Cách để Tính Trung bình cộng của một Tập hợp số

Bài viết này của wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách tìm trung bình cộng của một tập hợp số.

Phần 1 của 2:
Tính số Trung bình cộng

 1. 1
  Tính tổng các số có trong tập hợp số. Việc đầu tiên cần phải làm đó là cộng tất cả các số có trong tập hợp số lại. Lấy ví dụ ta có 1 tập hợp các số: 1, 2, 3 và 6. Thì 1 + 2 + 3 + 6 = 12.
 2. 2
  Chia kết quả cho số lượng các số có trong tập hợp. Ta thấy ở đây có 4 số khác nhau, vì vậy lấy tổng là 12 chia cho 4 để được giá trị trung bình. 12 : 4 = 3. Vậy giá trị trung bình cộng của tập hơp số là 3.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Tính Giá trị bình quân

 1. 1
  Viết ra bình quân của mỗi loại. Dùng phương pháp tính số trung bình cộng là cộng tất cả giá trị của các số trong tập hợp số rồi chia cho số lượng các số có trong tập hợp đó để tìm giá trị trung bình mỗi phân loại. Ví dụ, bạn muốn tìm giá trị bình quân của các chỉ số trong lớp học khi có các giá trị trung bình (theo %) và tỷ lệ phần trăm của mỗi loại điểm:
  • Điểm trung bình của bài tập về nhà = 93 %
  • Điểm trung bình bài kiểm tra = 88 %
  • Điểm kiểm tra miệng = 91 %
 2. 2
  Viết ra tỷ lệ phần trăm của mỗi giá trị trung bình. Nhớ rằng tổng các tỷ lệ phần trăm theo phân loại phải là 100%. Lấy ví dụ tỷ lệ phần trăm của các loại điểm ở trên là như sau:
  • Bài tập về nhà = 30 % tổng điểm cuối kỳ
  • Bài kiểm tra = 50 % tổng điểm cuối kỳ
  • Kiểm tra miệng = 20 % tổng điểm cuối kỳ
 3. 3
  Nhân từng giá trị trung bình với tỷ lệ phần trăm tương ứng của phân loại điểm số đó. Bây giờ, bạn chỉ cần chuyển tỷ lệ phần trăm sang số thập phân rồi nhân với giá trị trung bình tương ứng. 30% tổng điểm cuối kỳ là 0,3, 50% tổng điểm cuối kỳ là 0,5 và 20% tổng điểm cuối kỳ là 0,2. Nhân tất cả các số thập phân này với giá trị trung bình tương ứng của chúng.
  • Bài tập về nhà = 93 x 0,3 = 27,9
  • Bài kiểm tra = 88 x 0,5 = 44
  • Kiểm tra miệng = 91 x 0,2 = 18,2
 4. 4
  Cộng các kết quả lại. Để tìm giá trị bình quân cuối cùng, bạn chỉ cần cộng cả 3 kết quả trên lại: 27,9 + 44 + 18,2 = 90,1. Vậy giá trị bình quân cuối cùng của 3 nhóm điểm số là 90,1.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Hãy dùng giấy bút – mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều so với tính nhẩm.
 • Hầu hết mọi người đều áp dụng cách tính giá trị trung bình khi tìm số trung bình cộng.

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 15 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 35.343 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo