Cách để Tính Lãi suất Đơn

Đồng tác giả: Nhân viên của wikiHow

Lãi suất đơn là một lượng tiền lãi được trả theo từng kỳ riêng biệt dựa trên số tiền vay hoặc cho vay ban đầu. Ngược lại, lãi suất còn được tính dựa trên tổng tiền gốc và lãi cộng dồn của những kỳ trước (còn gọi là lãi kép). Bài này sẽ đưa ra cho bạn cách tính lãi đơn dựa trên công thức I=PRT, trong đó I = lãi suất, P = tiền gốc, R = lãi suất và T = thời gian.

Các bước

 1. 1
  Xác định số tiền “gốc”. Tiền gốc là số tiền ban đầu và bạn sẽ sử dụng để tính ta tiền lãi. Một cách tổng quát, tiền gốc là số tiền mà bạn vay hoặc cho vay trong kỳ đầu.
  • Ví dụ, bạn cho một người bạn mượn $55.000. Thì có nghĩa tiền gốc của bạn là “55.000”.
 2. 2
  Viết “lãi suất” dưới dạng số thập phân. Lãi suất chỉ ra bao nhiêu phần trăm của tiền vốn sẽ được trả lại cho mỗi kỳ. Thông thường, lãi suất sẽ được viết dưới dạng phần trăm, ta chia nó cho 100 để lấy số thập phân
  • Ví dụ, bạn của bạn vay $55.000 với lãi suất 3%. Viết nó dưới dạng thập phân, là 3/100 = 0,03.
 3. 3
  Xác định “kỳ hạn”. Khi tính lãi đơn, hãy nhớ là lãi suất tích lũy tại một khoảng thời gian nhất định. Với lãi suất “thường niên”, kỳ hạn sẽ là năm, nhưng cũng tùy theo điều khoản vay mà chúng có thể sẽ là tháng, tuần hoặc ngày… Viết số kỳ dưới dạng một số nguyên hay thập phân để xem sẽ có bao nhiêu kỳ tính lãi cho đến khi nợ gốc được trả.
  • Trong ví dụ này, giả sử người bạn đó nói là sẽ trả với lãi suất thường niên trong 10 năm. Vậy số kỳ sẽ là 10.
  • Tuy nhiên, nếu khoảng thời gian được tính khác đi thì số kỳ cũng sẽ thay đổi. Ví dụ, nếu 2 người đồng ý trả mỗi tháng 1 lần trong vòng 10 năm, thì số kỳ sẽ là 10 năm × 12 tháng = 120.
 4. 4
  Thay các giá trị P, R và T vào công thức I = PRT. Lấy tiền vốn × lãi suất × thời gian để tính ra lượng tiền lãi của khoản cho vay. Giá trị I bạn vừa tìm chính là tổng số tiền lãi bạn sẽ được trả dựa trên số tiền gốc đã vay hoặc cho vay.
  • Trong ví dụ, ta thay P bằng 55.000, R bằng 0,03 và T là 10. I = 55.000 × 0,03 × 10 = 16.500 = $16.500. Người bạn đó nợ bạn tổng cộng $16.500 tiền lãi.
  • Phép toán này về cở bản là tính các khoản phần trăm nhỏ của khoản vốn vay, sau đó nhân chúng với số kỳ tính lãi. Vì lẽ đó, dùng khoảng thời gian nhỏ hơn sẽ đẩy lãi suất lên rất cao đối với cùng 1 thời gian vay. Nếu người bạn đó vay theo tháng, T sẽ là 120, đồng nghĩa với số lãi sau 10 năm sẽ rất khủng khiếp: $198.000!
 5. 5
  Cộng số tiền lãi vào số tiền gốc để tính tổng nợ. Khi để kỳ hạn trả gốc, những người vay tiền không chỉ phải trả số tiền vốn cho chủ nợ mà còn phải thêm cả tiền lãi nữa. Đề tính tổng nợ, bạn hãy cộng số tiền lãi vào số vốn ban đầu.
  • Trong ví dụ, ta lấy số tiền lãi ($16.500) cộng với số tiền ban đầu ($55.000) để được $71.500. Vậy với 3% lãi suất thường niên trong 10 năm, bạn của bạn sẽ nợ bạn một khoản tiền $71.500 cho khoản vay lúc đầu là $55.000

Lời khuyên

 • Có thể suy ra công thức tính vốn vay (P=I÷RT), lãi suất (R=I÷PT) và số kỳ hạn (T=I÷PR) từ công thức này.

Thông tin Bài viết

Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Calculate Simple Interest, Español: calcular el interés simple, Português: Calcular Juros Simples, Русский: вычислить простой процент, 中文: 计算单利, Français: calculer un intérêt simple, Bahasa Indonesia: Menghitung Bunga Sederhana, हिन्दी: सरल ब्याज की गणना करें, العربية: حساب الفائدة البسيطة, 日本語: 単利の計算

Trang này đã được đọc 10.906 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?