Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Có rất nhiều cách để tìm một kích thước chưa biết của hình chữ nhật, và bạn sẽ chọn phương pháp tính dựa vào thông tin được cung cấp. Nếu bạn biết diện tích hay chu vi và độ dài của một cạnh hình chữ nhật (hoặc mối quan hệ giữa chiều dài và chiều rộng), bạn có thể tìm được độ dài của cạnh còn lại. Bạn có thể dùng các tính chất của hình chữ nhật làm phương pháp tính chiều dài hoặc chiều rộng.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 4:
Sử dụng diện tích và chiều dài

 1. 1
  Lập công thức tính diện tích hình chữ nhật. Công thức là , trong đó là diện tích, là chiều dài, và là chiều rộng hình chữ nhật.[1]
  • Bạn chỉ sử dụng được phương pháp này nếu đề bài cung cấp diện tích và chiều dài hình chữ nhật.
  • Công thức tính diện tích cũng có thể được viết là , trong đó là chiều cao của hình chữ nhật và được dùng thay cho chiều dài.[2] Hai đại lượng này cùng chỉ một số đo.
 2. 2
  Thay các giá trị của diện tích và chiều dài vào công thức. Nhớ thay các giá trị vào đúng biến số.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tìm chiều rộng của hình chữ nhật có diện tích 24 centimet vuông, chiều dài 8 centimet, công thức sẽ như sau:
 3. 3
  Giải tìm . Bạn phải chia 2 vế của phương trình cho chiều dài.
  • Ví dụ, trong phương trình , bạn sẽ chia mỗi vế cho 8.


 4. 4
  Viết đáp án cuối cùng. Đừng quên viết đơn vị đo độ dài.
  • Ví dụ, đối với hình chữ nhật có diện tích và chiều dài , chiều rộng sẽ là .
  Quảng cáo

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 4:
Sử dụng chu vi và chiều dài

 1. 1
  Lập công thức tính chu vi hình chữ nhật. Công thức là , trong đó là chu vi, là chiều dài, và là chiều rộng hình chữ nhật.[3]
  • Bạn chỉ sử dụng được phương pháp này nếu đề bài cung cấp chu vi và chiều dài hình chữ nhật.
  • Công thức tính chu vi cũng có thể được viết là , trong đó là chiều cao của hình chữ nhật và được dùng thay cho chiều dài.[4] Các biến số cùng chỉ một số đo, theo tính chất phân phối thì hai công thức này đều cho kết quả như nhau mặc dù được viết khác nhau.
 2. 2
  Thay các giá trị của chu vi và chiều dài vào công thức. Nhớ thay các giá trị vào đúng biến số.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tìm chiều rộng của hình chữ nhật có chu vi 22 centimet và chiều dài 8 centimet, công thức sẽ như sau:

 3. 3
  Giải tìm . Bạn phải trừ 2 vế của phương trình cho chiều dài và sau đó chia cho 2.
  • Ví dụ, trong phương trình , bạn sẽ trừ hai vế phương trình cho 16, sau đó chia hai vế cho 2. 4. 4
  Viết đáp án cuối cùng. Đừng quên viết đơn vị đo độ dài.
  • Ví dụ, đối với hình chữ nhật có chu vi và chiều dài , chiều rộng sẽ là .
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 4:
Sử dụng đường chéo và chiều dài

 1. 1
  Lập công thức tính đường chéo hình chữ nhật. Công thức là , trong đó là độ dài đường chéo, là chiều dài, và là chiều rộng hình chữ nhật.[5]
  • Bạn chỉ sử dụng được phương pháp này nếu đề bài cung cấp độ dài đường chéo và một cạnh của hình chữ nhật.
  • Công thức tính đường chéo cũng có thể được viết là , trong đó là chiều cao của hình chữ nhật và được dùng thay cho chiều dài.[6] Các biến số cùng chỉ một số đo.
 2. 2
  Thay độ dài đường chéo và độ dài một cạnh vào công thức. Nhớ thay các giá trị vào đúng biến số.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tìm chiều rộng của hình chữ nhật có độ dài đường chéo là 5 centimet, độ dài một cạnh là 4 centimet, công thức sẽ như sau:
 3. 3
  Tính bình phương của hai vế phương trình. Bạn phải tính bình phương để loại bỏ dấu căn bậc hai, nhờ đó tính được biến số chiều rộng dễ hơn.
  • Ví dụ:


 4. 4
  Biến đổi phương trình để một vế chỉ có biến số . Bạn phải trừ 2 vế của phương trình cho chiều dài đã lấy bình phương.
  • Ví dụ, trong phương trình , bạn sẽ trừ hai vế phương trình cho 16.

 5. 5
  Giải tìm . Để giải phương trình bạn phải tính căn bậc hai của hai vế.
  • Ví dụ:

 6. 6
  Viết đáp án cuối cùng. Đừng quên viết đơn vị đo độ dài.
  • Ví dụ, đối với hình chữ nhật có độ dài đường chéo và độ dài một cạnh là , chiều rộng sẽ là .
  Quảng cáo

Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 4:
Sử dụng diện tích hay chu vi và mối quan hệ giữa hai cạnh

 1. 1
  Lập công thức tính diện tích hay chu vi hình chữ nhật. Bạn sẽ chọn công thức sử dụng theo dữ liệu đề bài cung cấp. Nếu đề bài cung cấp diện tích thì bạn lập công thức tính diện tích. Nếu đề bài cung cấp chu vi thì bạn lập công thức tính chu vi.
  • Nếu không biết diện tích hay chu vi, hoặc không biết mối quan hệ giữa chiều dài và chiều rộng, bạn không thể dùng phương pháp này.
  • Công thức tính diện tích là .
  • Công thức tính chu vi là .
  • Ví dụ, có thể bạn biết diện tích hình chữ nhật là 24 centimet vuông, do đó bạn sẽ lập công thức tính diện tích hình chữ nhật.
 2. 2
  Viết biểu thức mô tả mối quan hệ giữa chiều dài và chiều rộng. Viết biểu thức theo dạng chỉ có ở một bên dấu bằng.
  • Đề bài có thể cho biết cạnh này dài hơn cạnh kia bao nhiêu lần, hoặc cạnh này dài hơn cạnh kia bao nhiêu đơn vị.
  • Ví dụ, người ta cho biết chiều dài dài hơn chiều rộng 5 centimet. Khi đó biểu thức theo chiều dài là .
 3. 3
  Thay biểu thức theo chiều dài vào biến số trong công thức tính diện tích (hay chu vi). Bây giờ công thức chỉ có duy nhất biến số , nghĩa là bạn có thể giải tìm chiều rộng.
  • Ví dụ, nếu bạn biết diện tích là 24 centimet vuông và , công thức sẽ như sau:

 4. 4
  Đơn giản phương trình. Phương trình sau khi được đơn giản có thể có dạng khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ giữa chiều rộng và chiều dài, và việc đề bài cung cấp diện tích hay chu vi.[7] Tìm cách thiết lập phương trình sao cho bạn có thể giải tìm một cách dễ nhất.
  • Ví dụ, bạn có thể đơn giản phương trình thành .
 5. 5
  Giải tìm . Cách giải tìm sẽ tùy thuộc vào phương trình được đơn giản. Sử dụng các nguyên tắc cơ bản của đại số và hình học để giải phương trình.
  • Có thể bạn phải cộng hay chia, phân tích phương trình bậc hai thành thừa số hoặc sử dụng công thức nghiệm bậc hai để giải phương trình.[8]
  • Ví dụ, có thể được phân tích thành thừa số như sau:


   Sau đó bạn tìm được hai nghiệm của : hay . Vì chiều rộng hình chữ nhật không thể có giá trị âm nên bạn sẽ loại bỏ nghiệm -8. Vì vậy đáp án là .[9]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 52.370 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 52.370 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo