Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Vận tốc là một hàm số của thời gian và được xác định bởi độ lớn và hướng chuyển động. [1] Thông thường trong các bài toán vật lý, bạn phải tính vận tốc ban đầu (tốc độ và hướng chuyển động) của vật khi nó bắt đầu di chuyển. Có rất nhiều phương trình có thể sử dụng để tính vận tốc ban đầu. Với dữ kiện được cung cấp trong đề bài, bạn có thể xác định được phương trình cần sử dụng và dễ dàng tìm ra đáp án.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Tìm vận tốc ban đầu từ vận tốc cuối cùng, gia tốc và thời gian[2]

 1. 1
  Xác định đúng phương trình cần sử dụng. Để giải bất kì bài toán vật lý nào, bạn phải biết nên dùng phương trình nào. Viết ra tất cả thông tin đã biết là bước đầu tiên để tìm được phương trình thích hợp. Nếu bạn đã có vận tốc cuối cùng, gia tốc và thời gian di chuyển, hãy sử dụng phương trình sau:
  • Vận tốc ban đầu: Vi = Vf - (a * t)
  • Hiểu các ký hiệu trong công thức.
   • Vi là “vận tốc ban đầu”
   • Vf là “vận tốc cuối cùng”
   • a là “gia tốc”
   • t là “thời gian”
  • Lưu ý: đây là phương trình chuẩn được sử dụng khi tìm vận tốc ban đầu.
 2. 2
  Thay các thông tin đã biết vào công thức. Sau khi viết ra tất cả thông tin đã biết và xác định được phương trình cần sử dụng, bạn có thể thay giá trị vào các biến số. Quan trọng là bạn phải viết ra từng bước giải một cách cẩn thận.
  • Nếu có sai sót, bạn có thể phát hiện dễ dàng bằng cách xem lại tất cả những bước trước đó.
 3. 3
  Giải phương trình. Sau khi thay tất cả dữ liệu đã biết, bạn giải bài toán theo đúng trình tự các phép tính. Nếu được phép thì bạn nên dùng máy tính cầm tay để hạn chế các sai sót đơn giản.
  • Ví dụ: Một vật di chuyển về hướng đông với gia tốc 10 m/s2, và cần 12 giây để đạt vận tốc cuối cùng là 200 m/s. Tìm vận tốc ban đầu của vật đó.
   • Viết ra các thông tin đã biết:
   • Vi = ?, Vf = 200 m/s, a = 10 m/s2, t = 12 s
  • Nhân gia tốc cho thời gian. a * t = 10 * 12 =120
  • Lấy vận tốc cuối cùng trừ cho tích số này. Vi = Vf – (a * t) = 200 – 120 = 80 Vi = 80 m/s về hướng đông.
  • Viết đúng đáp án. Viết thêm đơn vị đo, thường tính theo mét trên giây m/s, và hướng chuyển động của vật. Nếu đề bài không cung cấp hướng chuyển động thì bạn chỉ tính được tốc độ, không phải vận tốc.
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Tìm vận tốc ban đầu từ quãng đường, thời gian và gia tốc[3]

 1. 1
  Xác định đúng phương trình cần sử dụng. Để giải bất kì bài toán vật lý nào, bạn phải biết nên dùng phương trình nào. Viết ra tất cả thông tin đã biết là bước đầu tiên để tìm được phương trình thích hợp. Nếu bạn biết quãng đường đi được, thời gian và gia tốc của vật, hãy sử dụng phương trình sau:
  • Vận tốc ban đầu: Vi = (d / t) - [(a * t) / 2]
  • Hiểu các ký hiệu trong công thức.
   • Vi là “vận tốc ban đầu”
   • d là “quãng đường”
   • a là “gia tốc”
   • t là “thời gian”
 2. 2
  Thay các thông tin đã biết vào công thức. Sau khi viết ra tất cả thông tin đã biết và xác định được phương trình cần sử dụng, bạn có thể thay giá trị vào các biến số. Quan trọng là bạn phải viết ra từng bước giải một cách cẩn thận.
  • Nếu có sai sót, bạn có thể phát hiện dễ dàng bằng cách xem lại tất cả những bước trước đó.
 3. 3
  Giải phương trình. Sau khi thay tất cả dữ liệu đã biết, bạn giải bài toán theo đúng trình tự các phép tính. Nếu được phép thì bạn nên dùng máy tính cầm tay để hạn chế các sai sót đơn giản.
  • Ví dụ: Một vật di chuyển về hướng tây với gia tốc 7 m/s2 và đi được quãng đường 150 m trong 30 giây. Tìm vận tốc ban đầu của vật đó.
   • Viết ra các thông tin đã biết:
   • Vi = ?, d = 150 m, a = 7 m/s2, t = 30 s
  • Nhân gia tốc cho thời gian. a * t = 7 * 30 = 210
  • Chia tích số cho hai. (a * t) / 2 = 210 / 2 = 105
  • Chia quãng đường cho thời gian. d / t = 150 / 30 = 5
  • Lấy thương số thứ hai trừ cho thương số thứ nhất. Vi = (d / t) - [(a * t) / 2] = 5 – 105 = -100 Vi = -100 m/s về hướng tây.
  • Viết đúng đáp án. Viết thêm đơn vị đo, thường tính theo mét trên giây m/s, và hướng chuyển động của vật. Nếu đề bài không cung cấp hướng chuyển động thì bạn chỉ tính được tốc độ, không phải vận tốc.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Tìm vận tốc ban đầu từ vận tốc cuối cùng, gia tốc và quãng đường[4]

 1. 1
  Xác định đúng phương trình cần sử dụng. Để giải bất kì bài toán vật lý nào, bạn phải biết nên dùng phương trình nào. Viết ra tất cả thông tin đã biết là bước đầu tiên để tìm được phương trình thích hợp. Nếu bạn đã có vận tốc cuối cùng, gia tốc và quãng đường đi được, hãy sử dụng phương trình sau:
  • Vận tốc ban đầu: Vi = √ [Vf2 - (2 * a * d)]
  • Hiểu các ký hiệu trong công thức.
   • Vi là “vận tốc ban đầu”
   • Vf là “vận tốc cuối cùng”
   • a là “gia tốc”
   • d là “quãng đường”
 2. 2
  Thay các thông tin đã biết vào. Sau khi viết ra tất cả thông tin đã biết và xác định được phương trình cần sử dụng, bạn có thể thay giá trị vào các biến số. Quan trọng là bạn phải viết ra từng bước giải một cách cẩn thận.
  • Nếu có sai sót, bạn có thể phát hiện dễ dàng bằng cách xem lại tất cả những bước trước đó.
 3. 3
  Giải phương trình. Sau khi thay tất cả dữ liệu đã biết, bạn giải bài toán theo đúng trình tự các phép tính. Nếu được phép thì bạn nên dùng máy tính cầm tay để hạn chế các sai sót đơn giản.
  • Ví dụ: Một vật di chuyển về hướng bắc với gia tốc 5 m/s2, đã đi được quãng đường 10 m, và đạt vận tốc cuối cùng là 12 m/s. Hãy tính vận tốc ban đầu của vật đó.
   • Viết ra các thông tin đã biết:
   • Vi = ?, Vf = 12 m/s, a = 5 m/s2, d = 10 m
  • Tính bình phương vận tốc cuối cùng. Vf2= 122 = 144
  • Nhân gia tốc cho quãng đường và nhân cho hai. 2 * a * d = 2 * 5 * 10 = 100
  • Lấy bình phương vận tốc cuối cùng trừ cho tích số này. Vf2 - (2 * a * d) = 144 – 100 = 44
  • Tính căn bậc 2 của kết quả này. = √ [Vf2 - (2 * a * d)] = √44 = 6,633 Vi = 6,633 m/s về hướng bắc.
  • Viết đúng đáp án. Viết thêm đơn vị đo, thường tính theo mét trên giây m/s, và hướng chuyển động của vật. Nếu đề bài không cung cấp hướng chuyển động thì bạn chỉ tính được tốc độ, không phải vận tốc.
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Tìm vận tốc ban đầu từ vận tốc cuối cùng, thời gian và quãng đường[5]

 1. 1
  Xác định đúng phương trình cần sử dụng. Để giải bất kì bài toán vật lý nào, bạn phải biết nên dùng phương trình nào. Viết ra tất cả thông tin đã biết là bước đầu tiên để tìm được phương trình thích hợp. Nếu bạn đã có vận tốc cuối cùng, thời gian và quãng đường đi được, hãy sử dụng phương trình sau:
  • Vận tốc ban đầu: Vi = 2(d/t) - Vf
  • Hiểu các ký hiệu trong công thức.
   • Vi là “vận tốc ban đầu”
   • Vf là “vận tốc cuối cùng”
   • t là “thời gian”
   • d là “quãng đường”
 2. 2
  Thay các thông tin đã biết vào công thức. Sau khi viết ra tất cả thông tin đã biết và xác định được phương trình cần sử dụng, bạn có thể thay giá trị vào các biến số. Quan trọng là bạn phải viết ra từng bước giải một cách cẩn thận.
  • Nếu có sai sót, bạn có thể phát hiện dễ dàng bằng cách xem lại tất cả những bước trước đó.
 3. 3
  Giải phương trình. Sau khi thay tất cả dữ liệu đã biết, bạn giải bài toán theo đúng trình tự các phép tính. Nếu được phép thì bạn nên dùng máy tính cầm tay để hạn chế các sai sót đơn giản.
  • Giải phương trình. Sau khi thay tất cả dữ liệu đã biết, bạn giải bài toán theo đúng trình tự các phép tính. Nếu được phép thì bạn nên dùng máy tính cầm tay để hạn chế các sai sót đơn giản.
   • Viết ra các thông tin đã biết:
   • Vi = ?, Vf = 3 m/s, t = 15 s, d = 45 m
  • Chia quãng đường cho thời gian. (d/t) = (45/15) = 3
  • Nhân giá trị đó cho 2. 2 (d/t) = 2 (45/15) = 6
  • Lấy tích số này trừ cho vận tốc cuối cùng. 2(d/t) - Vf = 6 - 3 = 3 Vi = 3 m/s về hướng nam.
  • Viết đúng đáp án. Viết thêm đơn vị đo, thường tính theo mét trên giây m/s, và hướng chuyển động của vật. Nếu đề bài không cung cấp hướng chuyển động thì bạn chỉ tính được tốc độ, không phải vận tốc.
  Quảng cáo

Những thứ bạn cần

 • Bút chì
 • Giấy
 • Máy tính cầm tay (tùy chọn)

Bài viết wikiHow có liên quan

Tính trọng lượng dựa trên khối lượng
Tính lực Căng dây trong Vật lýTính lực Căng dây trong Vật lý
Tính Lực Tác động FTính Lực Tác động F
Tính gia tốcTính gia tốc
Hiểu về công thức E=mc2Hiểu về công thức E=mc2
Tính bước sóngTính bước sóng
Tính công suấtTính công suất
Tính điện trở toàn mạchTính điện trở toàn mạch
Tính phần trăm khối lượngTính phần trăm khối lượng
Tính vận tốc tức thờiTính vận tốc tức thời
Tính động năngTính động năng
Chuyển đổi giây sang giờChuyển đổi giây sang giờ
Tính áp suất riêng phầnTính áp suất riêng phần
Tính tải trọng gióTính tải trọng gió
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 22.636 lần.
Chuyên mục: Vật lý
Trang này đã được đọc 22.636 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo