Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách sử dụng Command Prompt trên Windows để tạo và xóa tập tin lẫn thư mục (hay còn gọi là danh mục). Các tập tin mà bạn tạo từ Command Prompt có thể được chỉnh sửa và quản lý bằng các ứng dụng trên Windows, bao gồm File Manager và trình chỉnh sửa văn bản.

Phương pháp 1 của 4:
Tạo thư mục

 1. 1
  Mở Command Prompt theo hai cách nhanh chóng sau đây:
  • Nhấp phải vào trình đơn Start và chọn Command Prompt.
  • Ấn Win+S để mở thanh tìm kiếm, gõ cmd, rồi nhấp vào Command Prompt trong kết quả tìm kiếm.
 2. 2
  Truy cập thư mục cần dùng. Cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị lệnh C:\Users\Tên của bạn theo mặc định. Nếu bạn không muốn tạo thư mục mới tại đây, hãy gõ cd path_to_folder và ấn Enter. Thay path_to_folder bằng đường dẫn của thư mục.
  • Ví dụ, nếu muốn tạo thư mục trên Desktop, bạn sẽ nhập cd desktop và ấn Enter.
  • Nếu thư mục không có trong thư mục người dùng (chẳng hạn như C:\Users\Tên của bạn), bạn sẽ phải nhập cả đường dẫn (ví dụ: C:\Users\Tên\Desktop\Files).
 3. 3
  Nhập mkdir NamOfFolder vào Command Prompt. Thay NameOfFolder bằng tên của thư mục mà bạn muốn tạo.
  • Ví dụ, để tạo thư mục có tên "Homework", bạn sẽ nhập mkdir Homework.
 4. 4
  Ấn Enter. Đây là thao tác yêu cầu Command Prompt tạo thư mục có tên theo ý muốn của bạn.
  Quảng cáo

Phương pháp 2 của 4:
Xóa thư mục

 1. 1
  Mở Command Prompt theo hai cách nhanh chóng sau đây:
  • Nhấp phải vào trình đơn Start và chọn Command Prompt.
  • Ấn Win+S để mở thanh tìm kiếm, nhập cmd và nhấp vào Command Prompt trong kết quả tìm kiếm.
 2. 2
  Truy cập thư mục chứa thư mục mà bạn muốn xóa. Cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị lệnh C:\Users\Tên của bạn theo mặc định. Nếu muốn xóa thư mục khác, bạn sẽ nhập cd path_to_folder và ấn Enter. Thay path_to_folder bằng đường dẫn của thư mục.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn xóa thư mục từ Desktop, hãy nhập cd desktop.
  • Nếu thư mục không có trong thư mục người dùng (chẳng hạn như C:\Users\Tên của bạn), bạn sẽ phải nhập toàn bộ đường dẫn (ví dụ: C:\Users\Tên\Desktop\Files).
 3. 3
  Nhập rmdir /s FolderName. Thay FolderName bằng tên của thư mục mà bạn muốn xóa.[1]
  • Ví dụ, nếu muốn xóa thư mục "Homework", bạn sẽ nhập rmdir /s Homework tại đây.
  • Nếu tên thư mục có khoảng trắng (chẳng hạn như "Homework assignments"), bạn sẽ đặt tên trong dấu ngoặc kép (ví dụ: rmdir /s "Homework assignments").
 4. 4
  Ấn Enter để thực hiện lệnh.
  • Nếu muốn xóa thư mục có chứa tập tin hoặc thư mục ẩn, bạn sẽ thấy thông báo lỗi "The directory is not empty" (Thư mục vẫn còn dữ liệu). Trong trường hợp này, bạn sẽ phải xóa thuộc tính "hidden" (ẩn) và "system" (hệ thống) của các tập tin bên trong thư mục. Hãy thực hiện như sau:[2]
   • Dùng cd để thay đổi thư mục mà bạn muốn xóa.
   • Thực hiện lệnh dir /a để xem danh sách tất cả tập tin trong thư mục và thuộc tính của chúng.
   • Nếu bạn vẫn không thể xóa toàn bộ tập tin trong thư mục, hãy thực hiện lệnh attrib -hs *. Đây là thao tác xóa quyền truy cập đặc biệt khỏi những tập tin không thể xóa.
   • Nhập cd .. và ấn Enter để trở lại thư mục trước đó.
   • Thực hiện lệnh rmdir /s một lần nữa để xóa thư mục.
 5. 5
  Ấn y để xác nhận. Thao tác này sẽ xóa thư mục vĩnh viễn.
  Quảng cáo

Phương pháp 3 của 4:
Tạo tập tin

 1. 1
  Mở Command Prompt theo hai cách nhanh chóng sau đây:
  • Nhấp phải vào trình đơn Start và chọn Command Prompt.
  • Ấn Win+S để mở thanh tìm kiếm, nhập cmd rồi nhấp vào Command Prompt trong kết quả tìm kiếm.
 2. 2
  Truy cập thư mục mà bạn muốn tạo tập tin. Cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị lệnh C:\Users\Tên của bạn theo mặc định. Nếu muốn dùng thư mục khác, bạn sẽ nhập cd path_to_folder và ấn Enter. Thay path_to_folder bằng đường dẫn của thư mục.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tạo tập tin trên Desktop, hãy nhập cd desktop và ấn Enter.
  • Nếu thư mục không có trong thư mục người dùng (chẳng hạn như C:\Users\Tên của bạn), bạn sẽ phải nhập toàn bộ đường dẫn (ví dụ: C:\Users\Tên\Desktop\Files).
 3. 3
  Tạo tập tin rỗng theo định dạng bất kỳ. Nếu bạn không muốn tạo tập tin rỗng, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Tập tin rỗng sẽ được tạo theo cách sau:
  • type nul > filename.txt.
  • Thay filename.txt bằng tên tập tin và phần mở rộng mà bạn thích. Các phần mở rộng phổ biến khác bao gồm ".docx" (tài liệu Word), ".png" (tập tin ảnh rỗng), ".xlsx" (tài liệu Excel), and ".rtf" (dành cho văn bản có định dạng cơ bản).
  • Ấn Enter.
 4. 4
  Tạo tập tin văn bản. Nếu bạn không muốn tạo tập tin văn bản, hãy chuyển sang bước tiếp theo. Sử dụng các bước sau đây để tạo tập tin văn bản thô mà bạn có thể nhập nội dung:
  • copy con testfile.txt, nhưng thay testfile bằng tên tập tin mà bạn thích.
  • Ấn Enter.
  • Nhập nội dung theo ý thích. Đây là trình chỉnh sửa văn bản thô sơ, nhưng vẫn hiệu quả để viết mã hoặc ghi chú nhanh. Bạn có thể dùng phím Enter trong khi soạn thảo để nhập văn bản tại dòng tiếp theo nếu thích.
  • Ấn Ctrl+Z khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa tập tin. Đây là thao tác lưu toàn bộ nội dung đã nhập vào tập tin.
  • Một cách khác để thực hiện việc này nhập lệnh echo nhập nội dung tại đây > tên tập tin.txt.
 5. 5
  Tạo tập tin có kích cỡ nào đó. Nếu bạn không muốn tạo kích cỡ cho tập tin, hãy bỏ qua bước này. Để tạo tập tin rỗng theo kích cỡ byte, bạn sẽ thực hiện lệnh sau:
  • fsutil file createnew filename.txt 1000.
  • Thay filename bằng tên mà bạn muốn, và thay 1000 bằng số byte cần tạo cho tập tin.
  Quảng cáo

Phương pháp 4 của 4:
Xóa tập tin

 1. 1
  Mở Command Prompt theo hai cách nhanh chóng sau đây:
  • Nhấp phải vào trình đơn Start và chọn Command Prompt.
  • Ấn Win+S để mở thanh tìm kiếm, nhập cmd rồi nhấp vào Command Prompt trong kết quả tìm kiếm.
 2. 2
  Truy cập thư mục chứa tập tin mà bạn muốn xóa. Cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị lệnh C:\Users\Tên của bạn theo mặc định. Nếu muốn dùng thư mục khác, bạn sẽ nhập cd path_to_folder và ấn Enter. Thay path_to_folder bằng đường dẫn của thư mục.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tạo tập tin trên Desktop, hãy nhập cd desktop và ấn Enter.
  • Nếu thư mục không có trong thư mục người dùng (chẳng hạn như C:\Users\Tên của bạn), bạn sẽ phải nhập toàn bộ đường dẫn (ví dụ: C:\Users\Tên\Desktop\Files).
 3. 3
  Nhập dir và ấn Enter để mở danh sách toàn bộ tập tin có trong thư mục hiện tại. Bạn sẽ thấy tập tin muốn xóa trong danh sách này.
  • Tập tin được xóa bằng Command Prompt sẽ bị xóa vĩnh viễn thay vì bị chuyển vào Recycle Bin (Thùng rác). Vì vậy, bạn nên thao tác thật cẩn thận khi xóa tập tin bằng Command Prompt.
 4. 4
  Nhập del filename và ấn Enter. Thay filename bằng tên đầy đủ và phần mở rộng của tập tin mà bạn muốn xóa. Tên tập tin bao gồm phần mở rộng của tập tin (chẳng hạn như *.txt, *.jpg). Thao tác này sẽ xóa tập tin khỏi máy tính của bạn.
  • Ví dụ, để xóa tập tin văn bản có tên "hello", bạn sẽ nhập del hello.txt vào Command Prompt.
  • Nếu tên tập tin có khoảng trắng (ví dụ: "hi there"), bạn sẽ đặt tên tập tin trong dấu ngoặc kép (chẳng hạn như del "hi there").
  • Nếu bạn nhận được thông báo không thể xóa tập tin, hãy dùng lệnh del /f filename instead, vì lệnh này được dùng để xóa tập tin chỉ đọc.
  Quảng cáo

Cảnh báo

 • Tập tin được xóa bằng Command Prompt sẽ bị xóa vĩnh viễn thay vì bị chuyển vào Recycle Bin (Thùng rác). Vì vậy, bạn nên thao tác thật cẩn thận khi xóa tập tin bằng Command Prompt.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)

Cách để

Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7

Cách để

Thay đổi Thư mục trong Command Prompt

Cách để

Chụp ảnh Màn hình trong Microsoft Windows

Cách để

Cập nhật driver card màn hình trên Windows 7

Cách để

Thoát khỏi Chế độ Safe Mode

Cách để

Sửa lỗi âm thanh máy tính Windows

Cách để

Tắt Windows Defender trên Windows 10

Cách để

Mở Windows Explorer

Cách để

Phóng to công cụ eraser trong MS Paint trên laptop Windows 7

Cách để

Giúp Windows 7 tìm kiếm cả nội dung tập tin

Cách để

Đổi ảnh nền trên MS Paint (phông xanh)

Cách để

Sao chép Tập tin trong Command Prompt

Cách để

Kiểm tra khóa sản phẩm Windows
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 15 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 9.802 lần.
Trang này đã được đọc 9.802 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo