Cách để Tính Nồng độ Mol

Trong bài viết này:Tính Nồng độ Mol từ Số mol và Thể tíchTính Nồng độ Mol từ Khối lượng và Thể tíchTính Nồng độ Mol từ Số mol và Mililít dung dịchLuyện tập ThêmTham khảo

Nồng độ mol cho biết mối liên hệ giữa số mol của một chất tan và thể tích của dung dịch. Để tính nồng độ mol, bạn có thể bắt đầu với số mol và thể tích, khối lượng và thể tích, hoặc số mol và mililít (ml). Sau đó, với các biến trên, hãy áp dụng công thức tính nồng độ mol cơ bản để có được kết quả chính xác.

1
Tính Nồng độ Mol từ Số mol và Thể tích

 1. 1
  Cần nắm được công thức cơ bản để tính nồng độ mol. Nồng độ mol bằng số mol của một chất tan chia cho thể tích của dung dịch tính bằng lít.[1] Từ đó, ta có công thức sau: Nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch
  • Ví dụ: Tìm nồng độ mol của một dung dịch có chứa 0,75 mol NaCl trong 4,2 lít dung dịch?
 2. 2
  Phân tích đề bài. Để tính nồng độ mol, bạn cần có số mol và thể tích dung dịch theo đơn vị lít. Bạn không cần tính hai giá trị này vì đề bài đã cho trước.
  • Ví dụ:
   • Số mol = 0,75 mol NaCl
   • Thể tích = 4,2 L
 3. 3
  Chia số mol cho thể tích. Kết quả phép chia số mol cho thể tích chính là số mol trên một lít dung dịch, hay nồng độ mol của dung dịch đó.
  • Ví dụ: nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch = 0,75 mol / 4,2 L = 0,17857142
 4. 4
  Ghi kết quả. Hãy làm tròn tới hai hoặc ba số sau dấu phẩy, tùy thuộc vào yêu cầu của giáo viên hoặc đề bài. Khi bạn ghi lại kết quả, hãy viết tắt “nồng độ mol” bằng “M” và kèm theo đó là kí hiệu hóa học của chất tan.
  • Ví dụ: 0,179 M NaCl

2
Tính Nồng độ Mol từ Khối lượng và Thể tích

 1. 1
  Cần nắm công thức cơ bản để tính nồng độ mol. Nồng độ mol thể hiện liên quan hệ giữa số mol của một chất tan và thể tích dung dịch. Công thức tính nồng độ mol như sau: nồng độ mol = nồng độ chất tan / số lít dung dịch
  • Ví dụ đề bài: Tính số mol của dung dịch khi hòa tan 3,4 g KMnO4 trong 5,2 lít nước.
 2. 2
  Phân tích đề bài: Để tìm nồng độ mol, bạn cần có số mol và thể tích dung dịch theo lít. Nếu các giá trị này không được cho trước, nhưng bạn biết thể tích và khối lượng của dung dịch, bạn có thể xác định số mol chất tan trước khi tính nồng độ mol.
  • Ví dụ:
   • Khối lượng = 3,4 g KMnO4
   • Thể tích = 5,2 L
 3. 3
  Tính phân tử khối của chất tan. Để tính số mol chất tan từ khối lượng hoặc số gam chất tan đó, trước hết bạn cần xác định phân tử khối của chất tan. Phân tử khối của chất tan có thể được xác định bằng cách cộng nguyên tử khối của mỗi nguyên tố có trong dung dịch. Để tìm nguyên tử khối của mỗi nguyên tố, hãy sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
  • Ví dụ:
   • Nguyên tử khối của K = 39,1 g
   • Nguyên tử khối của Mn = 54,9 g
   • Nguyên tử khối của O = 16,0 g
   • Tổng nguyên tử khối = K + Mn + O + O + O + O = 39,1 + 54,9 + 16 + 16 + 16 + 16 = 158,0 g
 4. 4
  Đổi gam sang số mol. Sau khi đã có phân tử khối, bạn cần nhân số gam chất tan trong dung dịch với hệ số chuyển đổi tương đương của 1 mol trên phân tử khối của chất tan. Kết quả phép nhân này là số mol của chất tan.
  • Ví dụ: số gam chất tan * (1 / phân tử khối của chất tan) = 3,4 g * (1 mol / 158 g) = 0,0215 mol
 5. 5
  Chia số mol cho số lít. Bạn đã tính được số mol, bây giờ hãy chia số mol đó cho thể tích dung dịch theo đơn vị lít, bạn sẽ có nồng đô mol của dung dịch đó.
  • Ví dụ: nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch = 0,0215 mol / 5,2 L = 0,004134615
 6. 6
  Ghi lại kết quả. Bạn cần làm tròn kết quả theo yêu cầu của giáo viên, thường là hai đến ba số sau dấu phẩy. Ngoài ra, khi viết kết quả, hãy viết tắt “nồng độ mol” là “M” và kèm theo đó kí hiệu hóa học của chất tan.
  • Ví dụ: 0,004 M KMnO4

3
Tính Nồng độ Mol từ Số mol và Mililít dung dịch

 1. 1
  Cần nắm công thức tính nồng độ mol. Để tính nồng độ mol. Bạn cần tính số mol của chất tan trong một lít dung dịch chứ không phải mililít dung dịch. Công thức chung để tính nồng độ mol là: nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch
  • Ví dụ: Tính nồng độ mol của một dung dịch chứa 1,2 mol CaCl2 trong 2905 mililít nước.
 2. 2
  Phân tích đề bài. Để tính nồng độ mol, bạn cần có số mol chất tan và thể tích dung dịch tính theo lít. Nếu thể tích dung dịch nêu trong đề bài được tính theo mililít, bạn cần chuyển sang thể tích tương đương theo lít trước khi tính toán.
  • Ví dụ:
   • Số mol = 1,2 mol CaCl2
   • Thể tích = 2905 ml
 3. 3
  Đổi mililít sang lít.[2] Để đổi dung dịch từ đơn vị là mililít sang lít, bạn chia số mililít cho 1000, vì mỗi lít tương đương với 1000 mililít. Bạn cũng có thể chuyển đổi từ mililít sang lít bằng cách dịch chuyển dấu phẩy thập phân sang trái 3 chữ số.
  • Ví dụ : 2905 ml * (1 L / 1000 ml) = 2,905 L
 4. 4
  Chia số mol cho số lít. Sau khi có số lít, bạn có thể tính được nồng độ mol bằng cách lấy số mol chia cho số lít dung dịch.
  • Ví dụ: nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch = 1,2 mol CaCl2 / 2,905 L =0,413080895
 5. 5
  Ghi kết quả. Hãy nhớ làm tròn kết quả tới hai hoặc ba số sau dấu phẩy, hoặc theo yêu cầu của giáo viên. Khi ghi kết quả, hãy viết tắt “nồng độ mol” là “M” và sau đó là kí hiệu hóa học của chất tan.
  • Ví dụ: 0,413 M CaCl2

4
Luyện tập Thêm

 1. 1
  Tính nồng độ mol của một dung dịch khi hòa tan 5,2 g NaCl vào 800 ml nước. Xác định các giá trị mà đề bài đưa ra: khối lượng tính bằng gam và thể tích tính bằng mililít.
   • Khối lượng = 5,2 g NaCl
   • Thể tích = 800 ml nước
 2. 2
  Tìm phân tử khối của NaCl bằng cách cộng nguyên tử khối của nguyên tố Na, và nguyên tử khối của Cl.
  • Nguyên tử khối của Na = 22,99 g
  • Nguyên tử khối của Cl = 35,45 g
  • Phân tử khối của NaCl = 22,99 + 35,45 = 58,44 g
 3. 3
  Nhân khối lượng của chất tan với hệ số chuyển đổi sang mol. Trong ví dụ này, khối lượng phân tử của NaCl là 58,44 g, do đó hệ số chuyển đổi là “1 mol / 58,44 g”.
  • Số mole NaCl = 5,2 g NaCl * (1 mol / 58,44 g) = 0,8898 mol = 0,09 mol
 4. 4
  Chia 800 ml nước cho 1000, bạn sẽ có được thể tích nước tính theo lít.
  • Bạn cũng có thể lấy 800 ml nhân với hệ số chuyển đổi từ mililít sang lít là 1 L / 1000 ml.
  • Để rút gọn quy trình nhân chia như trên, bạn có thể lùi dấu phẩy thập phân sang trái 3 chữ số.
  • Thể tích = 800 ml * (1 L / 1000 ml) = 800 ml / 1000 ml = 0,8 L
 5. 5
  Chia số mol chất tan cho thể tích dung dịch tính theo lít. Để tính nồng độ mol, bạn cần chia 0,09 mol chất tan (trong trường hợp này là NaCl) cho thể tích dung dịch tính theo lít.
  • Nồng độ mol = số mol chất tan / số lít dung dịch = 0,09 mol / 0,8 L = 0,1125 mol/L
 6. 6
  Ghi kết quả cuối cùng. Làm tròn kết quả tới hai hoặc ba số sau dấu phẩy và viết tắt “nồng độ mol” bằng “M” cùng với kí hiệu hóa học của chất tan.
  • Kết quả: 0,11 M NaCl

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Hóa học | Giáo dục và Truyền thông

Ngôn ngữ khác:

English: Calculate Molarity, Italiano: Trovare la Molarità, Português: Descobrir Molaridade, Español: hallar la molaridad, 中文: 算出体积摩尔浓度(Molarity), Русский: рассчитать молярность раствора, Français: calculer la molarité, Nederlands: De molariteit van een oplossing berekenen, Deutsch: 4 Wege um die Molarität (Stoffmengenkonzentration) zu berechnen, Bahasa Indonesia: Menghitung Molaritas, हिन्दी: ग्राम अणुकता की गणना करें (Calculate Molarity), ไทย: คำนวณหาโมลาริตี (molarity), 한국어: 몰농도 계산하기, Čeština: Jak vypočítat molární koncentraci, 日本語: モル濃度を計算する, العربية: حساب المولارية, Türkçe: Molarite Nasıl Hesaplanır

Trang này đã được đọc 136.687 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?