Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thay đổi thiết lập của hệ thống mạng proxy mà bạn đang kết nối. Việc này có thể thực được trên hầu hết các trình duyệt phiên bản máy tính như Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari và trên thiết lập iPhone hoặc Android. Bạn thường tìm thấy thông tin cần thiết để kết nối với proxy đã chọn tại trang thông tin của proxy đó.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 7:

Google Chrome

 1. 1
  Mở Google Chrome với biểu tượng hình cầu màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương.
 2. 2
  Nhấp vào biểu tượng ở phía trên góc phải trang để mở trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt) ở gần cuối trình đơn đang hiển thị.
 4. 4
  Kéo thanh cuộn xuống và chọn Advanced (Nâng cao) ở cuối trang.
 5. 5
  Kéo thanh cuộn xuống và chọn Open proxy settings (Mở thiết lập proxy) trong nhóm các thiết lập "System" (Hệ thống) ở gần cuối trang.
 6. 6
  Chỉnh sửa thiết lập proxy. Bước này sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn:
  • Trên Windows - Nhấp vào LAN settings (Thiết lập LAN), rồi chỉnh sửa đường dẫn URL trong phần Address (Địa chỉ) và/hoặc thay đổi cổng dùng để kết nối trong phần Port (Cổng).
  • Trên Mac - Chọn proxy mà bạn muốn chỉnh sửa ở bên trái trang, rồi thay đổi đường dẫn URL tại trường Address, tên người dùng và/hoặc mật khẩu tại trường UsernamePassword cùng với các trang đã được bỏ qua tại trường Bypass (Bỏ qua).
 7. 7
  Nhấp vào OK, rồi nhấp vào Apply (Áp dụng) ở cuối các cửa sổ. Thao tác này sẽ lưu thiết lập proxy vừa được cập nhật.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 7:

Firefox

 1. 1
  Mở Firefox với biểu tượng quả địa cầu màu xanh dương và con cáo màu cam.
 2. 2
  Nhấp vào lựa chọn ở phía trên góc phải cửa sổ để mở trình đơn.
 3. 3
  Nhấp vào Options (Tùy chọn) với biểu tượng bánh răng trong trình đơn đang hiển thị.
  • Trên Mac, bạn sẽ nhấp vào Preferences (Tùy chọn) tại đây.
 4. 4
  Nhấp vào Advanced (Nâng cao). Đây là thẻ cuối cùng ở bên trái cửa sổ Firefox.
  • Nếu bạn sử dụng máy Mac, thẻ Advanced hiển thị ở phía trên cửa sổ Preferences.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Network (Hệ thống mạng) ở phía trên trang Advanced.
 6. 6
  Nhấp vào Settings… (Cài đặt) ở bên phải tiêu đề "Connection" (Kết nối) để mở thiết lập proxy hiện tại.
 7. 7
  Chỉnh sửa thiết lập proxy. Hãy thay đổi các trường cần thiết sau đây:
  • HTTP Proxy - Nhập địa chỉ proxy mới hoặc thay đổi địa chỉ hiện tại sao cho phù hợp.
  • No Proxy for (Không dùng proxy đối với) - Nhập các địa chỉ mà bạn không muốn dùng proxy.
 8. 8
  Chọn OK để lưu thiết lập proxy và thoát trình đơn proxy.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 7:

Microsoft Edge

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Proxy bên dưới cột lựa chọn ở bên trái cửa sổ Network & Internet.
  • Có lẽ bạn phải kéo thanh cuộn tại cột bên trái xuống để thấy thẻ này.
 5. 5
  Kéo thanh cuộn xuống phần "Manual proxy setup" (Thiết lập proxy thủ công) ở cuối trang.
 6. 6
  Chỉnh sửa thông tin proxy. Hãy thay đổi các trường cần thiết sau đây:
  • Address (Địa chỉ) - Thay thế hoặc chỉnh sửa địa chỉ proxy tại đây.
  • Port (Cổng) - Thay đổi cổng mà proxy dùng để kết nối thông qua tường lửa của bạn.
  • Exceptions (Ngoại lệ) - Thêm các trang mà bạn không muốn dùng proxy (chẳng hạn như Facebook).
 7. 7
  Nhấp vào Save (Lưu) ở cuối trang để lưu thiết lập proxy của bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 7:

Internet Explorer

 1. 1
  Mở Internet Explorer với biểu tượng chữ "e" màu xanh dương với dải băng màu vàng.
 2. 2
 3. 3
  Nhấp vào Internet options (Tùy chọn Internet) ở gần cuối trình đơn đang hiển thị.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Connections (Kết nối) ở phía trên cửa sổ Internet Options.
 5. 5
  Nhấp vào nút LAN settings (Thiết lập LAN) bên dưới tiêu đề "Local Area Network (LAN) settings" (Thiết lập mạng máy tính cục bộ (LAN)) ở gần cuối trang.
 6. 6
  Đánh dấu vào ô "Use a proxy server for your LAN" (Dùng máy chủ proxy cho LAN) bên dưới tiêu đề "Proxy server" (Máy chủ proxy).
 7. 7
  Chỉnh sửa thông tin proxy. Hãy thay đổi các trường cần thiết sau đây:
  • Address (Địa chỉ) - Chỉnh sửa đường dẫn URL của proxy.
  • Port (Cổng) - Thay đổi cổng mà proxy dùng để kết nối thông qua tường lửa của bạn.
 8. 8
  Nhấp vào Apply (Áp dụng) để lưu các thay đổi.
  • Các thiết lập này cũng sẽ áp dụng cho Google Chrome.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 7:

Safari

 1. 1
 2. 2
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống) ở gần phía trên trình đơn đang hiển thị.
 3. 3
  Nhấp vào Network (Hệ thống mạng) với biểu tượng quả địa cầu trong trình đơn System Preferences.
 4. 4
  Nhấp vào Advanced (Nâng cao) ở giữa trang Network.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Proxies ở phía trên cửa sổ.
  • Trước tiên bạn sẽ phải nhấp vào biểu tượng ổ khóa và nhập tên cùng mật khẩu của người quản trị.
 6. 6
  Chỉnh sửa thông tin proxy. Hãy thay đổi các trường cần thiết sau đây:
  • Web Proxy Server (Máy chủ web proxy) - Chỉnh sửa hoặc thay thế đường dẫn URL của proxy.
  • Username (Tên người dùng) - Thay đổi tên người dùng mà bạn dùng để đăng nhập vào proxy (chỉ thực hiện việc này nếu bạn đã thay đổi tên người dùng trên trang proxy).
  • Password (Mật khẩu) - Cập nhật mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập.
  • Bypass (Bỏ qua) - Nhập địa chỉ của bất kỳ trang nào mà bạn không muốn dùng proxy.
 7. 7
  Nhấp vào nút Apply (Áp dụng) màu xanh dương ở cuối trang để lưu các thiết lập.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 7:

iPhone

 1. 1
 2. 2
  Chạm vào Wi-Fi ở gần phía trên trang Settings để mở trình đơn Wi-Fi.
 3. 3
  Chọn một hệ thống mạng bằng cách chạm vào hệ thống mạng mà bạn muốn kết nối với proxy.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đã kết nối với hệ thống mạng cần dùng.
  • Bạn sẽ cần nhập mật khẩu của hệ thống mạng trước khi tiếp tục.
 4. 4
  Chạm vào ở bên phải hệ thống mạng để mở thiết lập.
 5. 5
  Kéo thanh cuộn xuống phần "HTTP PROXY" ở gần cuối trang.
 6. 6
  Chạm vào Manual (Thủ công) ở cuối trang.
 7. 7
  Chỉnh sửa thiết lập proxy. Hãy thay đổi các trường cần thiết sau đây:
 8. 8
  Chạm vào < Wi-Fi ở phía trên góc trái màn hình để lưu thiết lập proxy.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 7:

Android

 1. 1
 2. 2
  Chạm vào Wi-Fi ở gần phía trên màn hình Setttings.
 3. 3
  Chọn một hệ thống mạng bằng cách chạm vào hệ thống mạng mà bạn muốn kết nối thông qua proxy.
  • Bỏ qua bước này nếu bạn đã kết nối với một hệ thống mạng.
  • Bạn sẽ cần nhập mật khẩu cho hệ thống mạng chưa từng được kết nối trước đó.
 4. 4
  Chạm và giữ tên của hệ thống mạng Wi-Fi để mở trình đơn.
 5. 5
  Chạm vào Modify network (Chỉnh sửa hệ thống mạng) ở gần cuối trình đơn đang hiển thị.
 6. 6
  Chạm vào Advanced options (Tùy chọn nâng cao) trong trình đơn đang hiển thị ở giữa trang.
 7. 7
  Chạm vào Manual (Thủ công) để cho phép bạn thay đổi thiết lập proxy một cách thủ công.
 8. 8
  Thay đổi thiết lập proxy. Hãy chỉnh sửa các trường cần thiết sau đây:
  • Proxy hostname (Máy chủ proxy) - Chỉnh sửa hoặc thay thế địa chỉ proxy.
  • Proxy port (Cổng proxy) - Thay đổi cổng được dùng để kết nối proxy.
  • Bypass proxy for (Bỏ qua proxy đối với) - Thêm địa chỉ mà bạn không muốn dùng proxy. Bạn nên nhập thêm dấu phẩy để tách các địa chỉ nhưng không thêm khoảng trắng.
 9. 9
  Chạm vào Save (Lưu) ở cuối màn hình để lưu thiết lập và thoát trình đơn proxy.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Đảm bảo bạn không tự thay đổi thiết lập proxy trước khi trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ proxy.

Cảnh báo

 • Việc nhập sai địa chỉ, tên người dùng, mật khẩu hoặc cổng có thể khiến proxy không hoạt động.

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PCChuyển đổi màn hình 1 và 2 trên PC
Khiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hackKhiến mọi người nghĩ rằng bạn đang hack
Chụp ảnh bằng camera trên laptopChụp ảnh bằng camera trên laptop
Hack Máy tínhHack Máy tính
Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)Lấy dữ liệu từ trang tính khác trên Google Sheets (PC hoặc Mac)
Sao chép và dánSao chép và dán
Tìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDFTìm kiếm từ hoặc cụm từ trong văn bản PDF
Xóa bỏ phông nền trong Adobe IllustratorXóa bỏ phông nền trong Adobe Illustrator
Kết nối PC với TV mà không cần dâyKết nối PC với TV mà không cần dây
Kết nối tai nghe Bluetooth với máy tínhKết nối tai nghe Bluetooth với máy tính
Đổi ngôn ngữ trên máy tínhĐổi ngôn ngữ trên máy tính
Sao chép và dán ảnhSao chép và dán ảnh
Khởi động máy tínhKhởi động máy tính
Gỡ bỏ Chế độ Write Protection trên Thẻ nhớGỡ bỏ Chế độ Write Protection trên Thẻ nhớ
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 30.667 lần.
Chuyên mục: Máy tính
Trang này đã được đọc 30.667 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo