Cách để Tìm Mean, Median, và Mode

Trong bài viết này:Tính MeanTính MedianTính Mode

Mean (giá trị trung bình), median (giá trị giữa), và mode (giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong tập hợp) là những giá trị được sử dụng thường xuyên trong toán học và thống kê. Mặc dù bạn có thể tìm ra chúng tương đối dễ dàng, nhưng bạn cũng rất dễ nhầm lẫn giữa chúng. Đọc bài viết sau đây sẽ giúp bạn tính và phân biệt mỗi giá trị trong một tập hợp.

Phần 1
Tính Mean

 1. 1
  Tính tổng tất cả các số hạng có trong tập hợp. Giả sử bạn có tập hợp số là 2, 3, và 4. Cộng chúng lại với nhau: 2 + 3 + 4 = 9.
 2. 2
  Đếm số lượng các số hạng có trong tập hợp. Trong trường hợp này, bạn có 3 số.
 3. 3
  Chia tổng dãy số cho số các số hạng. Giờ hãy lấy 9 chia cho 3. 9/3 = 3. Mean, hay giá trị trung bình của tất cả dãy số trong tập hợp trên là 3. Nhớ rằng không phải lúc nào kết quả thu được cũng là số nguyên.

Phần 2
Tính Median

 1. 1
  Sắp xếp tất cả các số trong dãy số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Giả sử chúng ta có các số sau đây: 4, 2, 8, 1, 15. Hãy sắp xếp lại chúng theo thứ tự tăng dần như sau: 1, 2, 4, 8, 15.
 2. 2
  Tìm ra số ở giữa của tập hợp. Cách bạn làm điều này phụ thuộc vào số lượng số bạn có là chẵn hay lẻ. Dưới đây là cách bạn có thể làm trong cả hai trường hợp:
  • Nếu lẻ, gạch đi số ở ngoài cùng bên trái, tiếp đến là số ngoài cùng bên phải, và lặp lại thao tác. Khi bạn còn lại một số, đây chính là số ở giữa. Giả sử bạn có dãy số 4, 7, 8, 11, và 21, thì 8 là giá trị median bởi vì nó là số ở giữa tập hợp.
  • Nếu chẵn, gạch đi các số ở hai bên trừ hai số đứng ở giữa. Công chúng lại với nhau và chia cho hai để lấy giá trị giữa. (Nếu hai số ở giữa giống nhau, số đó chính là median). Giả sử dãy số bạn có là 1, 2, 5, 3, 7, và 10, thì hai số ở giữa là 5 và 3. Cộng tổng 5 và 3 để được 8 sau đó chia tổng này cho 2 để lấy giá trị giữa là 4.

Phần 3
Tính Mode

 1. 1
  Viết ra tất cả các số có trong tập hợp. Giả sử bạn có dãy số là 2, 4, 5, 5, 4, và 5. Dãy số này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
 2. 2
  Tìm số xuất hiện thường xuyên nhất. Để dễ nhớ: "Mode chính là most." Trong ví dụ này, số 5 xuất hiện nhiều nhất, do đó nó là giá trị mode. Nếu có hai số cùng xuất hiện thường xuyên nhất, thì tập hợp đó là "bimodal," và nếu có nhiều hơn hai số xuất hiện thường xuyên nhất, thì tập hợp đó là "multi-modal."

Lời khuyên

 • Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn có thể giúp bạn tìm median và mode.

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 16 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Find Mean, Median, and Mode, Português: Encontrar Média, Mediana e Moda, Italiano: Trovare Media, Mediana e Moda, Français: calculer la moyenne, la médiane et le mode d'une série statistique, Nederlands: Het gemiddelde, de mediaan en de modus bepalen, Deutsch: Mittelwert, Zentralwert und Modalwert berechnen, Русский: найти среднее значение, моду и медиану, Bahasa Indonesia: Mencari Nilai Mean, Median, dan Modus, Čeština: Jak zjistit aritmetický průměr, medián a modus, हिन्दी: माध्य,माध्यिका,और बहुलक प्राप्त करें, ไทย: หาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม, 한국어: 평균, 중앙값, 최빈값 구하는 방법, Español: calcular promedios (media, mediana y moda), 中文: 计算均值(平均数,中位数,众数)

Trang này đã được đọc 15.921 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?