Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách tạo một trang web đơn giản với HTML (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). HTML là một trong những thành phần cốt lõi của mạng lưới toàn cầu World Wide Web và tạo nên cấu trúc của các trang web. Sau khi tạo trang web, bạn có thể lưu nó dưới dạng văn bản HTML và xem trên trình duyệt web. Việc tạo trang HTML được thực hiện bằng cách sử dụng chương trình soạn thảo văn bản cơ bản trên máy tính Windows và Mac.

Phần 1
Phần 1 của 6:

Thêm đề mục vào HTML

Tải về bản PDF
 1. 1
  Mở chương trình soạn thảo văn bản. Bạn có thể dùng Notepad hoặc Notepad++ trên máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, TextEdit trên hệ điều hành macOS và Text trên hệ điều hành ChromeOS:
 2. 2
  Nhập <!DOCTYPE html> và ấn Enter. Thao tác này cho trình duyệt web biết đây là văn bản HTML.[1]
 3. 3
  Nhập <html> và ấn Enter. Đây là thẻ mở đầu mã HTML.
 4. 4
  Nhập <head> và ấn Enter. Thẻ này mở phần mở đầu của HTML - phần thông tin mở đầu HTML thường không hiển thị trên trang web. Thông tin này có thể bao gồm tiêu đề, siêu dữ liệu, các trang phong cách CSS và ngôn ngữ kịch bản khác. [2]
 5. 5
  Nhập <title>. Đây là thẻ thêm tiêu đề vào trang.
 6. 6
  Nhập tiêu đề cho trang. Bạn có thể đặt tiêu đề bất kỳ cho trang web của mình.
 7. 7
  Nhập </title> và ấn Enter. Đây là thẻ đóng thẻ tiêu đề.
 8. 8
  Nhập </head> và ấn Enter. Đây là thẻ đóng phần mở đầu. Mã HTML của bạn sẽ trông giống như sau:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <title>Trang web của tôi</title>
  </head>
  
  Quảng cáo
Phần 2
Phần 2 của 6:

Thêm phần thân của trang và nội dung vào HTML

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhập <body> bên dưới thẻ "Head" đã đóng. Đây là thẻ mở phần thân của văn bản HTML. Mọi thứ được nhập trong phần thân HTML đều hiển thị trên trang web.
 2. 2
  Nhập <h1>. Đây là thẻ thêm đề mục vào văn bản HTML. Đề mục là dòng chữ to in đậm thường hiển thị ở phần đầu của văn bản HTML.
 3. 3
  Nhập đề mục cho trang. Bạn có thể nhập tiêu đề trang hoặc lời chào.
 4. 4
  Nhập </h1> sau nội dung của đề mục và ấn Enter. Đây là thẻ đóng đề mục.
  • Thêm nhiều đề mục khác. Bạn có thể tạo thêm 6 đề mục khác bằng cách sử dụng các thẻ từ <h1></h1> đến <h6></h6>. Các thẻ này tạo đề mục với kích cỡ khác nhau. Ví dụ, để tạo 3 đề mục liền kề với kích cỡ khác nhau, bạn sẽ viết lệnh sau:
   <h1>Chào mừng bạn đến với trang web của tôi!</h1>
   <h2>Tôi là Nam!</h2>
   <h3>Hi vọng bạn sẽ thích trang web này!</h3>
   


  • Đề mục thể hiện sự ưu tiên hoặc tầm quan trọng của nội dung. Tuy nhiên, bạn không cần dùng đề mục cao nếu chỉ muốn dùng đề mục thấp. Bạn có thể dùng ngay đề mục H3, kể cả khi văn bản không có đề mục H1.
 5. 5
  Nhập <p>. Đây là thẻ mở đoạn văn bản. Đoạn văn bản được dùng để hiển thị nội dung với cỡ chữ thường.
 6. 6
  Nhập nội dung. Bạn có thể nhập phần mô tả trang web hoặc bất kỳ nội dung nào mà bạn muốn chia sẻ.
 7. 7
  Nhập </p> sau nội dung và ấn Enter. Đây là thẻ đóng đoạn văn bản. Sau đây là ví dụ của đoạn văn bản trong HTML:
  <p>Đây là đoạn nội dung của tôi.</p>
  
  • Bạn có thể thêm nhiều dòng nội dung liên tục để tạo nhiều đoạn dưới một đề mục.
  • Thay đổi màu sắc của nội dung bằng cách đặt nội dung trong thẻ <font color="color"></font>. Hãy nhập màu sắc yêu thích của bạn vào "color" (vẫn giữ nguyên dấu ngoặc kép). Bạn có thể thay đổi màu sắc của nội dung bất kỳ (chẳng hạn như đề mục) bằng nhóm thẻ này. Ví dụ, để tạo màu xanh dương cho một đoạn văn bản, bạn sẽ viết mã: <p><font color="blue">Cá voi là loài động vật to lớn.</font></p>
  • Bạn có thể thêm kiểu chữ in đậm, in nghiêng và định dạng văn bản khác bằng cách sử dụng HTML. Sau đây là ví dụ về cách bạn thêm định dạng văn bản bằng thẻ HTML:[3]
   <b>Chữ in đậm</b>
   <i>Chữ in nghiêng</i>
   <u>Chữ gạch dưới</u>
   <sub>Chỉ số dưới</sub>
   <sup>Chỉ số trên</sup>
   
  • Nếu bạn sử dụng kiểu chữ in đậm và in nghiêng để nhấn mạnh thay vì chỉ tạo kiểu, hãy dùng thẻ <strong><em> thay cho <b><i>. Thao tác này làm cho trang web trở nên dễ hiểu hơn khi bạn sử dụng các công nghệ như chương trình đọc màn hình [4] hoặc chế độ đọc có trên một số trình duyệt[5] .
  Quảng cáo
Phần 3
Phần 3 của 6:

Thêm các thành phần khác vào HTML

Tải về bản PDF
 1. 1
  Thêm hình ảnh vào trang. Bạn có thể thêm hình ảnh vào HTML bằng các bước sau:
  • Nhập <img src= để mở thẻ ảnh.
  • Sao chép và dán đường dẫn ảnh vào dấu ngoặc kép ngay sau dấu "=".
  • Nhập > sau đường dẫn của ảnh để đóng thẻ ảnh. Ví dụ, nếu đường dẫn của ảnh là "http://www.mypicture.com/lake", bạn sẽ viết mã sau:
   <img src="http://www.mypicture.com/lake.jpg">
   
 2. 2
  Liên kết với trang khác. Sau đây là các bước thêm liên kết vào HTML:
  • Nhập <a href= để mở thẻ đường dẫn.
  • Sao chép và dán đường dẫn URL vào dấu ngoặc kép ngay sau dấu "=".
  • Nhập > sau đường dẫn URL để đóng thẻ đường dẫn trong HTML.
  • Nhập tên cho đường dẫn ngay sau dấu ngoặc đóng.
  • Nhập </a> sau tên đường dẫn để đóng đường dẫn HTML.[6] Sau đây là ví dụ của đường dẫn đến Facebook:
   <a href="https://www.facebook.com">Facebook</a>.
   
 3. 3
  Thêm đường kẻ ngang vào HTML. Bạn có thể thêm đường kẻ ngang bằng cách nhập <br> vào HTML. Thao tác này tạo đường kẻ ngang được dùng để phân cách các phần của trang.
  Quảng cáo
Phần 4
Phần 4 của 6:

Tùy chỉnh màu

Tải về bản PDF
 1. 1
  Xem danh sách tên và mã màu chính thức của HTML. Tổ chức World Wide Web Consortium (gọi tắt là W3C) quản lý danh sách màu chính thức và bạn có thể xem tại https://www.w3.org/wiki/CSS/Properties/color/keywords. Mỗi màu có tên chính thức với mã thập lục phân 6 chữ số, và một giá trị thập phân. Bạn có thể dùng giá trị bất kỳ để thêm màu cho các thành phần của trang web. Với ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng tên màu chính thức.
 2. 2
  Thiết lập màu nền trong thẻ <body>. Bạn sẽ thực hiện việc này bằng cách thêm style vào thẻ. Giả sử như bạn muốn trang có màu nền lavender, hãy nhập như sau:
  • <body style="background-color:lavender;">
 3. 3
  Tạo màu chữ cho mọi thẻ. Bạn có thể dùng style để chỉ định màu muốn tạo cho toàn bộ chữ trong một thẻ nào đó. Ví dụ, bạn muốn chữ trong thẻ <p> có màu midnightblue:
  • <p style="color:midnightblue;">
  • Sự thay đổi màu sắc chỉ áp dụng cho chữ trong thẻ <p>. Nếu muốn tạo thêm thẻ <p> ở bên dưới có màu midnightblue, bạn cũng cần thêm style vào thẻ đó.
 4. 4
  Tạo màu nền cho đề mục hoặc đoạn. Bạn có thể tạo màu nền cho các thẻ khác tương tự như cách bạn tạo màu nền cho thẻ trong phần thân của trang. Ví dụ, nếu bạn muốn thẻ <p> có màu lightgrey, và tạo màu lightskyblue cho đề mục H1, hãy nhập mã sau:
  • <p style="background-color:lightgrey;">
  • <h1 style="background-color:lightskyblue;">
  Quảng cáo
Phần 5
Phần 5 của 6:

Đóng văn bản HTML

Tải về bản PDF
 1. 1
  Nhập </body> để đóng phần thân của trang. Sau khi bạn hoàn tất việc thêm nội dung, hình ảnh và các thành phần khác vào phần thân của văn bản HTML, hãy thêm thẻ này vào cuối văn bản HTML để đóng phần thân của văn bản.
 2. 2
  Nhập </html> để đóng văn bản HTML. Thẻ này cần được nhập bên dưới thẻ đóng phần thân của HTML ở cuối văn bản. Đây là cách cho trình duyệt biết không còn mã HTML sau thẻ này. Toàn bộ văn bản HTML của bạn sẽ trông giống như sau:
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  
  <head>
  <title>wikiHow Fan Page</title>
  </head>
  
  <body>
  
  <h1>Chào mừng bạn đến với trang của tôi!</h1>
  <p>Đây là fan page của wikiHow. Hãy cứ thoải mái khám phá!</p>
  
  <h2>Ngày quan trọng</h2>
  <p><i>15/01/2019</i> - Sinh nhật wikiHow</p>
  
  <h2>Liên kết</h2>
  <p>Đây là đường dẫn đến wikiHow: <a href="http://www.wikihow.com">wikiHow</a></p>
  
  </body>
  </html>
  
  Quảng cáo
Phần 6
Phần 6 của 6:

Lưu và mở trang web

Tải về bản PDF
 1. 1
  Chuyển đổi văn bản thành định dạng văn bản thuần túy (chỉ dành cho người dùng Mac). Nhấp vào trình đơn Format (Định dạng) ở phía trên màn hình, rồi nhấp vào Make Plain Text (Tạo văn bản thuần túy) trong trình đơn đang hiển thị.
  • Bước này không cần thiết và không thể thực hiện được trên Windows.
 2. 2
  Nhấp vào File (Tệp). Đây là lựa chọn trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào Save as (Lưu dưới dạng). Lựa chọn này có trong trình đơn "File" đang hiển thị.
  • Hoặc, bạn có thể ấn Ctrl+S (trên Windows) hoặc Command+S (trên Mac).
 4. 4
  Đặt tên cho văn bản HTML. Nhập tên bất kỳ cho văn bản vào trường "File name" (Tên tập tin) trên Windows hoặc "Name" (Tên) trên Mac.
 5. 5
  Thay đổi định dạng của tập tin. Bạn cần chuyển tập tin văn bản thành tập tin HTML. Sau đây là các bước thay đổi định dạng tập tin:
  • Windows - Nhấp vào khung lựa chọn "Save as type" (Lưu theo định dạng), nhấp vào All Files (Tất cả tập tin), và nhập .html vào sau tên tập tin.
  • MacOS - Thay .txt sau tên tập tin bằng .html.
  • ChromeOS - Nhấp vào nút "Save as" (Lưu dưới dạng). Nhập .html sau tên tập tin. Bạn có thể đặt tên bất kỳ cho tập tin.
 6. 6
  Nhấp vào Save (Lưu). Đây là nút ở bên dưới cửa sổ. Thao tác này sẽ tạo tập tin HTML.
  • Tập tin HTML thường được mở bằng trình duyệt web mặc định.
 7. 7
  Đóng chương trình chỉnh sửa văn bản. Đã đến lúc mở tập tin HTML trong trình duyệt để bạn có thể xem trang web của mình.
 8. 8
  Mở văn bản HTML bằng trình duyệt. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể nhấp đúp vào văn bản HTML để thực hiện việc này. Nếu việc nhấp đúp vào văn bản bị lỗi, bạn sẽ thực hiện như sau:
  • Windows - Nhấp phải vào văn bản, chọn Open with (Mở bằng) và nhấp vào trình duyệt mà bạn muốn dùng.
  • Mac - Nhấp vào văn bản một lần, nhấp vào File, chọn Open With và nhấp vào trình duyệt mà bạn muốn dùng.
 9. 9
  Chỉnh sửa văn bản HTML nếu cần. Có thể bạn sẽ nhận thấy lỗi trên trang HTML. Để sửa lỗi, bạn cần chỉnh sửa nội dung của văn bản HTML:
  • Trên Windows, bạn có thể nhấp phải vào văn bản và nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) trong trình đơn đang hiển thị (nếu bạn đã cài đặt Notepad++, lựa chọn này sẽ là Edit with Notepad++ (Chỉnh sửa bằng Notepad++)).
  • Trên Mac, bạn sẽ nhấp chọn văn bản, rồi nhấp vào File, chọn Open With, và nhấp vào TextEdit. Bạn cũng có thể kéo văn bản vào TextEdit.
  • Trên Chromebook, hãy đóng ứng dụng Text, mở Files, tìm và nhấp vào tập tin của bạn.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Các thẻ phải luôn được đóng với nội dung giống hệt phần mở đầu của thẻ. Ví dụ, thẻ <tag1><tag2> được đóng bằng cách nhập </tag2></tag1>.
 • Bạn có thể thêm dòng chữ chạy vào trang web bằng cách sử dụng thẻ <marquee></marquee>, nhưng một số trình duyệt có thể không nhận diện được thẻ này.
 • Nhiều người sử dụng Notepad++ để viết và biên dịch mã.
 • Nếu muốn đặt ảnh ở giữa trang, bạn có thể nhập <class="center"> sau tên của ảnh trong thẻ img (ví dụ: <img src="URL" class="center">).

Cảnh báo

 • Tốt nhất bạn nên lưu hình ảnh trên Imgur hoặc trang tương tự nếu muốn thêm ảnh vào trang web của mình. Đăng ảnh của người khác có thể là hành động vi phạm bản quyền.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Nhãn dán trái tim trắng có ý nghĩa gì?Nhãn dán 🤍 (trái tim trắng) có ý nghĩa gì?
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Nhận biết AirPods Pro đang sạcNhận biết AirPods Pro đang sạc
Thay đổi tài khoản Gmail mặc địnhThay đổi tài khoản Gmail mặc định
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 116.253 lần.
Trang này đã được đọc 116.253 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo