Cách để Tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn trong Excel 2007

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Trong bài viết này:Thêm dữ liệuTìm giá trị trung bìnhTìm độ lệch chuẩnTham khảo

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách tìm giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của một bộ số trong Microsoft Excel 2007.

Phần 1
Thêm dữ liệu

 1. 1
  Mở Microsoft Excel bằng cách nhấp hoặc nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng. Đó là biểu tượng có hình chữ "X" màu xanh lá trên nền xanh và trắng.
  • Nếu tài liệu Excel nào đó đang chứa sẵn dữ liệu, bạn hãy nhấp đúp để mở nó trong Excel 2007 và chuyển thẳng đến bước tìm giá trị trung bình.
 2. 2
  Chọn ô bất kỳ làm điểm dữ liệu đầu tiên. Bạn hãy nhấp một lần vào ô mà bạn muốn nhập số đầu tiên.
  • Hãy chọn ô nằm trên cột bạn muốn dùng cho phần dữ liệu còn lại.
 3. 3
  Nhập số. Nhập số đầu tiên trong dữ liệu của bạn.
 4. 4
  Nhấn Enter để nhập số đó vào ô đã chọn và chuyển con trỏ xuống ô tiếp theo trong cột.
 5. 5
  Nhập các số còn lại. Gõ một điểm dữ liệu, nhấn Enter rồi lặp lại cho đến khi toàn bộ dữ liệu đã được nhập hết vào cột chứa điểm dữ liệu đầu tiên. Nhờ đó, việc tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn sẽ dễ dàng hơn.

Phần 2
Tìm giá trị trung bình

 1. 1
  Nhấp chuột vào ô trống để đặt trỏ chuột vào ô đó.
 2. 2
  Nhập công thức "giá trị trung bình" =AVERAGE( ) vào ô.[1]
 3. 3
  Đặt con trỏ vào giữa hai dấu ngoặc bằng cách nhấn phím mũi tên trái một lần hoặc nhấp chuột vào giữa hai dấu ngoặc trong hộp văn bản đầu tài liệu.
 4. 4
  Thêm miền dữ liệu của bạn. Bạn có thể nhập miền dữ liệu bằng cách gõ tên của ô đầu tiên trong danh sách dữ liệu, gõ dấu hai chấm rồi gõ tên ô cuối cùng trong cột. Chẳng hạn như nếu dữ liệu chạy từ ô A1 đến ô A11, đó sẽ là A1:A11 trong dấu ngoặc.
  • Công thức hoàn chỉnh của bạn sẽ là: =AVERAGE(A1:A11)
  • Nếu muốn tính giá trị trung bình của một vài số (chứ không phải của cả miền dữ liệu), bạn có thể nhập tên từng ô chứa các số cần tính giá trị trung bình vào trong dấu ngoặc và phân cách chúng bởi dấu phẩy. Ví dụ như để tìm giá trị trung bình của A1, A3, và A10, ta sẽ gõ =AVERAGE(A1,A3,A10).
 5. 5
  Nhấn Enter để chạy công thức, hiển thị giá trị trung bình của các số đã chọn trong ô hiện tại.

Phần 3
Tìm độ lệch chuẩn

 1. 1
  Nhấp chuột vào ô trống bất kỳ để đặt trỏ chuột vào đó.
 2. 2
  Nhập công thức "độ lệch chuẩn" =STDEV( ) vào ô.[2]
 3. 3
  Đặt trỏ chuột vào giữa hai dấu ngoặc bằng cách nhấn phím mũi tên trái một lần hoặc nhấp chuột vào giữa hai dấu ngoặc trong hộp văn bản ở đầu tài liệu.
 4. 4
  Thêm miền dữ liệu. Bạn có thể nhập miền dữ liệu bằng cách gõ tên ô đầu tiên của danh sách dữ liệu, gõ dấu hai chấm rồi gõ tên ô cuối trong cột. Ví dụ, nếu dữ liệu chạy từ ô A1 đến A11, đó sẽ là A1:A11 trong dấu ngoặc.
  • Công thức hoàn chỉnh của bạn sẽ là: =STDEV(A1:A11)
  • Nếu muốn tính độ lệch chuẩn của một vài số (chứ không phải cả miền dữ liệu), bạn có thể nhập tên từng ô chứa dữ liệu liên quan vào giữa dấu ngoặc và phân tách chúng bởi dấu phẩy. Ví dụ, để tìm độ lệch chuẩn của A1, A3, và A10, ta dùng=STDEV(A1,A3,A10).
 5. 5
  Nhấn Enter để chạy công thức, tính độ lệch chuẩn cho các số đã chọn và hiển thị kết quả ở ô hiện thời.

Lời khuyên

 • Thay đổi giá trị ô bất kỳ trong miền dữ liệu sẽ làm thay đổi mọi công thức liên quan và kết quả tương ứng.
 • Bạn cũng có thể dùng hướng dẫn trên cho các phiên bản Excel mới hơn (chẳng hạn như Excel 2016).

Cảnh báo

 • Kiểm tra lại danh sách điểm dữ liệu trước khi tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Office

Ngôn ngữ khác:

English: Calculate Mean and Standard Deviation With Excel 2007, Italiano: Calcolare Media e Deviazione Standard con Excel 2007, Español: calcular el promedio y la desviación estándar con Excel 2007, Deutsch: Berechnung des Mittelwertes und der Standardabweichung mit Excel 2007, Português: Calcular Média e Desvio Padrão no Excel 2007, Русский: в Excel 2007 рассчитать среднее значение и стандартное отклонение, 中文: 用Excel 2007计算平均值和标准差, Nederlands: Het gemiddelde en de standaarddeviatie berekenen in Excel 2007, Bahasa Indonesia: Menghitung Rata‐Rata dan Standar Deviasi dengan Excel 2007, Français: calculer une moyenne et un écart type avec Microsoft Excel 2007, ไทย: หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ด้วย Excel 2007, हिन्दी: एक्सेल 2007 से मीन (Mean) और स्टैंडर्ड डेविएशन (Standard Deviation) की गणना करें, 日本語: Excel 2007で平均値と標準偏差を計算する, العربية: حساب المتوسط والانحراف المعياري باستخدام برنامج إكسل 2007, Türkçe: Excel 2007 ile Ortalama ve Standart Sapma Nasıl Hesaplanır

Trang này đã được đọc 4.745 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?