Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Trong bài viết này, wikiHow sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Oracle Java 7 JRE 32-bit và 64-bit (tại thời điểm của bài viết này, phiên bản mới nhất là 1.8.0_73) trên hệ điều hành Ubuntu 32-bit và 64-bit. Chỉ dẫn này cũng dùng được cho hệ điều hành Debian và Linux Mint. Xuất phát từ yêu cầu của nhiều người sử dụng chỉ muốn biết cách cài đặt Oracle Java JRE trên Ubuntu, bài viết này dành riêng cho những ai chỉ muốn cài đặt Oracle Java JRE trên máy tính Linux chạy dựa trên nền tảng Debian như Debian, Ubuntu và Linux Mint. Bạn sẽ chỉ chạy và thực thi được chương trình Java mà không thể phát triển và lập trình trên Java. Ngoài ra, chúng tôi còn dành một phần để nói về cách sử dụng Oracle Java JRE trên trình duyệt của bạn bằng phương pháp này. Bạn có thể áp dụng cho Debian, Ubuntu và Linux Mint.

Các bước

 1. 1
  Kiểm tra xem liệu kiến trúc hệ điều hành Ubuntu Linux của bạn là 32-bit hay 64-bit. Bạn hãy mở cửa sổ dòng lệnh terminal và chạy lệnh dưới đây.
  • Gõ/Chép/Dán: file /sbin/init
   • Ghi lại phiên bản bit kết cấu hệ điều hành Ubuntu Linux của bạn: nó sẽ được hiển thị ở đây.
 2. 2
  Kiểm tra xem máy bạn đã cài Java hay chưa. Để làm vậy, bạn sẽ phải chạy lệnh Java-version từ terminal.
  • Mở cửa sổ dòng lệnh và nhập lệnh sau:
   • Gõ/Chép/Dán: java -version
  • Nếu OpenJDK đã được cài đặt, kết quả trả về sẽ tương tự như sau:
   • java version "1.7.0_15"
    OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10pre) (6b15~pre1-0lucid1)
    OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)
  • Nếu OpenJDK đã được cài đặt trên máy tính thì bạn đang có phiên bản nhà cung cấp không dành cho bài viết này.
 3. 3
  Gỡ bỏ hoàn toàn OpenJDK/JRE khỏi máy tính và tạo thư mục để lưu trữ tập nhị phân của Oracle JRE. Điều này sẽ tránh được xung đột và nhầm lẫn giữa các phiên bản nhà cung cấp khác nhau của Java. Chẳng hạn như, nếu đã cài OpenJDK/JRE trên máy, bạn có thể gỡ bỏ ba dòng lệnh sau:
  • Gõ/Chép/Dán: sudo apt-get purge openjdk-\*
   • Lệnh này sẽ gỡ bỏ hẳn OpenJDK/JRE khỏi máy tính của bạn
  • Gõ/Chép/Dán: sudo mkdir -p /usr/local/java
   • Lệnh này sẽ tạo thư mục lưu trữ tập nhị phân của Oracle Java JDK và JRE.
 4. 4
  Tải Oracle Java JRE dành cho Linux. Đảm bảo là bạn đã chọn chính xác tập nhị phân nén cho hệ điều hành 32 hay 64-bit của bạn (tập tin này có đuôi tar.gz).
  • Nếu đang dùng hệ điều hành Ubuntu Linux 32-bit, bạn sẽ tải tập nhị phân Oracle Java 32-bit.
  • Nếu đang dùng hệ điều hành Ubuntu Linux 64-bit, bạn sẽ tải tập nhị phân Oracle Java 64-bit.
  • Tùy chọn: Tải Tài liệu hướng dẫn dành cho Oracle Java JDK/JRE.
   • Chọn jdk-7u40-apidocs.zip
  • Thông tin quan trọng: Tập nhị phân Oracle Java 64-bit không chạy trên hệ điều hành Ubuntu Linux 32-bit – khi cố cài đặt Oracle Java 64-bit trên hệ điều hành này, bạn sẽ nhận được nhiều thông báo lỗi.
 5. 5
  Chép tập nhị phân Oracle Java vào thư mục /usr/local/java. Trong hầu hết trường hợp, dữ liệu này sẽ được tải về: /home/"tên_người_sử_dụng_của_bạn"/Downloads.
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 32 bit trên hệ điều hành Ubuntu Linux 32-bit:
   • Gõ/Chép/Dán: cd /home/"tên_người_sử_dụng_của_bạn"/Downloads
   • Gõ/Chép/Dán: sudo cp -r jre-8u73-linux-i586.tar.gz /usr/local/java
   • Gõ/Chép/Dán: cd /usr/local/java
  • Hướng dẫn cài đặt 64-bit Oracle Java trên hệ điều hành Ubuntu Linux 64-bit:
   • Gõ/Chép/Dán: cd /home/"tên_người_sử_dụng_của_bạn"/Downloads
   • Gõ/Chép/Dán: sudo cp -r jre-8u73-linux-x64.tar.gz /usr/local/java
   • Gõ/Chép/Dán: cd /usr/local/java
 6. 6
  Chạy những lệnh sau trên tập tin Oracle Java tar.gz vừa tải về. Đảm bảo là bạn đang làm vậy với quyền truy cập ưu tiên (root) để có thể chạy được cho mọi người dùng trên máy. Để mở cửa sổ dòng lệnh với đầy đủ quyền truy cập, đánh sudo –s: bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu đăng nhập.
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 32-bit trên Ubuntu Linux 32-bit:
   • Gõ/Chép/Dán: sudo chmod a+x jre-8u73-linux-i586.tar.gz
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 64-bit trên Ubuntu Linux 64-bit :
   • Gõ/Chép/Dán: sudo chmod a+x jre-8u73-linux-x64.tar.gz
 7. 7
  Mở tập dữ liệu Java bị nén trong thư mục /usr/local/java
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 32-bit trên Ubuntu Linux 32-bit:
   • Gõ/Chép/Dán: sudo tar xvzf jre-8u73-linux-i586.tar.gz
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 64-bit trên Ubuntu Linux 64-bit :
   • Gõ/Chép/Dán: sudo tar xvzf jre-8u73-linux-x64.tar.gz
 8. 8
  Kiểm tra lại các thư mục. Đến thời điểm này, hẳn là đã có một thư mục nhị phân chưa nén tại /usr/local/java dành cho Java JDK/JRE được liệt kê như sau:
  • Gõ/Chép/Dán: ls -a
  • jre1.8.0_73
 9. 9
  Chỉnh sửa đường dẫn hệ thống /etc/profile và thêm những biến hệ thống sau vào đường dẫn này. Sử dụng nano, gedit hay bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào khác, với quyền truy cập ưu tiên, để mở /etc/profile.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo gedit /etc/profile
  • hoặc
  • Gõ/Chép/Dán: sudo nano /etc/profile
 10. 10
  Cuộn xuống cuối tập tin bằng các phím mũi tên và thêm những dòng sau vào cuối tập tin /etc/profile của bạn:
  • Gõ/Chép/Dán:

   JAVA_HOME=/usr/local/java/jre1.8.0_73
   PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin
   export JAVA_HOME
   export PATH
 11. 11
  Lưu tập tin /etc/profile và thoát.
 12. 12
  Thông báo cho máy tính sử dụng hệ điều hành Ubuntu Linux của bạn về vị trí của Oracle Java JRE. Nhờ đó, hệ thống sẽ hiểu rằng phiên bản Oracle Java mới đã sẵn sàng để sử dụng.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jre1.8.0_73/bin/java" 1
   • lệnh này cho hệ thống biết rằng Oracle Java JRE đã sẵn sàng để sử dụng
  • Gõ/Chép/Dán: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jre1.8.0_73/bin/javaws" 1
   • lệnh này cho hệ thống biết Oracle Java Web bắt đầu sử dụng được
 13. 13
  Thông báo cho máy tính Ubuntu Linux rằng Oracle Java JRE là Java mặc định.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jre1.8.0_73/bin/java
   • Đây là lệnh thiết lập môi trường chạy Java cho hệ thống.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jre1.8.0_73/bin/javaws
   • Đây là lệnh thiết lập khởi động Java Web trên máy tinh.
 14. 14
  Tải lại đường dẫn hệ thống /etc/profile bằng lệnh sau:
  • Gõ/Chép/Dán: . /etc/profile
  • Ghi lại đường dẫn tệp /etc/profile sẽ được tải lại sau khi khởi động lại máy tính.
 15. 15
  Kiểm tra xem liệu Oracle Java đã được cài đặt đúng hay chưa. Chạy những lệnh sau và ghi lại phiên bản Java:
 16. 16
  Khi được cài đặt thành công, với Oracle Java 32-bit:
  • Gõ/Chép/Dán: java -version
   • Lệnh này sẽ hiển thị phiên bản Java trên máy của bạn
  • Thông báo sau sẽ được hiển thị:
   • java version (phiên bản java) "1.8.0_05"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build (phiên bản) 1.8.0_05-b18)
    Java HotSpot(TM) Server VM (build (phiên bản) 24.45-b08, mixed mode – chế độ hỗn hợp)
 17. 17
  Khi cài đặt thành công, với Oracle Java 64-bit:
  • Gõ/Chép/Dán: java -version
   • Lệnh này sẽ hiển thị phiên bản Java đang chạy trên máy của bạn
  • Thông báo sau sẽ được hiển thị:
   • java version (phiên bản java) "1.8.0_73"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build (phiên bản) 1.8.0_05-b18)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build (phiên bản) 24.45-b08, mixed mode – chế độ hỗn hợp)
 18. 18
  Xin chúc mừng, bạn vừa cài đạt Oracle Java JRE trên máy tính sử dụng hệ điều hành Linux. Giờ thì hãy khởi động lại máy tính. Sau khi khởi động lại, máy tính đã được cấu hình xong cho việc chạy chương trình Java.
  Quảng cáo

Tùy chọn: Cách bật Oracle Java trên trình duyệt

 1. Để bật phần bổ trợ Java trên trình duyệt web, bạn phải tạo liên kết mềm từ thư mục phần mềm bổ trợ của trình duyệt đến vị trí phần bổ trợ Java trong phiên bản Oracle Java của bạn.

Lưu ý quan trọng: Hãy cẩn trọng khi bật Java 8 trên trình duyệt vì vô số lỗ hổng và lỗi bảo mật. Đặc biệt, với việc bật Oracle Java 8 trên trình duyệt, khi lỗ hổng hay lỗi bảo mật bị phát hiện thì đó sẽ là cách để kẻ xấu xâm nhập và làm tổn hại đến hệ thống của bạn. Để có thêm thông tin về lỗ hổng và lỗi bảo mật trong Java, bạn có thể tham khảo website: Java Tester

Google Chrome

Hướng dẫn dành cho Oracle Java 32-bit:

 1. Tạo những lệnh sau.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo mkdir -p /opt/google/chrome/plugins
   • Thư mục /opt/google/chrome/plugins sẽ được khởi tạo.
  • Gõ/Chép/Dán: cd /opt/google/chrome/plugins
   • Bạn sẽ được chuyển vào thư mục phần mềm bổ trợ của Google Chrome. Hãy đảm bảo là bạn đang ở đúng thư mục này trước khi tạo liên kết mềm.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.8.0_73/lib/i386/libnpjp2.so
   • Liên kết mềm từ phần mềm bổ trợ Java JRE (Môi trường để chạy các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ Java) libnpjp2.so đến trình duyệt Google Chrome của bạn sẽ được khởi tạo.

Hướng dẫn dành cho Oracle Java 64-bit:

 1. Thực thi những lệnh sau.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo mkdir -p /opt/google/chrome/plugins
   • Thư mục /opt/google/chrome/plugins sẽ được khởi tạo.
  • Gõ/Chép/Dán: cd /opt/google/chrome/plugins
   • Bạn sẽ được chuyển vào thư mục phần mềm bổ trợ của Google Chrome. Hãy đảm bảo là bạn đang ở đúng thư mục này trước khi tạo liên kết mềm.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.8.0_05/lib/amd64/libnpjp2.so
   • Liên kết mềm từ phần mềm bổ trợ Java JRE (Môi trường để chạy các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ Java) libnpjp2.so đến trình duyệt Google Chrome sẽ được khởi tạo.

Lời nhắc:

 1. Lưu ý: Đôi khi bạn sẽ nhận được thông báo dưới đây khi thực thi lệnh trên:
  • ln: creating symbolic link `./libnpjp2.so': File exists (Lỗi tạo liên kết: Tập tin đã tồn tại)
  • Để sửa lỗi này, bạn chỉ việc xóa bỏ liên kết mềm đã có từ trước bằng lệnh sau:
  • Gõ/Chép/Dán: cd /opt/google/chrome/plugins
  • Gõ/Chép/Dán: sudo rm -rf libnpjp2.so
  • Đảm bảo rằng bạn đang ở đúng thư mục /opt/google/chrome/plugins rồi mới chạy lệnh.
 2. Khởi động lại trình duyệt và vào Java Tester để kiểm tra xem Java có hoạt động trên trình duyệt của bạn hay không.

Mozilla Firefox

Hướng dẫn dành cho Oracle Java 32-bit:

 1. Thực thi những lệnh sau.
  • Gõ/Chép/Dán: cd /usr/lib/mozilla/plugins
   • Bạn sẽ được chuyển đến thư mục /usr/lib/mozilla/plugins. Hãy khởi tạo nếu thư mục này chưa tồn tại.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
   • Thư mục /usr/lib/mozilla/plugins sẽ được khởi tạo. Hãy chắc là bạn đang ở đúng thư mục trước khi tiến hành tạo liên kết mềm.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.8.0_73/lib/i386/libnpjp2.so
   • Liên kết mềm từ phần mềm bổ trợ Java JRE (Môi trường để chạy các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ Java) libnpjp2.so đến trình duyệt Mozilla Firefox của bạn sẽ được khởi tạo.

Hướng dẫn dành cho Oracle Java 64-bit

 1. Thực thi những lệnh sau.
  • Gõ/Chép/Dán: cd /usr/lib/mozilla/plugins
   • Bạn sẽ được chuyển đến thư mục /usr/lib/mozilla/plugins. Hãy khởi tạo nếu thư mục này chưa tồn tại.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
   • Thư mục /usr/lib/mozilla/plugins sẽ được khởi tạo. Hãy đảm bảo là bạn đang ở đúng thư mục này trước khi tạo liên kết mềm.
  • Gõ/Chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jre1.8.0_73/lib/amd64/libnpjp2.so
   • Liên kết mềm từ phần mềm bổ trợ Java JRE (Môi trường để chạy các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ Java) libnpjp2.so đến Mozilla Firefox sẽ được khởi tạo.

Lời nhắc:

 1. Ghi chú: Đôi khi bạn sẽ nhận được thông báo sau khi chạy lệnh trên:
  • ln: creating symbolic link `./libnpjp2.so': File exists (Lỗi tạo liên kết: Tập tin đã tồn tại)
  • Để sửa lỗi này bạn chỉ việc xóa bỏ liên kết mềm đã có từ trước bằng lệnh sau:
  • Gõ/Chép/Dán: cd /usr/lib/mozilla/plugins
  • Gõ/Chép/Dán: sudo rm -rf libnpjp2.so
  • Đảm bảo rằng bạn đang ở đúng thư mục /usr/lib/mozilla/plugins rồi mới chạy lệnh
 2. Khởi động lại trình duyệt và vào Java Tester để kiểm tra xem liệu Java có hoạt động trên trình duyệt của bạn hay không.

Bài viết wikiHow có liên quan

Lấy quyền root trên UbuntuLấy quyền root trên Ubuntu
Hack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali LinuxHack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali Linux
Có đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong LinuxCó đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong Linux
Tạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên LinuxTạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên Linux
Chạy phần mềm Windows trên LinuxCó thể chạy tập tin .exe trên Linux không?
Cài đặt Google Chrome bằng Terminal trên Linux
Khởi chạy chương trình từ dòng lệnh trên LinuxKhởi chạy chương trình từ dòng lệnh trên Linux
Cài đặt Ubuntu trên VirtualBoxCài đặt Ubuntu trên VirtualBox
Cài đặt XAMPP trên LinuxCài đặt XAMPP trên Linux
Thiết lập mạng trên UbuntuThiết lập mạng trên Ubuntu
Tạo hệ điều hành máy tínhTạo hệ điều hành máy tính
Mở Terminal với tư cách người dùng root trên Kali LinuxMở Terminal với tư cách người dùng root trên Kali Linux
Chạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng TerminalChạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng Terminal
Làm gì với Chromebook sau ngày hết hạn cập nhật tự độngLàm gì với Chromebook sau ngày hết hạn cập nhật tự động: 6 sự lựa chọn tốt nhất
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 14 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 3.388 lần.
Chuyên mục: Hệ Điều hành Khác
Trang này đã được đọc 3.388 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo