Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Bài hướng dẫn này sẽ bao quát cách cài đặt Oracle Java 8 32-bit và 64-bit (phiên bản 1.8.0_20) JDK trên hệ điều hành Ubuntu 32-bit và 64-bit. Các bước hướng dẫn này chỉ áp dụng trên Debian và Linux Mint. Bài viết này chỉ dành cho những ai muốn cài đặt Oracle Java JDK với Oracle Java JRE đi kèm trong bản JDK tải về. Hướng dẫn cài đặt Oracle Java JDK trên hệ điều hành nền tảng Debian và Linux như Debian, Ubuntu và Linux Mint.

Các bước

 1. 1
  Kiểm tra xem hệ điều hành Ubuntu Linux của bạn là 32-bit hay 64-bit, mở thiết bị đầu cuối và nhập lệnh sau.
  • Gõ/Sao chép/Dán: file /sbin/init
   • Ghi nhớ phiên bản Ubuntu Linux là 32-bit hay 64-bit.
 2. 2
  Kiểm tra xem đã cài Java trên hệ thống hay chưa. Bạn cần nhập lệnh vào thiết bị đầu cuối.
  • Mở thiết bị đầu cuối và nhập lệnh sau.
   • Gõ/Sao chép/Dán: java -version
  • Nếu đã cài đăt OpenJDK bạn sẽ thấy dòng sau xuất hiện:
   • java version "1.7.0_15"
    OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.10pre) (7b15~pre1-0lucid1)
    OpenJDK 64-Bit Server VM (build 19.0-b09, mixed mode)
  • Nếu đã cài OpenJDK trên hệ thống thì bạn đã cài nhầm phiên bản của bài luyện tập này.
 3. 3
  Hãy gỡ bỏ hoàn toàn OpenJDK/JRE khỏi hệ thống và tạo thư mục lưu trữ tập nhị phân của Oracle Java JDK/JRE. Đây là cách phòng tránh xung đột hệ thống và nhầm lẫn giữa các phiên bản Java của các nhà phát triển khác nhau. Ví dụ, bạn cài đặt OpenJDK/JRE trên hệ thống, bạn có thể gỡ bỏ bằng cách nhập câu lệnh sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo apt-get purge openjdk-\*
   • Lệnh này sẽ gỡ bỏ hoàn toàn OpenJDK/JRE khỏi hệ thống.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo mkdir -p /usr/local/java
   • Lệnh này sẽ tạo thư mục lưu trữ tập nhị phân của Oracle Java JDK và JRE.
 4. 4
  Tải Oracle Java JDK cho Linux. Đảm bảo chọn chính xác tập nhị phân nén cho hệ điều hành 32-bit hoặc 64-bit (kết thúc với tar.gz).
  • Ví dụ, nếu bạn sử dụng Ubuntu Linux 32-bit hãy tải Oracle Java 32-bit.
  • Nếu sử dụng Ubuntu Linux 64-bit hãy tải Oracle Java 64-bit.
  • Tùy chọn, ’Tải tài liệu Oracle Java JDK'
   • Chọn jdk-8u20-apidocs.zip
  • Thông tin quan trọng: Oracle Java 64-bit không hoạt động trên hệ điều hành Linux 32-bit, bạn sẽ nhận được tin nhắn lỗi hệ thống nếu cố tình cài đặt Oracle Java 64-bit trên Ubuntu Linux 32-bit.
 5. 5
  Sao chép tập nhị phân Oracle Java vào thư mục /usr/local/java. Thường thì Java tải về được lưu ở thư mục: /home/"tên_bạn"/Downloads.
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 32-bit trên Ubuntu Linux 32-bi:
   • Gõ/Sao chép/Dán: cd /home/"tên_bạn"/Downloads
   • Gõ/Sao chép/Dán: sudo cp -r jdk-8u20-linux-i586.tar.gz /usr/local/java/
   • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/local/java
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 64-bit trên Ubuntu 64-bit:
   • Gõ/Sao chép/Dán: cd /home/"tên_bạn"/Downloads
   • Gõ/Sao chép/Dán: sudo cp -r jdk-8u20-linux-x64.tar.gz /usr/local/java/
   • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/local/java
 6. 6
  Giải nén tập tin Java trong thư mục /usr/local/java
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 32-bit trên Ubuntu Linux 32-bit:
   • Gõ/Sao chép/Dán: sudo tar xvzf jdk-8u20-linux-i586.tar.gz
  • Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 64-bit trên Ubuntu Linux 64-bit:
   • Gõ/Sao chép/Dán: sudo tar xvzf jdk-8u20-linux-x64.tar.gz
 7. 7
  Kiểm tra lại thư mục 1 lần nữa. Ở bước nay, bạn sẽ thấy 2 thư mục nhị phân chưa nén ở địa chỉ /usr/local/java của Java JDK/JRE được liệt kê như sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: ls -a
  • jdk1.8.0_20
  • jre1.8.0_20
 8. 8
  Chỉnh sửa đường dẫn tập tin /etc/profile và thêm các biến hệ thống sau vào đường dẫn. Sử dụng nano, gedit hoặc bất kỳ chương trình biên tập văn bản nào để mở /etc/profile.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo gedit /etc/profile
  • hoặc
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo nano /etc/profile
 9. 9
  Kéo xuống cuối tập tin bằng phím điều hướng và nhập thêm dòng sau vào tập tin /etc/profile:
  • Gõ/Sao chép/Dán:

   JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_20
   JRE_HOME=/usr/local/java/jre1.8.0_20
   PATH=$PATH:$JRE_HOME/bin:$JAVA_HOME/bin
   export JAVA_HOME
   export JRE_HOME
   export PATH
 10. 10
  Lưu tập tin /etc/profile và thoát.
 11. 11
  Thông báo cho hệ thống Ubuntu Linux biết vị trí của Oracle Java JDK/JRE. Đây là cách thong báo cho hệ thống biết rằng phiên bản Oracle Java đã sẵn sàng đi vào sử dụng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/java" 1
   • Đây là lệnh thông báo với hệ thống rằng Oracle Java JRE đã sẵn sàng đi vào sử dụng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/javac" 1
   • Đây là lệnh thông báo với hệ thống rằng Oracle Java JDK đã sẵn sàng đi vào sử dụng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "/usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/javaws" 1
   • Đây là lệnh thông báo với hệ thống rằng Oracle Java Web đã sẵn sàng đi vào sử dụng.
 12. 12
  Thông báo với hệ thống Ubuntu Linux rằng Oracle Java JDK/JRE là Java mặc định.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --set java /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/java
   • Đây là lệnh thiết lập môi trường chạy java cho hệ thống.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --set javac /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/javac
   • Đây là lệnh thiết lập trình biên dịch javac cho hệ thống.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo update-alternatives --set javaws /usr/local/java/jdk1.8.0_20/bin/javaws
   • Đây là lệnh thiết lập Java Web khởi động trên hệ thống.
 13. 13
  Tải lại đường dẫn hệ thống /etc/profile bằng cách nhập lệnh sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: source /etc/profile
  • Ghi nhớ đường dẫn tệp /etc/profile sẽ khởi động lại hệ thống Ubuntu Linux.
 14. 14
  Kiểm tra xem Oracle Java đã được cài đặt chính xác trên hệ thống hay chưa. Chạy lệnh sau đây và ghi nhớ phiên bản Java:
 15. 15
  Cài đặt thành công Oracle Java 32-bit sẽ hiển thị:
  • Gõ/Sao chép/Dán: java -version
   • Đây là lệnh hiển thị phiên bản java đang chạy trên hệ thống.
  • Bạn sẽ nhận được thông báo sau đây.
   • java version "1.8.0_20"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26)
    Java HotSpot(TM) Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)
  • Gõ/Sao chép/Dán: javac -version
   • Đây là lệnh thông báo bạn có thể biên dịch các chương trình Java từ thiết bị đầu cuối.
  • Bạn sẽ nhận được thông báo sau:
   • javac 1.8.0_20
 16. 16
  Cài đặt thành công Oracle Java 64-bit sẽ hiển thị:
  • Gõ/Sao chép/Dán: java -version
   • Đây là lệnh hiển thị phiên bản java đang chạy trên hệ thống.
  • Bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
   • java version "1.8.0_20"
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_20-b26)
    Java HotSpot(TM) Server VM (build 25.20-b23, mixed mode)
  • Gõ/Sao chép/Dán: javac -version
   • Đây là lệnh thong báo bạn có thể biên dịch các chương trình Java từ thiết bị đầu cuối.
  • Bạn sẽ nhận được thông báo sau đây:
   • javac 1.8.0_20
 17. 17
  Xin chúc mừng, bạn vừa cài đặt thành công Oracle Java trên hệ thống Linux. Bây giờ, hãy khởi động lại hệ thống Ubuntu Linux. Sau đó, hệ thống sẽ được cấu hình đầy đủ để chạy và phát triển chương trình Java. Tiếp theo, bạn có thể biên dịch và chạy các chương trình Java theo các bài hướng dẫn trên mạng.
  Quảng cáo

Tùy chọn: Cách kích hoạt Oracle Java trên Trình duyệt Web

 1. Để kích hoạt plug-in Java trên trình duyệt web, bạn phải tạo liên kết biểu tượng từ thư mục plug-in của trình duyệt đến vị trí plug-in Java bao gồm cả Oracle Java.

Lưu ý Quan trọng: Tôi sẽ cẩn trọng khi kích hoạt Oracle Java 7 trên trình duyệt web vì có nhiều lỗ hổng bảo mật và khai thác. Đặc biệt, khi kích hoạt Oracle Java 7 trên trình duyệt web, nếu xuất hiện lỗ hổng bảo mật và khai thác thì kẻ xấu có thể đột nhập vào hệ thống của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập trang web sau: Java Tester

Google Chrome

Hướng dẫn Oracle Java 32-bit:

 1. Issue the following commands.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo mkdir -p /opt/google/chrome/plugins
   • Đây là lệnh tạo thư mục /opt/google/chrome/plugins
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /opt/google/chrome/plugins
   • Đây là lệnh thay đổi trong thư mục plugin của Google Chrome, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở thư mục đó trước khi tạo liên kết biểu tượng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jdk1.8.0_20/jre/lib/i386/libnpjp2.so
   • Đây là lệnh tạo liên kết biểu tượng từ plugin JRE(Môi trường Hoạt động Java) libnpjp2.so tới trình duyệt web Google Chrome.

Hướng dẫn Oracle Java64-bit:

 1. Nhập các lệnh sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo mkdir -p /opt/google/chrome/plugins
   • Đây là lệnh tạo thư mục /opt/google/chrome/plugins
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /opt/google/chrome/plugins
   • Đây là lệnh thay đổi trong thư mục plugi n của Google Chrome, đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục này trước khi tạo liên kết biểu tượng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jdk1.8.0_20/jre/lib/amd64/libnpjp2.so
   • Đây là lệnh tạo liên kết biểu tượng từ plugin Java JRE(Môi trường Hoạt động Java) libnpjp2.so tới trình duyệt web Google Chrome.

Nhắc nhở:

 1. Lưu ý: Nhiều khi nhập lệnh bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
  • ln: creating symbolic link `./libnpjp2.so': File exists
  • Để giải quyết vấn đề này, bạn chỉ cần gỡ bỏ liên kết biểu tượng trước đó bằng lệnh sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /opt/google/chrome/plugins
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo rm -rf libnpjp2.so
  • Đảm bảo rằng bạn ở trong thư mục /opt/google/chrome/plugins trước khi nhập lệnh.
 2. Khởi động lại trình duyệt web và truy cập Java Tester để kiểm tra chức năng Java trên trình duyệt.

Mozilla Firefox

Hướng dẫn Oracle Java 32-bit:

 1. Nhập các lệnh sau đây:
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/lib/mozilla/plugins
   • Đây là lệnh thay đổi trong thư mục /usr/lib/mozilla/plugins, tạo thư mục nếu chưa có sẵn.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
   • Đây là lệnh tạo thư mục /usr/lib/mozilla/plugins, đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục này trước khi tạo liên kết biểu tượng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jdk1.8.0_20/jre/lib/i386/libnpjp2.so
   • Đây là lệnh tạo liên kết biểu tượng từ plugin Java JRE( Môi trường Hoạt động Java) libnpjp2.so tới trình duyệt web Mozilla Firefox.

Hướng dẫn Oracle Java 64-bit:

 1. Nhập các lệnh sau đây.
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/lib/mozilla/plugins
   • Đây là lệnh thay đổi trong thư mục /usr/lib/mozilla/plugins, tự tạo thư mục nếu chưa có sẵn.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
   • Đây là lệnh tạo thư mục /usr/lib/mozilla/plugins, đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục này trước khi tạo liên kết biểu tượng.
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo ln -s /usr/local/java/jdk1.8.0_20/jre/lib/amd64/libnpjp2.so
   • Đây là lệnh tạo liên kết biểu tượng plugin Java JRE(Môi trường Hoạt động Java) libnpjp2.so tới trình duyệt web Mozilla Firefox.

Nhắc nhở:

 1. Lưu ý: Nhiều khi nhập lệnh bạn sẽ nhận được thông báo như sau:
  • ln: creating symbolic link `./libnpjp2.so': File exists
  • Để giải quyết vấn đề này bạn chỉ cần gỡ bỏ liên kết biểu tượng trước đó bằng lệnh sau:
  • Gõ/Sao chép/Dán: cd /usr/lib/mozilla/plugins
  • Gõ/Sao chép/Dán: sudo rm -rf libnpjp2.so
  • Đảm bảo rằng bạn đang ở trong thư mục /usr/lib/mozilla/plugins trước khi nhập lệnh.
 2. Khởi động lại trình duyệt web và truy cập trang Java Tester để kiểm tra chức năng Java trên trình duyệt.

Bài viết wikiHow có liên quan

Có đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong LinuxCó đầy đủ quyền ưu tiên (Root) trong Linux
Lấy quyền root trên UbuntuLấy quyền root trên Ubuntu
Cài đặt LinuxCài đặt Linux
Hack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali LinuxHack Wi Fi WPA/WPA2 bằng Kali Linux
Cài đặt Ubuntu trên VirtualBoxCài đặt Ubuntu trên VirtualBox
Tạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên LinuxTạo và chỉnh sửa tệp văn bản bằng Terminal trên Linux
Cài đặt Google Chrome bằng Terminal trên Linux
Tạo hệ điều hành máy tínhTạo hệ điều hành máy tính
Gỡ bỏ phần mềm trên UbuntuGỡ bỏ phần mềm trên Ubuntu
Đổi mật khẩu root trong LinuxĐổi mật khẩu root trong Linux
Chạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng TerminalChạy tập tin INSTALL.sh trên Linux bằng Terminal
Cài đặt XAMPP trên LinuxCài đặt XAMPP trên Linux
Thiết lập mạng trên UbuntuThiết lập mạng trên Ubuntu
Cài đặt Ubuntu LinuxCài đặt Ubuntu Linux
Quảng cáo

Tham khảo

 1. Kích hoạt Java trên Firefox

Về bài wikiHow này

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, 22 người, trong đó có một số người ẩn danh, đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian. Bài viết này đã được xem 3.616 lần.
Chuyên mục: Hệ Điều hành Khác
Trang này đã được đọc 3.616 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo