Null biểu thị những biến không hướng về đối tượng nào và không chứa giá trị. Bạn có thể sử dụng câu lệnh cơ bản ‘if’ để kiểm tra giá trị null trong một đoạn mã. Null thường được dùng để biểu thị hoặc xác định sự không tồn tại của giá trị nào đó. Với ngữ cảnh như vậy, null có thể được dùng làm điều kiện để bắt đầu hoặc kết thúc những quá trình khác trong mã.[1]

Phần 1 của 2:
Kiểm tra null trên Java

 1. 1
  Sử dụng dấu “=” để xác định một biến. Một dấu “=” thường được sử dụng để khai báo và gán giá trị cho biến. Bạn có thể sử dụng để đặt một biến thành null.
  • Giá trị của “0” và null không giống nhau nên công dụng cũng khác nhau.
  • variableName = null;
 2. 2
  Sử dụng hai dấu “==” để kiểm tra giá trị của biến. Hai dấu “==” được dùng để kiểm tra xem hai giá trị ở những phía khác nhau có bằng nhau không. Nếu bạn gán một biến là null với dấu “=” thì khi kiểm tra xem biến đó có bằng null hay không, bạn sẽ nhận về giá trị true.
  • variableName == null;
  • Bạn cũng có thể sử dụng toán tử “!=” để kiểm tra nếu giá trị nào đó KHÔNG bằng.
 3. 3
  Sử dụng câu lệnh “if” để tạo điều kiện cho biến null. Kết quả của biểu thức sẽ là giá trị boolean (true hoặc false). Bạn có thể sử dụng giá trị boolean làm điều kiện để câu lệnh thực thi sau đó.
  • Ví dụ, nếu giá trị là null, bạn nhập “object is null”. Nếu hai dấu “==” không tìm ra biến là null thì toán tử sẽ bỏ qua điều kiện hoặc tìm đường dẫn khác.
  Quảng cáo
Object object = null ;
if ( object == null ) {
System.out.print ( "object is null ");
}

Phần 2 của 2:
Dùng câu lệnh kiểm tra null

 1. 1
  Sử dụng null như giá trị chưa biết. Null rất thường được dùng như một sự xác lập mặc định thay cho bất kỳ giá trị được gán nào.
  • Với string() thì null sẽ là giá trị tạm thời cho đến khi giá trị đó thực sự được sử dụng.
 2. 2
  Dùng null làm điều kiện để kết thúc quá trình. Việc trả về giá trị null có thể được sử dụng để tạo ra sự kết thúc vòng lặp hoặc tạm dừng quá trình. Điều này thường được áp dụng để đưa lỗi hoặc ngoại lệ vào khi có chỗ nào đó không đúng hay khi xuất hiện điều kiện không mong muốn.
 3. 3
  Sử dụng null để biểu thị trạng thái chưa được khởi tạo. Tương tự, null có thể được dùng như dấu hiệu cho thấy quá trình chưa được bắt đầu hay như một điều kiện để đánh dấu sự bắt đầu của quá trình.
  • Ví dụ: thực thi điều gì đó trong khi đối tượng là null hoặc không làm gì cho đến khi đối tượng KHÔNG còn là null.
  Quảng cáo
synchronized method()
{ 
  while (method()==null);
  method().nowCanDoStuff();
}

Lời khuyên

 • Một số người không ủng hộ việc sử dụng null trong lập trình hướng đối tượng, vì kiểu lập trình này đòi hỏi giá trị luôn phải trỏ về đối tượng.[2] [3]

Bài viết wikiHow có liên quan

Cách để

Chụp màn hình trên máy tính Dell

Cách để

Hack Gmail

Cách để

Lồng một ảnh vào trong ảnh khác trên Photoshop

Cách để

Chỉnh kích thước artboard trong Adobe Illustrator

Cách để

Căn giữa văn bản trên HTML

Cách để

Lưu Tập tin

Cách để

Thay đổi màu phông nền trong Photoshop

Cách để

Lật ảnh trên Adobe Photoshop

Cách để

Tạo ảnh nền trong suốt trên Paint

Cách để

Mở khóa layer trong Photoshop

Cách để

Đổi màu nền trên Adobe Illustrator

Cách để

Xoay video trong Adobe Premiere Pro

Cách để

Tắt McAfee

Cách để

Bỏ chặn Flash Player
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 3.335 lần.
Chuyên mục: Phần mềm
Trang này đã được đọc 3.335 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo