Lực tác động F là sức “kéo” hay “đẩy” lên một vật để di chuyển nó hay làm nó chuyển động nhanh hơn. Định luật II Newton về chuyển động đã mô tả mối liên quan giữa lực, khối lượng và gia tốc, và mối quan hệ này được áp dụng để tính lực. Khối lượng của vật càng lớn, lực cần tác động vào để làm nó chuyển động càng lớn.

Phần 1 của 2:
Ghi nhớ Công thức

 1. 1
  Nhân khối lượng của vật với gia tốc. Một lực (F) cần tác động để di chuyển vật thể có khối lượng (m) với gia tốc (a) được tính bởi công thức F= m x a. Hay lực = khối lượng nhân với gia tốc.[1]
 2. 2
  Đổi đơn vị sang hệ SI. SI là viết tắt của International System of Units (Hệ đơn vị đo lường quốc tế), đơn vị SI của khối lượng là kilogram và của gia tốc là m/s2 (Mét trên giây bình phương). Khi khối lượng và gia tốc mang đơn vị SI, đơn vị của lực cũng phải theo hệ này là N (Newton).
  • Ví dụ, nếu khối lượng của vật là 3 pound, bạn cần chuyển thành đơn vị kilogram. 3 pound bằng 1,36 kg, vậy ta có khối lượng của vật là 1,36 kg.[2]
 3. 3
  Hãy nhớ rằng trong vật lý, khối lượng và trọng lượng là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu đề cho trong lượng của vật (đơn vị N), hãy chia giá trị đó cho 9,8 để lấy giá trị khối lượng tương ứng. Ví dụ, một vật có trọng lượng 10 N sẽ có khối lượng 10/9,8 = 1,02 kg.
  Quảng cáo

Phần 2 của 2:
Áp dụng Công thức

 1. 1
  Tìm lực đủ để di chuyển một chiếc xe nặng 1000 kg với gia tốc 5 m/s2.
  • Kiểm tra các đơn vị đã đúng chuẩn của hệ SI hay chưa
  • Nhân giá trị khối lượng (1000 kg) với 5 m/s2 để tìm giá trị lực tác động
 2. 2
  Tính giá trị lực đủ để di chuyển chiếc xe ngựa nặng 8 pound với gia tốc 7 m/s2.
  • Trước hết, đổi tất cả đơn vị sang hệ SI. 1 pound tương đương 0,453 kg, nhân giá trị này với 8 pound để xác định khối lượng.
  • Nhân giá trị khối lượng mới (3,62 kg) với gia tốc (7 m/s2).
 3. 3
  Tìm độ lớn của lực tác động lên một xe bò trọng lượng 100 N với gia tốc 2,5 m/s2.
  • Nên nhớ, 10 N bằng 9,8 kg. Vì vậy, hãy chuyển từ đơn vị Newton sang kg bằng cách chia trọng lượng chiếc xe cho 9,8, và bạn sẽ được giá trị 10,2 kg.
  • Nhân giá trị khối lượng mới (10,2 kg) với gia tốc (2,5 m/s2).
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Luôn luôn đọc câu hỏi cẩn thận để xem đề cho trọng lượng hay khối lượng.
 • Cách viết đơn vị khác của Newton, đơn vị đo lực chuẩn, là N = kg * m/s^2.
 • Kiểm tra để chắc chắn rằng mọi giá trị đều được chuyển hết về kilogram và m/s^2.

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Tính trọng lượng dựa trên khối lượng

Cách để

Tính phần trăm khối lượng

Cách để

Tính bước sóng

Cách để

Hiểu về công thức E=mc2

Cách để

Tính độ lớn của véc tơ

Cách để

Tính gia tốc

Cách để

Tính lực Căng dây trong Vật lý

Cách để

Tính động năng

Cách để

Tính điện trở toàn mạch

Cách để

Tính công suất

Cách để

Tính vận tốc tức thời

Cách để

Tính chu kì bán rã

Cách để

Tính áp suất riêng phần

Cách để

Làm mạch điện đơn giản
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 21 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 152.407 lần.
Chuyên mục: Vật lý
Trang này đã được đọc 152.407 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo