Cách để Tìm ước số chung lớn nhất

2 Phương pháp:So sánh các thừa số chungSử dụng số nguyên tố

Để tìm được ước số chung lớn nhất của hai hay nhiều số bạn phải biết cách làm, tuy nhiên việc này khá dễ. Muốn tìm ước số chung lớn nhất của hai số bạn cần phân tích hai số này thành các thừa số, như vậy điều đầu tiên là bạn phải thuộc lòng bảng cửu chương.

1
So sánh các thừa số chung

 1. 1
  Tìm các thừa số của con số. Bạn không cần phải biết cách phân tích ra thừa số nguyên tố để tìm ước số chung lớn nhất. Trước hết bạn tìm ra tất cả các thừa số của mỗi con số.
 2. 2
  So sánh các thừa số đến khi tìm ra thừa số chung lớn nhất của hai con số. Đó chính là ước số chung lớn nhất.

2
Sử dụng số nguyên tố

 1. 1
  Phân tích con số thành các số nguyên tố. Số nguyên tố là số lớn hơn 1 và bản thân nó không có bất kỳ thừa số nào. Ví dụ về số nguyên tố là 5, 17, 97, 331 và v.v...
 2. 2
  Tìm ra thừa số nguyên tố chung. Chọn các số nguyên tố chung giữa các bộ số nguyên tố vừa tìm được. Ta có thể có nhiều thừa số nguyên tố chung.
 3. 3
  Tính toán: Nếu chỉ có một thừa số nguyên tố chung thì đó chính là ước số chung lớn nhất. Nếu có nhiều thừa số nguyên tố chung thì bạn nhân các số đó với nhau để có ước số chung lớn nhất.
 4. 4
  Ví dụ trên đây minh hoa cho phương pháp này.

Lời khuyên

 • Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho chính nó.
 • Bạn có biết nhà toán học Euclid sống vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên đã tìm ra thuật toán tìm ước số chung lớn nhất của hai số tự nhiên hay hai đa thức?

Thông tin Bài viết

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Find the Greatest Common Factor, Português: Achar o Máximo Divisor Comum, Italiano: Trovare il Massimo Comune Divisore, Español: encontrar el máximo factor común, Deutsch: Den größten gemeinsamen Teiler bestimmen, Русский: найти наибольший общий делитель, Français: trouver le plus grand commun diviseur, 中文: 找最大公因数, Bahasa Indonesia: Mencari Faktor Persekutuan Terbesar, Nederlands: De grootste gemene deler bepalen, العربية: إيجاد العامل المشترك الأكبر

Trang này đã được đọc 1.030 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?