Cách để Tắt máy tính từ xa trong mạng LAN

Trong bài viết này:Tìm địa chỉ IP máy tính mục tiêuKích hoạt máy tính để tắt từ xaSử dụng giao diện tắt máy từ xaTạo tập tin batch để tắt nhiều máy

wikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng máy tính Windows để tắt một máy tính Windows khác trong cùng mạng cục bộ (LAN).

Phần 1
Tìm địa chỉ IP máy tính mục tiêu

 1. 1
  Bạn cần đảm bảo rằng máy tính đã đáp ứng đủ điều kiện để có thể tắt từ xa. Để tắt máy từ xa bằng một máy tính khác trên cùng mạng LAN, máy tính mục tiêu phải đạt tiêu chí sau:
  • Đang bật và được kết nối cùng mạng cục bộ LAN với máy tính mà bạn sẽ sử dụng để tắt máy tính này.
  • Có cùng tài khoản administrator (quản trị viên) với máy tính mà bạn sẽ sử dụng để tắt máy tính này.
 2. 2
  Mở Start trên máy tính mà bạn muốn tắt. Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
 3. 3
  Mở Settings (Cài đặt). Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở phía dưới bên trái cửa sổ Start.
 4. 4
  Nhấp vào Network & Internet (Internet & mạng) nằm trong hàng tùy chọn Settings trên cùng.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ Status (Trạng thái) ở phía trên bên trái cửa sổ.
 6. 6
  Nhấp vào View your network properties (Xem thuộc tính mạng). Liên kết này nằm cuối trang.
  • Có thể bạn cần cuộn xuống để tìm liên kết này.
 7. 7
  Cuộn xuống đến tiêu đề "Wi-Fi" gần giữa trang.
 8. 8
  Xem tiêu đề "IPv4 address" (Địa chỉ Ipv4). Dãy số và dấu chấm ở bên phải tiêu đề "IPv4 address" là địa chỉ IP của máy tính hiện tại. Sau đây bạn sẽ sử dụng địa chỉ IP này để chỉ định máy tính cần tắt.
  • Có thể địa chỉ IP sẽ kết thúc với nét gạch chéo và số khác (ví dụ: "192.168.2.2/24"). Nếu có, bạn hãy bỏ qua dấu gạch chéo và số đằng sau lúc nhập địa chỉ IP.

Phần 2
Kích hoạt máy tính để tắt từ xa

 1. 1
  Mở Start . Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới bên trái màn hình.
  • Bạn cần chắc rằng mình vẫn đang sử dụng máy tính mục tiêu.
 2. 2
  Mở Registry Editor như sau:
  • Nhập regedit.
  • Nhấp vào 'regedit đầu cửa sổ Start.
  • Nhấp vào Yes khi hiện ra.
 3. 3
  Điều hướng đến thư mục "System" (Hệ thống). Hãy sử dụng các thư mục ở góc trên bên trái cửa sổ Registry Editor để thực hiện:
  • Nhấp đúp vào thư mục "HKEY_LOCAL_MACHINE" để mở rộng.
  • Nhấp đúp vào thư mục "SOFTWARE".
  • Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục "Microsoft".
  • Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục "Windows".
  • Nhấp đúp vào thư mục "CurrentVersion".
  • Cuộn xuống và nhấp đúp vào thư mục "Policies".
  • Nhấp vào thư mục "System".
 4. 4
  Nhấp phải vào thư mục "System". Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 5. 5
  Chọn New (Mới) từ trong trình đơn thả xuống. Một trình đơn sẽ bật ra.
 6. 6
  Nhấp vào DWORD (32-bit) Value. Tùy chọn này nằm trong trình đơn bật lên. Biểu tượng giá trị DWORD sẽ hiện ra bên trái trang.
 7. 7
  LocalAccountTokenFilterPolicy và nhấn Enter. Giá trị DWORD sẽ được định danh.
 8. 8
  Nhấp đúp vào giá trị "LocalAccountTokenFilterPolicy" để mở. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 9. 9
  Kích hoạt giá trị. Đổi trường dữ liệu "Value data" thành 1, sau đó nhấp OK ở cuối cửa sổ bật lên.
  • Đến bước này bạn có thể thoát Registry Editor.
 10. 10
  Bật quyền truy cập Remote Registry. Để cho phép thiết lập Registry Editor hoạt động từ máy tính khác trên cùng mạng, bạn thực hiện như sau:
  • Mở Start .
  • Nhập services, sau đó nhấp vào Services (Dịch vụ) ở đầu cửa sổ Start.
  • Cuộn xuống và nhấp đúp vào Remote Registry (Đăng ký từ xa).
  • Nhấp vào khung thả xuống "Startup type" (Loại khởi động) và chọn Manual (Thủ công).
  • Nhấp vào Apply (Áp dụng).
  • Nhấp vào Start (Bắt đầu), sau đó kích OK.
 11. 11
  Khởi động lại máy tính. Nhấp vào Start , chọn Power và kích vào Restart trong cửa sổ bật lên. Sau khi máy tính mục tiêu khởi động lại, bạn có thể chuyển sang máy tính mà bạn muốn tiến hành tắt từ xa.

Phần 3
Sử dụng giao diện tắt máy từ xa

 1. 1
  Mở Start trên máy tính kia. Bạn có thể thực hiện trên máy tính thuộc cùng mạng LAN và có quyền administrator.
 2. 2
  Tìm Command Prompt.command prompt để tìm.
 3. 3
  Nhấp phải vào Command Prompt. Tùy chọn nằm đầu cửa sổ Start. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 4. 4
  Nhấp vào Run as administrator (Chạy dưới quyền quản trị viên). Tùy chọn nằm trong trình đơn thả xuống.
 5. 5
  Nhấp vào Yes khi được hỏi. Command Prompt sẽ mở ra trong chế độ administrator.
 6. 6
  Nhập thông tin đăng nhập của máy tính. Nhập net use \\address vào (nhớ thay "address" bằng địa chỉ IP mà bạn đã ghi lại trước đó), nhấn Enter rồi nhập địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập administrator vào khi được yêu cầu.
  • Ví dụ, bạn có thể nhập net use \\192.168.2.2 vào đây.
 7. 7
  Mở giao diện tắt máy từ xa.shutdown /i rồi nhấn Enter. Một cửa sổ sẽ bật lên.
 8. 8
  Chọn máy tính. Nhấp vào địa chỉ IP hoặc tên của máy tính trong khung văn bản "Computers" (Máy tính) đầu cửa sổ.
  • Nếu bạn không thấy tên hoặc địa chỉ IP của máy tính, nhấp vào Add... (Thêm), sau đó nhập địa chỉ IP của máy tính vào rồi kích OK. Tiếp theo, bạn có thể nhấp vào tên của máy tính trong khung văn bản "Computers".
 9. 9
  Nhấp vào khung thả xuống "What do you want these computers to do" (Bạn muốn những máy tính này làm gì). Tùy chọn này nằm giữa trang. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 10. 10
  Nhấp vào Shutdown (Tắt máy) trong trình đơn thả xuống.
 11. 11
  Đặt giới hạn thời gian. Nhập giới hạn thời gian (theo giây) vào khung văn bản "Display warning for" (Hiển thị cảnh báo trong).
 12. 12
  Bỏ chọn ô "Planned" (Được lên kế hoạch) bên phải trang.
 13. 13
  Nhập diễn giải. Trong khung văn bản "Comment" cuối cửa sổ, hãy nhập lời diễn giải mà bạn muốn máy tính mục tiêu hiển thị trước khi tắt máy.
 14. 14
  Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ. Máy tính được chỉ định sẽ tắt.

Phần 4
Tạo tập tin batch để tắt nhiều máy

 1. 1
  Mở Notepad. Nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng Notepad hình sổ ghi chép màu xanh.
  • Có thể bạn cần tìm Notepad trong Start.
 2. 2
  Nhập lệnh "shutdown" cùng với địa chỉ IP của máy tính. Hãy nhập lệnh sau vào, nhớ thay những nội dung cần thiết bằng thông tin của máy tính mục tiêu:
  shutdown -s -m \\address -t -01
  
  • Bạn phải thay "address" bằng địa chỉ IP của máy tính mục tiêu.
  • Bạn có thể đổi "01" thành bất kì giá trị số nào. Đây là số giây chờ trước khi máy tính tắt.
 3. 3
  Nhấn Enter, sau đó thêm dòng dành cho máy tính khác. Bạn có thể lặp lại quá trình này với nhiều máy tính trên cùng mạng nếu thích.
 4. 4
  Nhấp vào File (Tập tin) ở góc trên bên trái cửa sổ Notepad. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 5. 5
  Nhấp vào Save As… (Lưu thành). Tùy chọn này nằm trong trình đơn thả xuống File. Cửa sổ "Save As" sẽ mở ra.
 6. 6
  Nhấp vào khung thả xuống "Save as type" (Lưu thành loại) nằm gần cuối cửa sổ. Một trình đơn thả xuống sẽ hiện ra.
 7. 7
  Nhấp vào tùy chọn All Files (Tất cả tập tin) nằm trong trình đơn thả xuống.
 8. 8
  Thêm phần mở rộng ".bat" vào tập tin. Nhấp vào khung văn bản "File name" (Tên tập tin), nhập tên cho tập tin vào, theo sau là đuôi .bat.
  • Chẳng hạn, nếu muốn tạo tập tin batch tên là "shutdown", bạn cần gõ shutdown.bat.
 9. 9
  Nhấp vào Save (Lưu) ở góc dưới bên phải cửa sổ. Tập tin batch sẽ được lưu vào vị trí mặc định (chẳng hạn, "Documents").
 10. 10
  Thực thi tập tin. Nhấp đúp vào tập tin batch để thực thi. Tất cả máy tính được kết nối và đang bật thuộc danh sách trong tập tin sẽ tắt.

Lời khuyên

 • Nếu bạn biết tên của máy tính mà bạn muốn tắt từ xa (ví dụ, "DESKTOP-1234"), bạn có thể nhập tên này vào sau thẻ "\\" thay vì sử dụng địa chỉ IP.[1]

Cảnh báo

 • Nếu máy tính trong mạng LAN không sử dụng địa chỉ IP tĩnh thì địa chỉ IP của chúng có thể thay đổi khi bộ định tuyến khởi động lại hoặc khi bạn chuyển đổi mạng. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần kiểm tra lại địa chỉ IP của máy tính mục tiêu trên mạng LAN.

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Mạng lưới

Ngôn ngữ khác:

English: Do a Remote Shutdown for a PC on a LAN, Italiano: Eseguire un Arresto Remoto per un PC su una Rete Locale (LAN), Español: apagar una PC remotamente por LAN, Português: Desligar um PC Remotamente numa Rede LAN, Deutsch: Einen PC über das Netzwerk herunterfahren, Русский: сделать удаленное Завершение работы для ПК на LAN, ไทย: ปิดคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่าน LAN, Bahasa Indonesia: Mematikan PC Lain dalam Jaringan Area Lokal dari Jarak Jauh, Nederlands: Een computer via een andere pc afsluiten, العربية: إغلاق جهاز كمبيوتر عن بعد على الشبكة المحلية, Français: éteindre à distance un ordinateur relié en LAN, Türkçe: Ağ Üzerindeki Bir Bilgisayar Uzaktan Nasıl Kapatılır, 中文: 远程关闭局域网内的电脑

Trang này đã được đọc 154 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?