Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Đây là bài viết hướng dẫn cách xóa mật khẩu của trang tính Excel được bảo vệ và cách bẻ khóa mật khẩu của tập tin Excel được mã hóa. Trong hầu hết trường hợp, việc xóa mật khẩu của trang tính bị khóa phần chỉnh sửa trong tập tin Excel thường nhanh và đơn giản! Tuy nhiên, nếu bạn cần mật khẩu để mở tập tin, thao tác sẽ phức tạp hơn. Chưa có cách chính thống nào giúp giải mã tập tin Excel mà không dùng chương trình bẻ khóa mật khẩu - thường là quá trình tốn nhiều tài nguyên tùy thuộc vào độ phức tạp của mật khẩu. Mặc dù vậy, bạn vẫn nên thử!

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Gỡ mật khẩu bảo vệ trang tính

 1. 1
  Tìm hiểu điều kiện cần để thực hiện việc này. Nếu trang tính trong tập tin Excel được bảo vệ (nghĩa là bạn vẫn có thể mở tập tin Excel và xem nội dung nhưng không thể chỉnh sửa), bạn có thể áp dụng phương pháp này để gỡ mật khẩu bảo vệ trên máy tính Windows và Mac.
  • Nếu tập tin Excel được mã hóa và yêu cầu nhập mật khẩu để xem nội dung, phương pháp này không hiệu quả. Bạn có thể thử sử dụng chương trình bẻ khóa mật khẩu, nhưng đây không phải là cách chắc chắn.
  • Có thể phương pháp này không hiệu quả nếu tập tin được bảo vệ bằng Excel phiên bản Microsoft 365.[1]
 2. 2
  Kiểm tra xem tập tin Excel có được mã khóa hay không. Cách đơn giản nhất để thực hiện việc này là nhấp đúp vào tập tin Excel. Nếu tập tin mở ra và bạn có thể nhấp vào Read Only (Chỉ đọc) để xem tập tin, hoặc nếu tập tin mở ra bình thường sau khi bạn nhấp đúp, điều đó có nghĩa là tập tin chưa được mã hóa.
  • Nếu bạn được yêu cầu nhập mật khẩu ngay khi nhấp đúp vào tập tin và không thấy lựa chọn để mở chế độ chỉ đọc, tập tin đã được mã hóa và bạn không thể sử dụng phương pháp này để mở.
 3. 3
  Tạo bản sao của tập tin Excel. Trong Finder hoặc File Explorer của Windows, bạn sẽ nhấp vào tập tin Excel có chứa trang tính cần mở khóa bảo vệ, rồi ấn Ctrl + C (Windows) hoặc Command + C (Mac) và dán vào thư mục khác bằng cách ấn Ctrl + V (Windows) hoặc Command + V (Mac).
  • Đây là thao tác cần thiết phòng trường hợp bạn vô tình làm hỏng bản gốc của tập tin trong quá trình thao tác.
 4. 4
  Bật phần mở rộng của tập tin. Bỏ qua bước này trên Mac. Nếu sử dụng máy tính Windows, bạn cần đảm bảo có thể xem và thay đổi phần mở rộng của tập tin bằng cách sau:
  • Mở File Explorer bằng cách ấn Windows key + E.
  • Nhấp vào View (Xem).
  • Đánh dấu vào ô "File name extensions" (Phần mở rộng của tên tập tin).
 5. 5
  Chuyển tập tin Excel thành thư mục ZIP. Thao tác thực hiện như sau:
  • Windows — Nhấp phải vào tập tin Excel, nhấp vào Rename (Đổi tên), xóa đuôi "xlsx" của tên tập tin, và nhập zip. Đảm bảo bạn vẫn giữ dấu chấm giữa tên tập tin và "zip". Ấn Enter và nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi.
  • Mac — Chọn tập tin Excel, nhấp vào File, chọn Get Info (Lấy thông tin), xóa đuôi "xlsx" trong tên tập tin, và nhập zip. Đảm bảo bạn vẫn giữ dấu chấm giữa tên tập tin và "zip". Ấn Return và nhấp vào Use .zip (Sử dụng .zip) khi được hỏi.
 6. 6
  Giải nén thư mục ZIP. Quy trình này sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của máy tính:
  • Windows — Nhấp phải vào thư mục ZIP, nhấp vào Extract All... (Giải nén toàn bộ…) trong trình đơn đang hiển thị, và nhấp vào Extract (Giải nén) khi được hỏi. Thư mục đã giải nén liền hiển thị.
  • Mac — Nhấp đúp vào thư mục ZIP, rồi chờ thư mục đã giải nén mở ra.
 7. 7
  Nhấp đúp vào thư mục xl. Đây là thao tác mở thư mục.[2]
  • Nếu thư mục được giải nén không mở ra ra, trước tiên bạn cần nhấp đúp vào thư mục thông thường cùng tên với thư mục ZIP.
 8. 8
  Nhấp đúp vào thư mục worksheets. Bạn sẽ thấy nó ở gần phía trên thư mục "xl".
 9. 9
  Mở trang tính trong chương trình soạn thảo văn bản. Tùy thuộc vào hệ điều hành của máy tính mà bạn cần thực hiện một trong hai cách sau:
  • Windows — Nhấp phải vào trang tính mà bạn muốn mở khóa (chẳng hạn như "Sheet1"), chọn Open with (Mở bằng) trong trình đơn, và nhấp vào Notepad trong trình đơn vừa hiển thị.
  • Mac — Nhấp vào trang mà bạn muốn mở khóa (chẳng hạn như "Sheet1"), nhấp vào File, chọn Open With, và nhấp vào TextEdit.
 10. 10
  Gỡ mã bảo vệ bằng mật khẩu. Tìm phần "sheetProtection" trong ngoặc "< >", rồi xóa mọi thứ từ "<sheetProtection" đến ngoặc đóng ("/>") ở bên kia của thuật toán bảo vệ trang tính.
 11. 11
  Lưu thay đổi và đóng chương trình soạn thảo văn bản. Ấn Ctrl + S (trên Windows) hoặc Command + S (trên Mac), rồi nhấp vào X (hoặc vòng tròn đỏ trên Mac) ở một góc của chương trình soạn thảo văn bản.
  • Nếu các trang tính trong tập tin Excel đều được bảo vệ, bạn cần mở khóa bảo vệ của từng trang. Mở trang tính được bảo vệ trong chương trình soạn thảo văn bản và xóa dòng tương tự, và lưu từng trang trong quá trình thao tác.
 12. 12
  Sao chép thư mục "worksheets". Nhấp vào nút "Back" (Trở về) để trở về thư mục "xl", rồi chọn thư mục "worksheets" và ấn Ctrl + C (Windows) hoặc Command + C (Mac) để sao chép.
 13. 13
  Mở tập tin ZIP (trên Windows) hoặc thư mục mới (trên Mac). Đây là tập tin mà bạn đã đổi tên và giải nén trước đó (tập tin có đuôi .zip, nếu bạn sử dụng Windows). Nếu bạn sử dụng Mac, hãy nhấp đúp vào thư mục mới cùng tên với tập tin ZIP.
 14. 14
  Thay thư mục "worksheets" bằng thư mục vừa sao chép. Truy cập thư mục "worksheets" bằng cách nhấp đúp vào thư mục "xl", và xóa thư mục "worksheets". Tiếp theo, nhấp phải vào vùng trống trong cửa sổ và chọn Paste (Dán) để dán phiên bản đã sao chép.
  • Nếu sử dụng Windows, bây giờ bạn đã thêm thư mục đã sao chép vào tập tin ZIP hiện có.
  • Nếu sử dụng Mac, bạn đã thêm thư mục đã sao chép vào thư mục được giải nén.
 15. 15
  (Chỉ dành cho Mac) Chuyển thư mục thành tập tin ZIP. Nếu bạn sử dụng Mac, hãy ấn Control trong khi nhấp vào thư mục đã giải nén trước đó - thư mục cùng tên với tập tin Excel. Tiếp theo, chọn Compress (Nén) trong trình đơn. Bây giờ thư mục đã trở thành tập tin ZIP.[3]
 16. 16
  Chuyển thư mục ZIP thành tập tin Excel. Đóng tập tin ZIP, rồi thực hiện theo cách sau:
  • Windows — Nhấp phải vào thư mục ZIP, rồi nhấp vào Rename (Đổi tên), thay "zip" bằng "xlsx", và ấn Enter. Nhấp vào Yes (Có) khi được hỏi.
  • Mac — Nhấp vào thư mục ZIP, nhấp vào File (Tệp), nhấp vào Get Info (Lấy thông tin), thay "zip" trong tiêu đề thành "xlsx", và ấn Return. Nhấp vào Use .xlsx khi được hỏi.
 17. 17
  Nhấp đúp vào tập tin Excel để mở. Bây giờ bạn đã xóa mật khẩu bảo vệ khỏi trang tính, và có thể chỉnh sửa khi cần.
  • Nếu bạn nhận được thông báo lỗi cho biết trang tính Excel bị hỏng, có lẽ bạn đã vô tình xóa thêm phần mã nào đó khi xóa thuật toán bảo vệ bằng mật khẩu. Hãy lặp lại các bước trên, đảm bảo chỉ xóa nội dung trong dấu ngoặc (</>) và dấu ngoặc.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Bẻ khóa mật khẩu của tập tin Excel

 1. 1
  Hiểu rằng đôi khi bạn không thể bẻ khóa mật khẩu. Các phiên bản mới của Excel, chẳng hạn như Excel 2019 và Microsoft 365, sử dụng kỹ thuật mã hóa tiên tiến khiến các phương pháp mà chương trình bẻ khóa mật khẩu áp dụng trở nên vô dụng do ảnh hưởng của thời gian cần để bẻ khóa mật khẩu. Bạn sẽ không gặp khó khăn khi bẻ khóa mật khẩu ngắn không có ký tự đặc biệt, và vẫn có thể bẻ khóa mật khẩu phức tạp bằng ứng dụng phù hợp.
  • Bạn không thể bẻ khóa tập tin Excel nếu không mua chương trình bẻ khóa mật khẩu, vì phiên bản miễn phí của những chương trình nổi tiếng thường chỉ xử lý được đến phiên bản Excel 2010.
  • Nếu tập tin Excel của bạn đã được mã hóa, việc nhấp đúp vào tập tin Excel liền yêu cầu bạn nhập mật khẩu trước khi có thể xem nội dung của tập tin. Trong trường hợp này (và bạn không biết mật khẩu), bạn cần chương trình bẻ khóa mật khẩu để xem nội dung.
 2. 2
  Tải về và cài đặt PassFab cho Excel. Bạn có thể tải chương trình từ https://www.passfab.com/products/excel-password-recovery.html. Mặc dù nhiều ứng dụng khẳng định có thể gỡ mã hóa mật khẩu của tập tin Excel được bảo vệ bằng mật khẩu, nhưng PassFab được cho là an toàn và dễ sử dụng.[4] Chương trình này cũng giải mã tập tin Excel được tạo bằng mọi phiên bản Excel, bao gồm 2019 và Microsoft 365. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý hai nhược điểm sau:
  • Một là ứng dụng chỉ hoạt động trên Windows, nên người dùng Mac cần truy cập máy tính Windows.[5] Vẫn có lựa chọn khác dành cho Mac, nhưng chưa có loại nào được chứng minh là đáng tin cậy. Nếu bạn không thể truy cập máy tính Windows, hãy thử tìm kiếm ứng dụng bẻ khóa mật khẩu Excel khác. Bạn chỉ cần tìm hiểu kỹ ứng dụng trước khi tải về và cài đặt, vì có rất nhiều ứng dụng không chuyên.
  • Hai là phần mềm này không hoàn toàn miễn phí - một vài tính năng cơ bản trong phiên bản dùng thử giúp bạn bẻ khóa mật khẩu, nhưng bạn cần trả phí bản quyền khi muốn xử lý mật khẩu phức tạp. Nếu chỉ cần bẻ khóa một tập tin, bạn có thể chọn lựa chọn một tháng với mức phí 15,95 đô la Mỹ (khoảng 370 nghìn đồng).[6] Nhớ hủy đăng ký trước khi hết thời hạn một tháng để bạn không bị thu thêm phí.
 3. 3
  Mở PassFab. Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn sẽ tìm thấy nó trong trình đơn Start của Windows.
 4. 4
  Nhấp vào Recover Excel Open Password (Khôi phục mật khẩu mở của Excel). Đây là lựa chọn đầu tiên trong hai lựa chọn đang hiển thị. Bạn sẽ chọn lựa chọn này nếu được yêu cầu nhập mật khẩu khi mở tập tin Excel.
  • Nếu bạn chỉ cần gỡ mật khẩu của trang tính được bảo vệ trong tập tin Excel và không thể thực hiện được bằng cách chỉnh sửa tập tin XML, bạn có thể chọn Remove Excel Restriction Password (Gỡ mật khẩu giới hạn của Excel) và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
 5. 5
  Nhấp vào + và chọn tập tin Excel. Đây là thao tác cho PassFab biết tập tin nào cần được bẻ khóa.[7]
 6. 6
  Chọn chế độ khôi phục mật khẩu. Lưu ý, dù chọn cách nào thì việc bẻ khóa mật khẩu cũng cần thời gian. Ứng dụng phải thử tất cả các cách kết hợp chữ cái, số và ký tự đặc biệt. Việc này có thể mất từ vài phút đến vài tháng! Có ba lựa chọn dành cho bạn:
  • Dictionary Attack là lựa chọn tốt khi bạn nghĩ mật khẩu chỉ là một từ đơn giản trong từ điển. Bạn cũng có thể cung cấp danh sách từ của riêng bạn bên cạnh việc sử dụng từ điển, chẳng hạn như những mật khẩu phổ biến được dùng bởi tổ chức của bạn. Chỉ thêm những mật khẩu tiềm năng vào tập tin văn bản, lưu lại, nhấp vào Settings (Cài đặt) bên cạnh "Dictionary Attack" và chọn tập tin đó.
   • Đây là lựa chọn miễn phí duy nhất, và chỉ tích hợp lượng từ giới hạn.[8] Nếu bạn muốn truy cập lựa chọn khác, hãy nhấp vào Upgrade Now (Nâng cấp ngay) để trả phí bản quyền.
  • Brute Force with Mask Attack là lựa chọn phù hợp khi bạn biết một phần mật khẩu, hoặc muốn thêm chữ cái, chữ số hay ký tự đặc biệt khi cố gắng bẻ khóa mật khẩu. Nếu bạn chọn lựa chọn này, hãy nhấp vào Settings ở bên cạnh để tùy chỉnh độ dài mật khẩu cần thử, ký tự cần dùng, và tiền tố và/hoặc hậu tố. Tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp của mật khẩu mà lựa chọn này có thể mất nhiều thời gian - vài tiếng, vài ngày, thậm chí vài tuần!
  • Brute Force Attack cũng tương tự như lựa chọn trước đó, nhưng áp dụng được kể cả khi bạn không thể đoán mật khẩu. Lựa chọn này sẽ thử mọi cách kết hợp khả thi đến khi có thể tìm ra mật khẩu, nên thường tốn nhiều thời gian tùy thuộc vào độ dài của mật khẩu.
 7. 7
  Nhấp vào nút Recover (Khôi phục). Quá trình bẻ khóa mật khẩu liền bắt đầu ngay! PassFab thử mọi cách kết hợp theo lựa chọn của bạn. Ứng dụng liên tục thử nhiều cách kết hợp đến khi đoán được mật khẩu hoặc hết lựa chọn để thử.
  • Việc này sẽ mất một lúc, và có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên trên máy tính. Nếu bạn cần tạm dừng quá trình bẻ khóa, hãy nhấp vào nút dừng (hình vuông) đến khi bạn sẵn sàng để tiếp tục, và nhấp vào nút phát để bắt đầu lại.[9]
  • Khi PassFab tìm được mật khẩu, thông tin sẽ hiển thị dưới dạng văn bản thuần túy - bạn có thể sao chép hoặc nhập mật khẩu vào Excel khi mở tập tin để xem nội dung.
  • Tùy thuộc vào nội dung của tập tin Excel mà bạn nên từ bỏ ý định nếu không tìm được mật khẩu trong khoảng thời gian hợp lý.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Chỉ sử dụng những phương pháp này khi bạn là người sở hữu tập tin hoặc người dùng được ủy quyền. Việc bẻ khóa mật khẩu trong tập tin của người khác không chỉ sai trái mà còn là hành vi phạm pháp, tùy thuộc vào nội dung của tập tin và nơi bạn sinh sống.
 • Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể bẻ khóa mật khẩu trên tập tin Excel đã được mã hóa.
 • Microsoft không thể giúp bạn khôi phục mật khẩu đã mất.[10]

Bài viết wikiHow có liên quan

Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tắt McAfeeTắt McAfee
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Chèn ảnh bằng HTMLChèn ảnh bằng HTML
Bắt đầu lập trình trên PythonBắt đầu lập trình trên Python
Xem lượt nghe trên SpotifyXem lượt nghe trên Spotify
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 52.671 lần.
Trang này đã được đọc 52.671 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo