. 3
  Nhập tên bài báo. Không chọn kiểu in nghiêng, và chỉ nhập theo kiểu viết hoa đầu câu. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên, danh từ riêng và từ dầu tiên sau dấu hai chấm.[10]
  • Bây giờ trích dẫn của bạn sẽ giống như sau:
   • Cole, B. R. (2010). Why we should use grass for playing fields. (Tác giả Cole, B. R. (xuất bản năm 2010). Tại sao chúng ta nên sử dụng cỏ cho sân bóng đá.)
 4. 4
  Thêm tên tạp chí sau tên bài báo. Viết hoa tên tạp chí theo như cách viết của nó, và chọn kiểu in nghiêng. Nhập dấu phẩy sau tên tạp chí.[11]
  • Trích dẫn sẽ trở thành:
   • Cole, B. R. (2010). Why we should use grass for playing fields. Sports Field Journal, (Tác giả Cole, B. R. (xuất bản năm 2010). Tại sao chúng ta nên sử dụng cỏ cho sân bóng đá. “Tạp chí Sport Field”,)
 5. 5
  Thêm tập, kỳ, và/hoặc số trang. Một số tạp chí phân trang theo tập. Trong trường hợp đó, bạn sẽ thêm số tập theo kiểu in nghiêng, dấu phẩy, và số trang của bài báo đó. Một số tạp chí phân trang theo kỳ. Trong trường hợp đó, hãy thêm tập theo kiểu in nghiêng, nhập kỳ trong ngoặc kép nhưng không in nghiêng, và số trang.[12]
  • Đối với tạp chí phân trang theo tập, trích dẫn sẽ giống như sau:
   • Cole, B. R. (2010). Why we should use grass for playing fields. Sports Field Journal, 66, 859-863. (Tác giả Cole, B. R. (xuất bản năm 2010). Tại sao chúng ta nên sử dụng cỏ cho sân bóng đá. “Tạp chí Sport Field, tập 66”, trang 859-856.)
  • Đối với tạp chí phân trang theo kỳ, cách viết trích dẫn như sau:
   • Cole, B. R. (2010). Why we should use grass for playing fields. Sports Field Journal, 16(6), 20-16. (Tác giả Cole, B. R. (xuất bản năm 2010). Tại sao chúng ta nên sử dụng cỏ cho sân bóng đá. “Tạp chí Sport Field, tập 16” (kỳ 6), trang 20-16.)
  • Nếu đó là toàn bộ thông tin mà bạn có, trích dẫn đã hoàn chỉnh.
 6. 6
  Thêm số DOI nếu bài báo có thông tin này. Hầu hết bài viết đều có DOI - số nhận dạng bài báo. Thông tin này giống như số ISBN (Mã số sách theo tiêu chuẩn quốc tế) dành cho bài báo. Đây là thông tin thường có trong bài báo mới, nhưng nếu bài báo của bạn không có, bạn không cần bận tâm.[13]
  • Bây giờ trích dẫn trở thành:
   • Cole, B. R. (2010). Why we should use grass for playing fields. Sports Field Journal, 66, 859-863. doi:10.1434234234 (Tác giả Cole, B. R. (xuất bản năm 2010). Tại sao chúng ta nên sử dụng cỏ cho sân bóng đá. “Tạp chí Sport Field, tập 66”, trang 859-856. doi:10.1434234234)
 7. 7
  Sử dụng đường dẫn web của bài báo trực tuyến nếu không có DOI. Đường dẫn URL giúp người đọc dễ dàng truy cập bài báo. Thêm "Retrieved from" (Được lấy từ) và địa chỉ URL ở cuối phần trích dẫn.[14]
  • Đối với bài báo có đường dẫn URL truy cập công khai, bạn đừng quên thêm vào trích dẫn:
   • Cole, B. R. (2010). Why we should use grass for playing fields. Sports Field Journal, 66, 859-863. Retrieved from http://www.sportsfieldjournal.com/why_we_should_use_grass (Tác giả Cole, B. R. (xuất bản năm 2010). Tại sao chúng ta nên sử dụng cỏ cho sân bóng đá. “Tạp chí Sport Field, tập 66”, trang 859-856. Được lấy từ http://www.sportsfieldjournal.com/why_we_should_use_grass)
  • Nếu không có đường dẫn URL truy cập công khai, hãy nhập trang chủ của tạp chí:
   • Cole, B. R. (2010). Why we should use grass for playing fields. Sports Field Journal, 66, 859-863. Retrieved from http://www.sportsfieldjournal.com/home (Tác giả Cole, B. R. (xuất bản năm 2010). Tại sao chúng ta nên sử dụng cỏ cho sân bóng đá. “Tạp chí Sport Field, tập 66”, trang 859-856. Được lấy từ http://www.sportsfieldjournal.com/home)
 8. 8
  Tạo trích dẫn trong văn bản ngay tại câu có thông tin trích dẫn. Nếu đề cập họ của tác giả trong câu, bạn không cần thêm thông tin này trong trích dẫn; chỉ cần nhập trích dẫn ngay sau họ. Nếu không, bạn sẽ nhập họ của tác giả, dấu phẩy, năm xuất bản, dấu phẩy và số trang trong ngoặc đơn ở cuối câu. Bạn phải thêm số trang khi dùng trích dẫn trực tiếp; trong trường hợp khác thì đây là thông tin không bắt buộc.[15]
  • Nếu tên của tác giả có trong câu, trích dẫn được nhập như sau:
   • As noted by Cole (2013, p. 45), AstroTurf is a bad way to cover a field. (Theo Cole (xuất bản năm 2013, trang 45), AstroTurf không phải là lựa chọn tốt để phủ sân bóng đá.)
  • Ở cuối câu, trích dẫn sẽ là:
   • AstroTurf is not a viable substitute for real grass (Ford, 2015, p. 124). (AstroTurf không phải là lựa chọn thay thế khả thi cho cỏ thật (Ford, xuất bản năm 2015, trang 124).)
  • Nếu bạn muốn nhập nhiều tác giả, hãy tham khảo mẫu sau:
   • As noted by Cole, Jackson, & Briar (2014, p. 58), AstroTurf is bad for scoring goals. (Theo Cole, Jackson và Briar (xuất bản năm 2014, trang 58), AstroTurf không hiệu quả đối với việc ghi bàn.)
  • Sau trích dẫn đầu tiên với nhiều tác giả, bạn sẽ thêm "et al.":
   • As noted by Cole et al. (2014, p. 66), AstroTurf is a problem when playing football. (Theo Cole và tác giả khác (xuất bản năm 2014, trang 66), AstroTurf là vấn đề trong bóng đá.)
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Tạo trích dẫn khác

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhập trích dẫn các bài luận trong sách giống như khi nhập trích dẫn bài báo trong danh sách tài liệu tham khảo. Mặc dù bạn không nhập thông tin giống nhau, nhưng cách thức nhập trích dẫn bài luận trong sách thì giống nhau. Nhập tên tác giả, ngày, tiêu đề bài luận, rồi thêm tên sách. Bạn sẽ dùng "In" kèm theo tên người biên tập trước tiêu đều, theo sau đó là dấu phẩy và tiêu đề. Thêm địa điểm và nhà xuất bản.[16]
  • Trích dẫn bài luận sẽ là:
   • Braxton, N. K. (2011). Finding the right playing field. In J. L. Washington and M. P. Hicks (Eds.), AstroTurf versus real grass: The dilemma (55-74). Miami, OK: Small Town Press. (Tác giả Braxton, N. K. (xuất bản năm 2011). Tiêu đề tạm dịch là Tìm sân bóng đá phù hợp. Biên tập bởi J. L. Washington và M. P. Hicks, tiêu đề tạm dịch là AstroTurf và cỏ thật: vấn đề khó khăn (trang 55-74). Tại nhà Miami, nhà xuất bản OK: Small Town Press.)
  • Bạn cần nhập "Eds." trong ngoặc đơn để người xem biết đó là những người biên tập. Số trong ngoặc đơn sau tiêu đề (in nghiêng) là số trang của bài luận trong sách.
 2. 2
  Khi trích dẫn luận án, bạn cần lưu ý xem nó đã được công bố chưa. Nhập trích dẫn luận án như khi nhập trích dẫn sách, nhưng thêm "Unpublished doctoral dissertation" (Luận án tiến sĩ chưa công bố) sau tiêu đề trong ngoặc nếu nó chưa được công bố. Nhập tên cơ quan, dấu phẩy, và địa điểm.[17]
  • Trích dẫn cơ bản giống như sau:
   • Harbor, L. R. (2010). Astroturf and the playing field (Unpublished doctoral dissertation). University of Oregon, Eugene, OR. (Tác giả Harbor, L. R. (xuất bản năm 2010). Tiêu đề tạm dịch là “AstroTurf và sân bóng đá” (Luận án tiến sĩ chưa công bố). Đại học Oregon, Eugene, bang Oregon.)
  • Nếu luận án đã được công bố, bạn sẽ nhập "Doctoral dissertation" (Luận án tiến sĩ), dấu phẩy, rồi nhập "Retrieved from" (Được lấy từ) và cơ sở dữ liệu. Bạn cũng cần nhập số thứ tự và số đăng ký trong ngoặc đơn như sau:
   • Price, H. F. (2012). Why AstroTurf should be outlawed (Doctoral dissertation). Retrieved from Sports Central Database. (244412321) (Tác giả Price, H. F. (xuất bản năm 2012). “Tiêu đề tạm dịch là “Vì sao AstroTurf nên bị cấm” (Luận án tiến sĩ). Được lấy từ Cơ sở dữ liệu Sports Central. (244412321))
 3. 3
  Nhập tên tổ chức trước nếu đó là tác giả. Một số sách mỏng và tài liệu cung cấp thông tin được viết bởi các tổ chức hoặc tập đoàn. Thay vì nhập tên cá nhân, bạn sẽ sử dụng tên tổ chức khi đề cập tên tác giả. Nếu biết tên tác giả cụ thể, bạn sẽ đặt thông tin này cuối phần trích dẫn, sau địa điểm.[18]
  • Trích dẫn của bạn sẽ trông giống như sau:
   • The Society for the Best Playing Fields. (2009).Data on injuries across different types of fields. Eugene, OR: G. H. Roberts. (Hội những sân bóng đá tốt nhất. (xuất bản năm 2009). “Số liệu về chấn thương trên các loại sân.” Eugene, bang Oregon: tác giả G. H. Roberts.)
  • Nhập theo cách tương tự đối với văn bản hành chính, nhưng bạn cần thêm số hiệu sau tiêu đề trong ngoặc đơn, và nhập đơn vị ban hành ở cuối phần trích dẫn:
   • National Institute of Sports. (2001). Study of various types of turf for playing fields (DHHS Publication No. ADM 553234-131). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. (Viện thể thao Hoa Kỳ. (xuất bản năm 2001). Nghiên cứu về các loại đất cỏ dành cho sân bóng đá. (DHHS số xuất bản. ADM 553234-131). Tại Washington, DC: Văn phòng in ấn hành chính Hoa Kỳ.)
 4. 4
  Thêm đường dẫn URL vào cuối phần trích dẫn. Nếu bạn sử dụng báo cáo hoặc tài liệu trên mạng, hãy nhập tên tác giả và ngày xuất bản trước. Tiếp theo, nhập tiêu đề của văn bản theo kiểu in nghiêng. Cuối cùng, nhập "Retrieved from" (Được lấy từ) và đường dẫn URL của trang web.[19]
  • Ví dụ, bạn sẽ nhập trích dẫn theo mẫu sau:
   • Vicks, H. R. & Jackson, G. H. (2014). The advantages of AstroTurf. Retrieved from http://www.astroturfinformationfoundation.com/advantages_of_astroturf/Vicks_Jackson (Tác giả Vicks, H. R. và Jackson, G. H. (xuất bản năm 2014). “Ưu điểm của AstroTurf.” Được lấy từ http://www.astroturfinformationfoundation.com/advantages_of_astroturf/Vicks_Jackson)
 5. 5
  Thêm trích dẫn ngay tại câu có thông tin trích dẫn. Khi nhập trích dẫn trong văn bản, bạn có thể nhập tên tác giả trong câu; trong trường hợp này, trích dẫn được phép nhập ngay sau tên trong ngoặc đơn mà không cần thêm họ của tác giả. Nếu không, trích dẫn phải được đặt trong ngoặc đơn ở cuối câu. Thêm họ của tác giả, dấu phẩy, ngày xuất bản, dấu phẩy và số trang. Nhập số trang đối với trích dẫn trực tiếp; nếu bạn không thêm trích dẫn trực tiếp, bạn cũng có thể thêm số trang, nhưng đây là thông tin không bắt buộc.[20]
  • Nếu bạn đề cập tên tác giả trong câu, hãy áp dụng mẫu sau:
   • As noted by Ford (2015, p. 124), AstroTurf isn't a good alternative to grass. (Theo Ford (xuất bản năm 2015, trang 124), AstroTurf không phải là lựa chọn tốt thay thế cho cỏ.)
  • Ở cuối câu, phần trích dẫn sẽ là:
   • AstroTurf is not a viable substitute for real grass (Ford, 2015, p. 124). (AstroTurf không phải là lựa chọn thay thế khả khi cho cỏ thật (tác giả Ford, xuất bản năm 2014, trang 124).)
  • Nếu bạn cần nhập nhiều tác giả, hãy liệt kê đầy đủ:
   • As noted by Ford, Macintosh, & Rose (2015, p. 88), AstroTurf can be damaging to players. (Theo Ford, Macintosh và Rose (xuất bản năm 2015, trang 88), AstroTurf có thể khiến cầu thủ bị chấn thương.)
  • Sau trích dẫn đầu tiên có nhiều tác giả; bạn chỉ cần nhập “et al.”
   • As noted by Ford et al. (2015, p. 75), AstroTurf is detrimental. (Theo Ford và tác giả khác (xuất bản năm 2015, trang 75), AstroTurf không tốt.)
  Quảng cáo

Lời khuyên

Bài viết wikiHow có liên quan

Viết một đoạn vănViết một đoạn văn
Lập câu hỏi khảo sátLập câu hỏi khảo sát
Thêm khung quanh văn bản trên Google DocsThêm hộp văn bản hay khung viền bao quanh văn bản trên tài liệu Google Docs
Viết Một Quyển sáchViết Một Quyển sách
Lập Dàn ýLập Dàn ý
Viết một Bức thưViết một Bức thư
Viết theo Định dạng MLAViết theo Định dạng MLA
Chèn dòng chấm chấm trong WordChèn dòng chấm chấm trong Word
Viết Một Bài Phê Bình PhimViết Một Bài Phê Bình Phim
Viết thư tìnhViết thư tình
Soạn thảo giáo trình môn họcSoạn thảo giáo trình môn học
Viết Kết luận cho Bài Tiểu luậnViết Kết luận cho Bài Tiểu luận
Giới thiệu Bản thân qua EmailGiới thiệu Bản thân qua Email
Viết một Đoạn văn Miêu tảViết một Đoạn văn Miêu tả
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 202.514 lần.
Chuyên mục: Soạn thảo
Trang này đã được đọc 202.514 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo