Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Oracle Java 7 32-bit và 64-bit (phiên bản hiện tại là 1.7.0_45) JDK/JRE trên hệ điều hành Ubuntu 32-bit và 64-bit. Bạn có thể áp dụng hướng dẫn này với Debian và Linux Mint.

Nếu đã cài đặt Oracle Java 7 trên hệ điều hành nhưng muốn nâng cấp, hãy tham khảo bài hướng dẫn nâng cấp Oracle Java trên Ubuntu Linux.

Với những người chỉ muốn cài đặt Oracle Java JRE để chạy ứng dụng Java chứ không phát triển chương trình Java, hãy tham khảo bài hướng dẫn cài đặt Oracle Java JRE trên Ubuntu Linux.

Với những người muốn cài đặt Oracle Java JDK để phát triển chương trình và ứng dụng Java (Oracle Java JRE bao gồm cả Oracle JDK), hãy sử dụng phương pháp sau:

Để kích hoạt/nâng cấp Oracle Java trên trình duyệt web, hãy tham khảo bài hướng dẫn kích hoạt Oracle Java trên trình duyệt web.

Các bước

 1. 1
  Kiểm tra hệ điều hành Ubuntu Linux bạn đang sử dụng xem nó là 32-bit hay 64-bit, mở terminal và chạy lệnh sau.
  • Gõ/Sao chép/Dán: file /sbin/init
   • Ghi nhớ phiên bản của hệ điều hành Ubuntu Linux là 32-bit hay 64-bit.
 2. 2
  Kiểm tra xem đã cài đặt Java trên hệ thống hay chưa. Để kiểm tra, bạn chạy lệnh phiên bản Java trong terminal.
  • Mở terminal và nhập lệnh sau:
   • Gõ/Sao chép/Dán: java -version
  • Nếu đã cài đặt OpenJDK trên hệ thống, bạn sẽ thấy thông báo:
   • java version "1.7.0_15"
    OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10pre) (7b15~pre1-0lucid1)
    OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)
  • Nếu bạn đã cài đặt OpenJDK trên hệ thống thì đây không phải là phiên bản của nhà cung cấp được đề cập trong bài viết này.
 3. 3
  Gỡ bỏ hoàn toàn OpenJDK/JRE trên hệ thống và tạo thư mục để lưu nhị nguyên của Oracle Java JDK/JRE. Đây là cách tránh hệ thống không xung đột và nhầm lẫn giữa 2 phiên bản Java của nhà cung cấp khác nhau. Ví dụ, nếu bạn cài đặt OpenJDK/JRE trên hệ thống, bạn có thể gỡ bỏ bằng lệnh sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo apt-get purge openjdk-\*
   • Đây là lệnh gỡ bỏ hoàn toàn OpenJDK/JRE trên hệ thống.
  • Gõ/Sao chép/Dán:sudo mkdir -p /usr/local/java
   • Đây là lệnh tạo thư mục mới để lưu nhị nguyên của Oracle Java JDK và JRE.
 4. 4
  Tải Oracle Java JDK/JRE cho Linux. Đảm bảo chọn chính xác nhị nguyên nén cho hệ điều hành 32-bit hoặc 64-bit (kết thúc bằng tar.gz).
  • Ví dụ, nếu dùng Ubuntu Linux 32-bit, hãy tải nhị nguyên Oracle Java 32-bit.
  • Ví dụ, nếu dùng Ubuntu Linux 64-bit, hãy tải nhị nguyên Oracle Java 64-bit.
  • Tùy chọn, Tải tài liệu Oracle Java JDK/JRE
   • Chọn jdk-7u40-apidocs.zip
  • Thông tin quan trọng: nhị nguyên Oracle Java 64-bit không hoạt động trên hệ điều hành Ubuntu Linux 32-bit, sẽ xuất hiện nhiều thông báo lỗi hệ thống nếu bạn cố tình cài đặt Oracle Java 64-bit trên Ubuntu Linux 32-bit.
 5. 5
  Sao chép nhị nguyên Oracle Java vào thư mục /usr/local/java. Trong đa số trường hợp, nhị nguyên Oracle Java được tải về: /home/"tên_người_dùng"/Downloads.
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 32-bit trên Ubuntu Linux 32-bit:
   • Gõ/Sao chép/Dán: cd ~/Downloads
   • Gõ/Sao chép/Dán: sudo cp -r jdk-7u45-linux-i586.tar.gz /usr/local/java
   • Gõ/Sao chép/Dán: sudo cp -r jre-7u45-linux-i586.tar.gz /usr/local/java
   • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/local/java
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 64-bit trên Ubuntu Linux 64-bit:
   • Gõ/Sao chép/Dán:cd ~/Downloads
   • Nếu bạn tải JDK thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo cp -r jdk-7u45-linux-x64.tar.gz /usr/local/java
   • Hoặc nếu bạn tải JRE thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo cp -r jre-7u45-linux-x64.tar.gz /usr/local/java
   • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/local/java
 6. 6
  Giải nén tập nén nhị nguyên Java trong thư mục /usr/local/java
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 32-bit trên Ubuntu Linux 32-bit:
   • Gõ/Sao chép/Dán: sudo tar xvzf jdk-7u45-linux-i586.tar.gz
   • Gõ/Sao chép/Dán: sudo tar xvzf jre-7u45-linux-i586.tar.gz
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 64-bit trên Ubuntu Linux 64-bit:
   • Nếu bạn tải JDK thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo tar xvzf jdk-7u45-linux-x64.tar.gz
   • Nếu bạn tải JRE thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo tar xvzf jre-7u45-linux-x64.tar.gz
 7. 7
  Kiểm tra lại thư mục một lần nữa. Ở bước này, bạn nên có một thư mục nhị nguyên Java JDK/JRE đã giải nén tại địa chỉ /usr/local/java được liệt kê như sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: ls -a
  • jdk1.7.0_45
  • hoặc jre1.7.0_45
 8. 8
  Chỉnh sửa đường dẫn tập tin hệ thống /etc/profile và thêm biến hệ thống sau vào đường dẫn. Sử dụng nano, gedit hay bất kỳ phần mềm chỉnh sửa văn bản nào và mở /etc/profile.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo gedit /etc/profile
  • hoặc
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo nano /etc/profile
 9. 9
  Sử dụng phím mũi tên để kéo xuống dưới cùng và thêm dòng phía sau vào tập tin đó:
  • Nếu bạn cài đặt JDK thì Gõ/Sao chép/Dán:
   JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.7.0_45
   JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
   PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin
   export JAVA_HOME
   export JRE_HOME
   export PATH
  • Nếu bạn cài đặt JRE thì Gõ/Sao chép/Dán:
   JRE_HOME=/usr/local/java/jre1.7.0_45
   PATH=$PATH:$JRE_HOME/bin
   export JRE_HOME
   export PATH
  • Lưu tập tin /etc/profile và thoát.
 10. 10
  Thông báo cho hệ thống Ubuntu Linux vị trí của Oracle Java JDK/JRE. Lệnh sẽ thông báo cho hệ thống rằng phiên bản mới của Oracle Java đã sẵn sàng đi vào sử dụng.
  • Nếu bạn cài đặt JDK thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.7.0_45/jre/bin/java" 1
  • Nếu bạn cài đặt JRE thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jre1.7.0_45/bin/java" 1
   • Đây là lệnh thông báo với hệ thống rằng Oracle Java JRE sẵn sàng đi vào sử dụng.
  • Chỉ khi bạn cài đặt JDK thì Gõ/Sao chép/Dán:sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.7.0_45/bin/java" 1
   • Đây là lệnh thông báo với hệ thống rằng Oracle Java JDK sẵn sàng đi vào sử dụng.
  • Gõ/Sao chép/Dán:sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jre1.7.0_45/bin/javaws" 1
   • Đây là lệnh thông báo với hệ thống rằng Oracle Java Web sẵn sàng đi vào sử dụng.
 11. 11
  Thông báo với hệ thống Ubuntu Linux rằng Oracle Java JDK/JRE là Java mặc định của bạn.
  • Nếu bạn cài đặt JDK thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.7.0_45/jre/bin/java
  • Nếu bạn cài đặt JRE thì Gõ/Sao chép/Dán:sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jre1.7.0_45/bin/java
   • Đây là lệnh thiết lập môi trường chạy java cho hệ thống.
  • Chi khi cài đặt JDK thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.7.0_45/bin/java
   • Đây là lệnh thiết lập trình biên dịch java cho hệ thống.
  • Nếu bạn cài đặt JDK thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.7.0_45/bin/javaws
  • Hoặc nếu bạn cài đặt JRE thì Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jre1.7.0_45/bin/javaws
   • Đây là lệnh thiết lập Java Web khởi động trên hệ thống.
 12. 12
  Tải lại đường dẫn hệ thống /etc/profile bằng cách nhập lệnh sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: . /etc/profile
  • Ghi lại đường dẫn hệ thống /etc/profile tập tin sẽ tải lại sau khi khởi động lại hệ thống Ubuntu Linux.
 13. 13
  Kiểm tra xem Oracle Java đã được cài đặt chính xác trên hệ thống hay chưa. Chạy lệnh sau và ghi lại phiên bản Java: Nếu cài đặt Oracle Java 32-bit thành công bạn sex thấy thông báo:
  • Gõ/Sao chép/Dán: java -version. Đây là lệnh hiển thị phiên bản java trên hệ thống. Bạn sẽ thấy thông báo: java version "1.7.0_45"
   Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
  • Java HotSpot(TM) Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)
  • Gõ/Sao chép/Dán: java -version. Đây là lệnh thông báo rằng giờ bạn có thể biên dịch chương trình Java từ terminal. Bạn sẽ nhận được thông báo như sau: java 1.7.0_45. A successful installation of Oracle Java 64-bit will display:
  • Gõ/Sao chép/Dán: java -version. Đây là lệnh hiển thị phiên bản java chạy trên hệ thống. Bạn sẽ nhận được thông báo như sau: java version "1.7.0_45"
   Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
  • Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)
  • Gõ/Sao chép/Dán: java -version. Đây là lệnh thông báo rằng giờ bạn có thể biên dịch chương trình Java từ terminal. Bạn sẽ nhận được thông báo hiển thị: java 1.7.0_45
 14. 14
  Chúc mừng, bạn vừa cài đặt thành công Oracle Java trên hệ thống Linux. Giờ chỉ cần khởi động lại hệ thống. Sau đó, hệ thống sẽ được cấu hình đầy đủ để chạy và phát triển chương trình Java. Sau đó, bạn có thể thử biên dịch và chạy chương trình Java của chính mình.
  Quảng cáo

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:
Tùy chọn: Cách kích hoạt Oracle Java trên Trình duyệt Web

 1. 1
  Để kích hoạt plug-in Java trên trình duyệt web, bạn phải tạo liên kết biểu tượng từ thư mục plug-in của trình duyệt tới vị trí chứa plug-in Java trong phân vùng của Oracle Java.
  • Lưu ý quan trọng: Bạn nên cẩn trọng khi kích hoạt Oracle Java 7 trên trình duyệt web vì thực tế là Java có vô số lỗ hổng bảo mật và khai thác. Quan trọng hơn, khi kích hoạt Oracle Java 7 trên trình duyệt web, nếu có lỗ hổng bảo mật hay khai thác, đây chính là điểm yếu để kẻ xấu xâm nhập và làm hại hệ thống của bạn. Để biết thêm thông tin về lỗ hổng và khai thác trên Java, hãy truy cập trang web: Java Tester

Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:
Google Chrome

Hướng dẫn Oracle Java 32-bit:

 1. 1
  Thực thi lệnh sau đây.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo mkdir -p /opt/google/chrome/plugins
   • Đây là lệnh tạo thư mục /opt/google/chrome/plugins
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /opt/google/chrome/plugins
   • Đây là lệnh đưa bạn tới thư mục plugin của google chrome, nhớ vào thư mục này trước khi tạo liên kết biểu tượng
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.7.0_45/lib/i386/libnpjp2.so
   • Đây là lệnh tạo liên kết biểu tượng từ plugin Java JRE( Java Runtime Environment ) libnpjp2.so đến trình duyệt Google Chrome.
  Quảng cáo

Hướng dẫn Oracle Java 64-bit:

 1. 1
  Thực thi lệnh sau đây.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo mkdir -p /opt/google/chrome/plugins
   • Đây là lệnh tạo thư mục /opt/google/chrome/plugins
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /opt/google/chrome/plugins
   • Đây là lệnh đưa bạn vào thư mục plugin google chrome, đảm bảo rằng bạn vào thư mục trước khi tạo liên kết biểu tượng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.7.0_45/lib/amd64/libnpjp2.so
   • Đây là lệnh tạo liên kết biểu tượng từ plugin Java JRE( Môi trường chạy Java ) libnpjp2.so tới trình duyệt Google Chrome.

Nhắc nhở:

 1. 1
  Lưu ý: Khi thực thi các lệnh trên, đôi khi bạn nhận được thông báo như sau:
  • ln: creating symbolic link `./libnpjp2.so': File exists
  • Để khắc phục vấn đề này, bạn chỉ cần gỡ bỏ liên kết lúc trước bằng lệnh sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán:cd /opt/google/chrome/plugins
  • Gõ/Sao chép/Dán:sudo rm -rf libnpjp2.so
  • Đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục /opt/google/chrome/plugins trước khi thực thi lệnh.
 2. 2
  Khởi động lại trình duyệt web và truy cập Java Tester để kiểm tra xem Java đã hoạt động hay chưa.
  Quảng cáo

Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:
Mozilla Firefox

Hướng dẫn Oracle Java 32-bit:

 1. 1
  Thực thi lệnh sau.
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/lib/mozilla/plugins
   • Đây là lệnh đưa bạn tới thư mục plugin /usr/lib/mozilla/plugins, hãy tạo thư mục này nếu chưa có.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
   • Đây là lệnh tạo thư mục /usr/lib/mozilla/plugins, đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục trước khi tạo liên kết biểu tượng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.7.0_45/lib/i386/libnpjp2.so
   • Đây là lệnh tạo liên kết biểu tượng từ plugin Java JRE(Môi trường chạy Java) libnpjp2.so tới trình duyệt web Mozilla Firefox.

Hướng dẫn Oracle Java 64-bit:

 1. 1
  Thực thi lệnh sau đây:
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/lib/mozilla/plugins
   • Đây là lệnh đưa bạn tới thư mục /usr/lib/mozilla/plugins, tạo thư mục này nếu chưa có.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
   • Đây là lệnh tạo thư mục /usr/lib/mozilla/plugins, đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục trước khi tạo liên kết biểu tượng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.7.0_45/lib/amd64/libnpjp2.so
   • Đây là lệnh tạo liên kết biểu tượng từ plugin Java JRE(Môi trường chạy Java ) libnpjp2.so tới trình duyệt web Mozilla Firefox.
  Quảng cáo

Nhắc nhở:

 1. 1
  Lưu ý: Đôi khi bạn thực thi các lệnh trên và nhận được thông báo:
  • ln: creating symbolic link `./libnpjp2.so': File exists
  • Để khắc phục vấn đề này, bạn chỉ cần gỡ bỏ liên kết trước đó bằng lệnh sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/lib/mozilla/plugins
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo rm -rf libnpjp2.so
  • Đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục /usr/lib/mozilla/plugins trước khi thực thi lệnh.
 2. 2
  Khởi động lại trình duyệt web và truy cập trang Java Tester để kiểm tra xem Java đã hoạt động trên trình duyệt chưa.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Với Ubuntu Linux, bạn có thể lựa chọn giữa OpenJDK, miễn phí, có mã nguồn mở của ngôn ngữ lập trình Java; hoặc Oracle Java JDK và JRE. Một số người thích dùng Oracle Java (vì đây là phiên bản cập nhật mới nhất của Java và đến từ các nhà bảo trì công nghệ Java) nhưng cũng khác nhau.
 • Hãy ghi nhớ rằng Oracle nâng cấp bảo mật, sửa lỗi và cải thiện lỗi hiệu năng mỗi lần cập nhật Oracle Java. Khi cài đặt Oracle Java trên hệ thống, hãy để ý tới số của phiên bản. Tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn nâng cấp Oracle Java trên Linux.
 • Lưu ý rằng bài viết này được sửa đổi liên tục vì đôi khi Oracle thay đổi phương pháp cài đặt nhị nguyên Java JDK/JRE.

Bài viết wikiHow có liên quan

Tạo một trang web đơn giản với HTMLTạo một trang web đơn giản với HTML
Tìm bình luận của bạn bè trên FacebookTìm bình luận của bạn bè trên Facebook
Tắt McAfeeTắt McAfee
Thiết lập màu nền trong HTMLThiết lập màu nền trong HTML
Hủy dùng thử miễn phí Amazon PrimeHủy dùng thử miễn phí Amazon Prime
Dùng Máy tính không cần chuộtDùng Máy tính không cần chuột
Chuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềmChuyển ảnh từ máy ảnh sang máy tính không cần phần mềm
Xem người theo dõi mới của bạn bè trên InstagramXem người theo dõi mới của bạn bè trên Instagram
Thay đổi hình nền GoogleThay đổi hình nền Google
Viết email cho giảng viênViết email cho giảng viên
Tạo một file ZIPTạo một file ZIP
Chèn ảnh bằng HTMLChèn ảnh bằng HTML
Bắt đầu lập trình trên PythonBắt đầu lập trình trên Python
Tắt AirPlayHướng dẫn tắt và giới hạn AirPlay trên iPhone, iPad, Mac và Apple TV
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 35 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 10.635 lần.
Trang này đã được đọc 10.635 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo