Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Việc cộng các phân số khác mẫu số trông có vẻ khó, nhưng khi bạn tìm được mẫu số chung thì việc tính toán sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Nếu bạn phải cộng các phân số không thực sự - có tử số lớn hơn mẫu số, hãy tìm mẫu số chung, rồi cộng tử số với nhau. Nếu muốn thực hiện phép cộng giữa các hỗn số, bạn sẽ chuyển chúng thành phân số không thực sự và tìm mẫu số chung. Như vậy, bạn có thể cộng các phân số một cách dễ dàng.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Cộng các phân số không thực sự

 1. 1
  Tìm bội chung nhỏ nhất của các mẫu số. Để có mẫu số chung trước khi cộng các phân số, bạn cần tìm bội chung của chúng, rồi chọn bội chung nhỏ nhất.[1]
  • Ví dụ, với phép tính 9/5 + 14/7, bội của 5 là 5, 10, 15, 20, 25, 30 và 35, còn bội của 7 là 7, 14, 21, 28 và 35. Vậy 35 là bội chung nhỏ nhất.
 2. 2
  Nhân tử số và mẫu số với một số nào đó để có mẫu số chung. Bạn cần nhân cả phân số để mẫu số trở thành bội chung nhỏ nhất.[2]
  • Ví dụ, nhân 9/5 với 7 để có mẫu số là 35. Bạn cũng cần nhân tử số với 7 để phân số trở thành 63/35.
 3. 3
  Chuyển đổi phân số còn lại sao cho có mẫu số chung. Lưu ý, khi bạn chuyển đổi một phân số trong phép tính, bạn cũng phải chuyển đổi phân số còn lại để có mẫu số giống nhau.[3]
  • Ví dụ, nếu bạn đã chuyển 9/5 thành 63/35, hãy nhân 14/7 với 5 để có phân số 70/35. Phép tính ban đầu của bạn sẽ trở thành 63/35 + 70/35.
 4. 4
  Cộng tử số và giữ nguyên mẫu số. Khi toàn bộ mẫu số trong phép tính đã giống nhau, bạn chỉ cần cộng các tử số. Viết đáp án vừa tìm được trên mẫu số.[4]
  • Ví dụ: 63 + 70 = 133. Kết quả này chính là tử số và đáp án cuối cùng là 133/35.
 5. 5
  Rút gọn hoặc tối giản đáp án nếu cần. Nếu đáp là phân số không thực sự, bạn sẽ chuyển phân số thành hỗn số. Để thực hiện việc này, bạn chỉ cần chia tử số cho mẫu số để có số nguyên. Tiếp theo, viết số dư trên mẫu số. Việc còn lại là rút gọn phân số khi còn có thể.[5]
  • Ví dụ, 133/35 có thể rút gọn thành 3 28/35. Phân số sẽ được tiếp tục rút gọn thành 4/5 để có đáp án cuối cùng là 3 4/5.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Cộng các hỗn số

 1. 1
  Chuyển hỗn số thành phân số không thực sự. Nếu bạn có phân số với các số nguyên, thao tác chuyển đổi thành phân số không thực sự sẽ giúp cho việc tính toán trở nên dễ dàng hơn. Tử số của phân số không thực sự sẽ lớn hơn mẫu số.[6]
  • Ví dụ: 6 3/8 + 9 1/24 sẽ trở thành 51/8 + 217/24.
 2. 2
  Tìm mẫu số chung nhỏ nhất nếu cần. Nếu phép tính có các mẫu số khác nhau, bạn cần liệt kê bội của từng mẫu số để tìm ra bội chung. Ví dụ, với phép tính 51/8 + 217/24, bạn sẽ liệt kê bội của 8 và 24 để có mẫu số chung là 24.[7]
  • Vì bội của 8 gồm có 8, 16, 24, 32 và 48 và bội của 24 là 24, 48 và 72, nên bội chung nhỏ nhất là 24.
 3. 3
  Chuyển đổi sao cho phân số có mẫu số chung nếu bạn cần thay đổi mẫu số. Mẫu số đều phải trở thành bội chung nhỏ nhất mà bạn vừa tìm được. Hãy nhân cả phân số với một số nào đó để mẫu số trở thành bội chung nhỏ nhất.[8]
  • Ví dụ, để biến mẫu số của 51/8 thành 24, bạn sẽ nhân phân số với 3. Như vậy, phân số ban đầu trở thành 153/24.
 4. 4
  Chuyển đổi các phân số trong phép tính để có mẫu số chung. Nếu các phân số trong phép tính có mẫu số khác nhau, bạn phải nhân chúng với một số khác để có mẫu số chung. Nếu phân số đã có sẵn mẫu số cần chuyển đổi, bạn cứ giữ nguyên mẫu số đó.[9]
  • Ví dụ, đối với phân số 217/24, bạn không cần điều chỉnh thêm vì mẫu số cũng chính là mẫu số chung.
 5. 5
  Cộng tử số và giữ nguyên mẫu số. Bạn có thể cộng tử số khi mẫu số đã được chuyển đổi thành mẫu số chung hoặc nếu mẫu số đã giống nhau ngay từ đầu. Sau khi cộng mẫu số, bạn chỉ cần viết đáp án trên mẫu số. Không cần cộng mẫu số.[10]
  • Ví dụ: 153/24 + 217/24 = 370/24.
 6. 6
  Rút gọn đáp án. Nếu đáp án có tử số lớn hơn mẫu số, bạn phải thực hiện phép chia để có số nguyên. Để chuyển đáp án thành hỗn số, bạn sẽ viết lại số dư. Số dư này chính là tử số, còn mẫu số vẫn giữ nguyên. Tiếp tục rút gọn phân số đến khi không thể.[11]
  • Ví dụ, 370/24 sẽ trở thành 15 10/24 vì 370 chia 24 bằng 15 và dư 10. Tiếp theo, 10/24 có thể rút gọn thành 5/12 để có đáp án cuối cùng là 15 5/12.
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Về bài wikiHow này

Nhân viên của wikiHow
Cùng viết bởi:
Người viết bài của wikiHow
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của wikiHow luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 136.492 lần.
Chuyên mục: Toán học
Trang này đã được đọc 136.492 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo