Cách để Tạo thêm địa chỉ email với Gmail và Yahoo

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Tạo địa chỉ Gmail mới trên máy tínhTạo địa chỉ Gmail mới trên iPhoneTạo địa chỉ Gmail mới trên AndroidTạo địa chỉ email Yahoo mới trên máy tínhTạo một địa chỉ email Yahoo mới trên điện thoại

Với bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và thêm địa chỉ email mới từ Gmail hoặc Yahoo vào tài khoản Gmail hay Yahoo hiện tại.

1
Tạo địa chỉ Gmail mới trên máy tính

 1. 1
  Mở Gmail. Vào https://www.gmail.com/ bằng trình duyệt của bạn. Nếu đang đăng nhập sẵn, hộp thư của tài khoản chính sẽ được mở.
  • Nếu chưa đăng nhập vào Gmail, nhập địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập trước khi tiếp tục.
 2. 2
  Nhấp chuột vào biểu tượng hồ sơ của bạn. Đó là ảnh đại diện nằm ở góc trên bên phải hộp thư. Một trình đơn sẽ được thả xuống.
  • Nếu chưa đặt ảnh đại diện, đó sẽ là chữ cái đầu tiên trong tên của bạn được đặt trên phông nền có màu.
 3. 3
  Nhấp vào Add account (Thêm tài khoản). Mục này nằm ở góc dưới bên trái của trình đơn được thả xuống. Một trang mới sẽ được mở.
 4. 4
  Nhấp vào More options (Thêm tùy chọn). Đường dẫn này nằm bên trái của nút NEXT (Tiếp) màu xanh.
 5. 5
  Nhấp vào Create account (Tạo tài khoản). Đó là trình đơn nằm gần đường dẫn More options.
 6. 6
  Nhập thông tin tài khoản mới của bạn. Thông tin này bao gồm:
  • Họ và tên
  • Tên đăng nhập của địa chỉ email mới
  • Mật khẩu của địa chỉ email mới
  • Ngày sinh
  • Giới tính
  • Số điện thoại của bạn
  • Địa chỉ email hiện tại
  • Nơi ở của bạn (chẳng hạn như Việt Nam)
 7. 7
  Nhấp vào Next step (Bước tiếp theo). Đó là nút nằm ở góc dưới bên phải của phần tạo tài khoản.
 8. 8
  Cuộn xuống và nhấp vào I AGREE (Tôi đồng ý). Tùy chọn này nằm cuối thỏa thuận sử dụng của Google.
 9. 9
  Nhấp vào Continue to Gmail (Tiếp tục chuyển đến Gmail). Mục này nằm ở giữa trang. Địa chỉ Gmail mới của bạn giờ sẽ được đính vào địa chỉ Gmail chính. Bạn có thể chuyển đổi giữa hai địa chỉ này bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng hồ sơ nằm ở góc trên bên phải rồi chọn tài khoản muốn sử dụng trong trình đơn được thả xuống.

2
Tạo địa chỉ Gmail mới trên iPhone

 1. 1
  Mở Gmail. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Gmail: đó là biểu tượng hình phong bì trắng có chữ "M" màu đỏ. Nếu đang đăng nhập vào Gmail, hộp thư sẽ được mở.
  • Nếu chưa đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email Google và mật khẩu rồi nhấn Sign in (Đăng nhập).
 2. 2
  Nhấn . Nút này nằm ở góc trên bên trái của màn hình.
 3. 3
  Nhấn "Menu" (Trình đơn) hình tam giác . Mũi tên này nằm bên phải địa chỉ email, gần đầu trang.
 4. 4
  Nhấn Manage accounts (Quản lý tài khoản). Mục này nằm dưới mọi tài khoản đã từng được đăng nhập trên iPhone.
 5. 5
  Nhấn + Add account (Thêm tài khoản). Tùy chọn này nằm cuối trang.
 6. 6
  Nhấn Google nằm gần đầu trang. Khi làm vậy, trang đăng nhập của Google sẽ được mở.
  • Có thể bạn sẽ phải xác nhận rằng Google có thể sử dụng thông tin iPhone của bạn bằng cách nhấn OK trước khi tiếp tục.
 7. 7
  Nhấn More options (Thêm tùy chọn). Mục này nằm ở góc dưới bên trái của màn hình.
 8. 8
  Nhấn Create account (Tạo tài khoản). Tùy chọn này nằm ở cửa sổ xuất hiện gần đường dẫn More options (Thêm tùy chọn).
 9. 9
  Nhập tên của bạn. Nhập tên và họ vào các trường "First name" (Tên) và "Last name" (Họ) tương ứng.
 10. 10
  Nhấn NEXT (Tiếp). Đó là nút nằm ở góc dưới bên phải của màn hình.
 11. 11
  Nhập ngày sinh và giới tính của bạn. Chọn ngày sinh từ trình đơn Month (Tháng), Day (Ngày), và Year (Năm), rồi nhấn vào hộp Gender (Giới tính) và chọn giới tính của bạn.
 12. 12
  Nhấn NEXT.
 13. 13
  Gõ tên đăng nhập. Nó sẽ quyết định địa chỉ email tùy chỉnh của bạn.
  • Ví dụ như, gõ nicklebackfan123, địa chỉ email của bạn sẽ là "nicklebackfan123@gmail.com".
  • Nếu tên đó đã được dùng, bạn sẽ được yêu cầu chọn tên khác khi nhấn NEXT.
 14. 14
  Nhấn NEXT.
 15. 15
  Tạo mật khẩu. Nhập mật khẩu vào hộp văn bản "Create password" (Tạo mật khẩu) rồi nhập đúng mật khẩu đó vào hộp "Confirm password" (Xác nhận mật khẩu).
 16. 16
  Nhấn NEXT.
 17. 17
  Thêm số điện thoại. Đánh số điện thoại của bạn vào hộp "Phone number" (Số điện thoại). Bạn cũng có thể nhấn Skip (Bỏ qua) ở góc dưới bên trái của màn hình nếu không muốn thêm số điện thoại vào Gmail.
  • Nếu thêm số điện thoại, có thể bạn sẽ phải xác nhận bằng cách nhập mã được Google gửi về ứng dụng Tin nhắn ở trang tiếp theo.
 18. 18
  Nhấn NEXT.
 19. 19
  Nhấn I AGREE (Tôi đồng ý). Nút này nằm ở cuối trang.
 20. 20
  Nhấn NEXT ở cuối màn hình. Tài khoản mới sẽ được thêm vào ứng dụng Gmail và bạn sẽ được đăng nhập vào tài khoản này. Bạn có thể truy cập nó mọi lúc bằng cách nhấn và chọn hình đại diện (trong nhiều trường hợp, đó là hình có chữ cái đầu tiên của tên bạn được nằm trên phông nền có màu).

3
Tạo địa chỉ Gmail mới trên Android

 1. 1
  Mở Thông báo bằng cách trượt tay từ trên xuống. Một cửa sổ với các biểu tượng sẽ xuất hiện.
 2. 2
  Mở Settings (Cài đặt). Nhấn vào biểu tượng hình bánh răng nằm ở trang Thông báo. Thường thì nó nằm ở góc trên bên phải của trang này.
 3. 3
  Cuộn xuống và nhấn vào Accounts (Tài khoản). Mục này nằm gần giữa trang Settings.
 4. 4
  Nhấn + Add account (Thêm tài khoản). Tùy chọn này nằm gần cuối màn hình.
 5. 5
  Nhấn Google ở đầu trang. Trang đăng nhập Gmail sẽ được mở.
 6. 6
  Nhấn Or create a new account (Hoặc tạo tài khoản mới). Đường dẫn này nằm ở cuối trang. Khi làm vậy, bạn sẽ được chuyển đến trang tạo tài khoản.
 7. 7
  Nhập tên của bạn. Gõ tên và họ lần lượt vào các trường "First name" (Tên) và "Last name" (Họ) tương ứng.
 8. 8
  Nhấn NEXT (Tiếp). Nó có thể nằm ở giữa màn hình hoặc nằm trên bàn phím thiết bị Android của bạn.
 9. 9
  Nhập ngày sinh và giới tính. Chọn ngày sinh từ các trình đơn Month (Tháng), Day (Ngày), và Year (Năm), tiếp đến nhấn vào hộp Gender (Giới tính) và chọn giới tính của bạn.
 10. 10
  Nhấn NEXT.
 11. 11
  Gõ tên đăng nhập. Tên này sẽ quyết định địa chỉ email tùy chỉnh của bạn.
  • Chẳng hạn như, nếu gõ illbeback thì địa chỉ email của bạn sẽ là "illbeback@gmail.com".
  • Nếu tên đăng nhập đó đã được dùng, khi nhấn NEXT, bạn sẽ được yêu cầu chọn tên khác.
 12. 12
  Nhấn NEXT.
 13. 13
  Tạo mật khẩu. Nhập mật khẩu vào hộp văn bản "Create password" (Tạo mật khẩu) và gõ lại đúng mật khẩu đó trong hộp "Confirm password" (Xác nhận mật khẩu).
 14. 14
  Nhấn NEXT.
 15. 15
  Thêm số điện thoại. Đánh số điện thoại vào hộp văn bản "Phone number" (Số điện thoại). Bạn cũng có thể nhấn Skip (Bỏ qua) ở góc dưới bên phải của màn hình nếu không muốn thêm số điện thoại vào Gmail.
  • Nếu thêm số điện thoại, có thể bạn sẽ phải xác nhận bằng cách nhập mã được Google gửi về ứng dụng Tin nhắn ở trang tiếp theo.
 16. 16
  Nhấn NEXT.
 17. 17
  Nhấn I AGREE (Tôi đồng ý). Mục này nằm ở cuối trang.
 18. 18
  Nhấn NEXT. Mục này nằm ở cuối màn hình. Tài khoản mới sẽ được thêm vào trang tài khoản của thiết bị Android của bạn. Nó cũng sẽ được thêm vào ứng dụng Gmail. Nếu không phải vậy, bạn có thể tự thêm bằng cách nhấn vào nút trong ứng dụng, nhấn , Manage accounts (Quản lý tài khoản), rồi Add account và đăng nhập bằng tài khoản mới.

4
Tạo địa chỉ email Yahoo mới trên máy tính

 1. 1
  Mở Yahoo. Vào https://www.yahoo.com/ từ trình duyệt. Bạn sẽ được chuyển đến trang chủ của Yahoo.
  • Nếu chưa đăng nhập sẵn, nhấn Sign In (Đăng nhập) ở góc trên bên phải của màn hình và nhập địa chỉ cũng như mật khẩu email Yahoo của bạn.
 2. 2
  Nhấp vào Mail. Nó nằm ở góc trên bên phải của trang chủ Yahoo. Hộp thư Yahoo sẽ được mở.
 3. 3
  Nhấn vào Settings (Cài đặt). Tùy chọn này nằm ở phía trên bên phải của trang. Một trình đơn sẽ được thả xuống.
  • Nếu không thấy mục Settings (Cài đặt), đầu tiên, nhấn vào nút One click away from your upgraded inbox (Nâng cấp hộp thư chỉ với một bước) màu xanh nằm ở góc dưới bên trái của hộp thư để chuyển sang giao diện mới.
 4. 4
  Nhấp vào More Settings (Thêm cài đặt). Nút này nằm cuối trình đơn được thả xuống. Trang Cài đặt sẽ được mở.
 5. 5
  Nhấn vào thẻ Mailboxes (Hộp thư) nằm ở xa bên trái của trang.
 6. 6
  Nhấn nút (mở rộng thêm) nằm bên phải mục "Email alias" (Email phụ). Mục này nằm ở giữa trang.
 7. 7
  Nhấn Add (Thêm). Đây là nút màu xanh nằm dưới mục "Email alias". Một trường văn bản sẽ xuất hiện ở phần bên phải của trang.
 8. 8
  Nhập địa chỉ email. Gõ địa chỉ email bạn muốn sử dụng như email Yahoo phụ thêm.
 9. 9
  Nhấn Set up (Thiết lập). Nút này nằm bên dưới trường văn bản. Email phụ thêm sẽ được tạo ra và thêm vào hộp thư của bạn. Mọi email được gửi đến địa chỉ email này sẽ xuất hiện trong hộp thư của email chính.
  • Nếu địa chỉ đó đã được dùng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một địa chỉ email khác.

5
Tạo một địa chỉ email Yahoo mới trên điện thoại

 1. 1
  Mở Yahoo Mail. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng Yahoo Mail. Đó là hộp màu tím với phong bì trắng có dòng chữ "Yahoo!" ở trên.
  • Nếu không đăng nhập sẵn, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu rồi nhấn Sign in (Đăng nhập).
 2. 2
  Nhấn . Nút này nằm ở góc trên bên trái của màn hình.
 3. 3
  Nhấn Manage Accounts (Quản lý tài khoản). Tùy chọn này nằm gần đầu trình đơn.
 4. 4
  Nhấn + Add Account (Thêm tài khoản). Tùy chọn này nằm dưới tên tài khoản chính của bạn.
 5. 5
  Nhấn Sign up (Đăng ký). Đường dẫn này nằm cuối màn hình.
 6. 6
  Nhập thông tin tài khoản mới. Bạn sẽ phải điền những thông tin sau vào các trường có trên trang:
  • Họ và tên
  • Địa chỉ email mới
  • Mật khẩu email mới
  • Số điện thoại
  • Ngày sinh
  • Giới tính (không bắt buộc)
 7. 7
  Nhấn Continue (Tiếp tục) ở cuối màn hình.
 8. 8
  Nhấn Text me an Account Key (Nhắn cho tôi Khóa Tài khoản). Lúc này, Yahoo sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại được cung cấp nhằm xác thực tài khoản của bạn.
  • Bạn cũng có thể chọn Call me with an Account Key (Gọi thông báo Khóa Tài khoản cho tôi) nếu không thể nhận tin nhắn.
 9. 9
  Mở tin nhắn từ Yahoo. Nó sẽ nằm trong ứng dụng Tin nhắn của điện thoại: đó là tin nhắn từ số điện thoại có sáu chữ số với nội dung "[số] is Your Yahoo Account Key" (Khóa Tài khoản Yahoo của bạn là [số]).
  • Đảm bảo rằng ứng dụng Yahoo không bị đóng trong lúc thao tác.
 10. 10
  Nhập mã của bạn. Bạn sẽ nhập mã gồm 5 chữ số vào trường văn bản ở giữa màn hình.
 11. 11
  Nhấn Verify (Xác thực) ở cuối màn hình. Nếu mã vừa nhập vào trùng khớp với mã mà Yahoo đã gửi, tài khoản của bạn sẽ được tạo mới.
 12. 12
  Nhấn Let's get started (Bắt đầu) để được chuyển đến tài khoản của bạn. Lúc này, bạn đã có thêm một địa chỉ email Yahoo mới bên cạnh địa chỉ chính.

Lời khuyên

 • Trong Yahoo, bạn cũng có thể tạo địa chỉ email dùng một (vài) lần. Bạn có thể dùng chúng để đăng ký nhận bản tin hay tương tự và xóa khi không còn cần nữa.

Cảnh báo

 • Nếu dùng chung điện thoại hay máy tính, đừng quên đăng xuất khỏi tài khoản Gmail sau khi thao tác xong.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Mạng Internet

Ngôn ngữ khác:

English: Create Additional Email Addresses in Gmail and Yahoo, Español: crear direcciones de correo adicionales en Gmail y Yahoo, Italiano: Creare Indirizzi Email Aggiuntivi su Gmail e Yahoo, Bahasa Indonesia: Membuat Alamat Surel Tambahan di Gmail dan Yahoo, Deutsch: Bei Gmail und Yahoo weitere Emailadressen erstellen, Português: Criar Endereços de Email Adicionais no Gmail e Yahoo, Français: créer de nouvelles adresses mail sur Gmail et Yahoo, Русский: создать дополнительный адрес электронной почты на Gmail или Yahoo, العربية: إنشاء عناوين بريد إلكتروني إضافية في جيميل وياهو, 中文: 在Gmail和Yahoo新增电子邮件帐号, Nederlands: Extra emailadressen maken in Gmail en Yahoo, ไทย: สมัครอีเมลเพิ่มเติมใน Gmail กับ Yahoo, हिन्दी: जीमेल (Gmail) तथा याहू (Yahoo) में अतिरिक्त ईमेल एड्रेस (address) बनाएँ, 한국어: 지메일과 야후에서 이메일 만들어 추가하는 법, 日本語: GmailまたはYahoo Mailで別のメールアドレスを取得する

Trang này đã được đọc 1.538 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?