Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn bạn tạo tài khoản iCloud bằng cách đăng ký Apple ID trên iPhone hoặc iPad, máy tính Mac hoặc thông qua iCloud.com. Khi đăng ký Apple ID, bạn cũng sẽ có tài khoản iCloud miễn phí; tất cả những gì bạn cần làm sau đó là đăng nhập.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Sử dụng iPhone hoặc iPad

 1. 1
  Mở phần Settings (Cài đặt) của thiết bị. Đó là ứng dụng với biểu tượng bánh răng màu xám (⚙️) và thường thấy trên màn hình chính.
 2. 2
  Chạm vào Sign in to your (device) (Đăng nhập (thiết bị) của bạn) ở phía trên trình đơn.[1]
  • Nếu sử dụng phiên bản iOS cũ hơn, bạn sẽ chạm vào iCloud và chọn Create a new Apple ID (Tạo Apple ID mới).
 3. 3
  Chạm vào Don't have an Apple ID or forgot it? (Không có Apple ID hoặc đã quên?) bên dưới trường mật khẩu.
 4. 4
  Chạm vào Create Apple ID (Tạo Apple ID) ở phía trên trình đơn vừa hiển thị.
 5. 5
  Nhập ngày sinh. Trượt lên hoặc xuống các phần month (tháng), day (ngày) và year (năm) để nhập ngày sinh rồi chọn Next (Tiếp tục) ở phía trên góc phải.
 6. 6
  Nhập First name (Tên) và Last name (Họ) rồi chọn Next.
 7. 7
  Nhập địa chỉ email hiện tại hoặc tạo địa chỉ email iCloud mới. Địa chỉ email này sẽ trở thành Apple ID mà bạn dùng để đăng nhập iCloud.
  • Chọn Next.
 8. 8
  Nhập mật khẩu rồi chọn Next.
 9. 9
  Nhập số điện thoại. Chọn xác minh số điện thoại bằng Text Message (Tin nhắn) hoặc Phone Call (Cuộc gọi) rồi chọn Next.
 10. 10
  Nhập mã xác minh, rồi chọn Next.
 11. 11
  Chọn Agree (Đồng ý) ở bên dưới góc phải trang Terms and Conditions (Điều khoản và Điều kiện), sau đó chọn Agree (Đồng ý) trong danh sách lựa chọn.
 12. 12
  Nhập mật mã của thiết bị. Đó là mã mở khóa màn hình được tạo khi bạn thiết lập điện thoại.
  • Màn hình sẽ hiển thị thông báo "Signing into iCloud" (Đăng nhập iCloud) để có thể truy cập dữ liệu của bạn.
 13. 13
  Gộp dữ liệu. Nếu muốn gộp các dữ liệu như lịch, nhắc nhở, danh bạ và ghi chú vào tài khoản iCloud mới, bạn chọn Merge (Gộp); ngược lại, chọn Don't Merge (Không gộp).
  • Bạn sẽ được đăng nhập vào tài khoản iCloud vừa tạo. Bây giờ, bạn có thể thiết lập iCloud trên iPhone hoặc iPad với tài khoản iCloud mới.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Sử dụng máy tính Mac

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn Apple với biểu tượng quả táo ở phía trên góc trái màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào System Preferences (Tùy chọn hệ thống) ở phần thứ hai của danh sách lựa chọn.
 3. 3
  Nhấp vào iCloud trong phần bên trái của cửa sổ.
 4. 4
  Nhấp vào Create Apple ID… (Tạo Apple ID…) bên dưới trường "Apple ID" trong hộp thoại.
 5. 5
  Nhập ngày sinh. Dùng khung lựa chọn trong hộp thoại để thực hiện việc này.
 6. 6
  Nhấp vào Next (Tiếp tục) ở bên dưới góc phải hộp thoại.
 7. 7
  Nhập First name (Tên) và Last name (Họ) vào các trường ở phía trên hộp thoại.
 8. 8
  Nhập địa chỉ email. Địa chỉ email này sẽ trở thành Apple ID để bạn dùng đăng nhập iCloud.
  • Nếu thích địa chỉ email với đuôi @iCloud.com, bạn nhấp vào Get a free iCloud email address... (Tạo địa chỉ email iCloud miễn phí…) bên dưới trường mật khẩu.
 9. 9
  Nhập mật khẩu và xác nhận tại các trường ở gần cuối hộp thoại.
  • Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8 ký tự không chứa khoảng trắng (bao gồm số, chữ viết hoa và chữ viết thường). Ngoài ra, mật khẩu không thể chứa ba ký tự giống nhau liên tiếp (222), Apple ID của bạn hoặc mật khẩu cũ đã dùng một năm trước.
 10. 10
  Nhấp vào Next ở bên dưới góc phải hộp thoại.
 11. 11
  Tạo ba câu hỏi bảo mật. Dùng ba khung lựa chọn trong hộp thoại để chọn câu hỏi bảo mật, sau đó nhập câu trả lời vào trường bên dưới câu hỏi.
  • Chọn câu hỏi mà bạn sẽ dễ dàng nhớ câu trả lời.
  • Các câu trả lời có phân biệt chữ viết hoa, chữ viết thường.
 12. 12
  Nhấp vào Next ở bên dưới góc phải hộp thoại.
 13. 13
  Đánh dấu vào ô bên cạnh dòng chữ "I have read and agree…." (Tôi đã đọc và đồng ý) ở bên dưới góc trái hộp thoại.
 14. 14
  Nhấp vào Agree (Đồng ý) ở bên dưới góc phải hộp thoại.
 15. 15
  Kiểm tra email. Bạn cần tìm email được gửi từ địa chỉ email đã nhập để tạo Apple ID.
 16. 16
  Mở email từ Apple với tiêu đề "Verify your Apple ID" (Xác minh Apple ID của bạn).
 17. 17
  Nhấp vào đường dẫn Verify now > (Xác minh ngay >) trong nội dung email.
 18. 18
  Nhập mật khẩu. Gõ mật khẩu mà bạn muốn tạo cho Apple ID vào trường "Password" trong cửa sổ trình duyệt.
 19. 19
  Nhấp vào Continue (Tiếp tục) ở gần giữa phần dưới cửa sổ trình duyệt.
  • Bạn sẽ thấy thông báo "Email address verified" (Địa chỉ email đã xác minh) trên màn hình.
  • Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập iCloud trên máy Mac.
 20. 20
  Truy cập trang iCloud từ bất kỳ trình duyệt nào.
 21. 21
  Nhập Apple ID và mật khẩu.
 22. 22
  Nhấp vào ➲ bên phải trường mật khẩu. Bây giờ bạn đã có thể sử dụng tài khoản iCloud.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Sử dụng iCloud.com

 1. 1
  Truy cập www.icloud.com từ bất kỳ trình duyệt nào, bao gồm máy tính Windows hoặc Chromebook.
 2. 2
  Nhấp vào Create yours now. (Tạo tài khoản ngay) ở phía dưới trường Apple ID và mật khẩu bên phải đường dẫn "Don't have an Apple ID?" (Không có Apple ID?).
 3. 3
  Nhập địa chỉ email. Địa chỉ email này sẽ trở thành Apple ID mà bạn dùng để đăng nhập iCloud.
 4. 4
  Nhập mật khẩu và xác nhận tại các trường ở gần cuối hộp thoại.
  • Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8 ký tự không chứa khoảng trắng (bao gồm số, chữ viết hoa và chữ viết thường). Ngoài ra, mật khẩu không thể chứa ba ký tự giống nhau liên tiếp (222), Apple ID của bạn hoặc mật khẩu cũ đã dùng một năm trước.
 5. 5
  Nhập First name (Tên) và Last name (Họ) vào trường ở gần giữa hộp thoại.
 6. 6
  Nhập ngày sinh vào trường ở gần giữa hộp thoại.
 7. 7
  Kéo xuống bên dưới và tạo ba câu hỏi bảo mật. Dùng ba khung lựa chọn trong hộp thoại để chọn câu hỏi bảo mật, rồi gõ câu trả lời vào trường bên dưới câu hỏi.
  • Chọn câu hỏi mà bạn có thể dễ dàng nhớ câu trả lời.
  • Các câu trả lời có phân biệt chữ viết hoa, chữ viết thường.
 8. 8
  Kéo xuống và chọn quốc gia của bạn trong khung lựa chọn.
 9. 9
  Kéo xuống và đánh dấu hoặc không đánh dấu vào ô thông báo từ Apple. Việc đánh dấu có nghĩa là bạn sẽ nhận được email cập nhật và thông báo từ Apple.
 10. 10
  Kéo xuống và nhập các ký tự không ngay ngắn vào trường bên dưới hộp thoại để chứng minh bạn không phải người máy.
 11. 11
  Nhấp Continue (Tiếp tục) ở bên dưới góc phải hộp thoại.
 12. 12
  Kiểm tra email. Bạn cần tìm email được gửi từ địa chỉ email đã nhập để tạo Apple ID.
 13. 13
  Mở email được gửi từ Apple với tiêu đề "Verify your Apple ID" (Xác minh Apple ID của bạn).
 14. 14
  Nhập mã. Gõ mã 6 chữ số trong email vào các ô đang hiển thị trên màn hình.
 15. 15
  Nhấp vào Continue ở bên dưới góc phải hộp thoại.
 16. 16
  Đánh dấu vào ô bên cạnh dòng chữ "I have read and agree…." (Tôi đã đọc và đồng ý) gần bên dưới hộp thoại.
 17. 17
  Nhấp vào Agree (Đồng ý) ở bên dưới góc phải hộp thoại.
 18. 18
  Truy cập trang iCloud từ bất kỳ trình duyệt nào.
 19. 19
  Nhập Apple ID và mật khẩu.
 20. 20
  Nhấp vào ➲ bên phải trường mật khẩu. Bây giờ bạn đã có thể sử dụng tài khoản iCloud.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Chuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPadChuyển tin nhắn văn bản thành iMessage trên iPhone hoặc iPad
Nhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPadNhận biết khi người khác đã đọc tin nhắn của bạn trên iPhone và iPad
Kiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhoneKiểm tra Dữ liệu Di động sử dụng trên iPhone
Bật chế độ nhà phát triển trên iPhoneBật chế độ nhà phát triển trên iPhone
Nhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của AppleNhận biết tin nhắn đã gửi trong Messages của Apple
Kiểm tra băng tần WiFi trên iPhoneKiểm tra băng tần WiFi trên iPhone
Ghi âm Cuộc gọi trên iPhoneGhi âm Cuộc gọi trên iPhone
Thay đổi âm thanh thông báo của ứng dụng trên iPhoneThay đổi tiếng thông báo của ứng dụng trên iPhone
Xóa dữ liệu ứng dụng trên iOSXóa dữ liệu ứng dụng trên iOS
Thêm nhạc chuông vào iPhoneThêm nhạc chuông vào iPhone
Tin cậy ứng dụng trên iPhoneTin cậy ứng dụng trên iPhone
Thay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhoneThay đổi WiFi sang kết nối 2.4 Ghz trên iPhone
Chép Ảnh từ iPhone sang iPadChép Ảnh từ iPhone sang iPad
Đóng Ứng dụng trên iPhoneĐóng Ứng dụng trên iPhone
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 2.042 lần.
Trang này đã được đọc 2.042 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo