Cách để Đổi xen ti mét sang mét

Trong bài viết này:Dùng phép tínhDịch chuyển dấu phẩy thập phânLuyện tậpTham khảo

Tiền tố xen-ti- có nghĩa là “một trăm lần”, tức là mỗi mét sẽ có 100 cen-ti-mét. Bạn có thể dùng kiến thức cơ bản này để dễ dàng đổi xen-ti-mét sang mét và ngược lại.

Phần 1
Dùng phép tính

Đổi xen-ti-mét sang mét

 1. 1
  Đọc đề bài. Xác định bài toán có sử dụng đơn vị đo độ dài là xen-ti-mét (cm). Đề bài cũng sẽ yêu cầu bạn đổi số đo đó sang độ dài mét (m) tương đương.
  • Ví dụ: Chiều dài của một cánh đồng là 872,5cm. Hãy tìm độ dài của cánh đồng bằng đơn vị mét.
 2. 2
  Chia cho 100. Như chúng ta đã biết 100 xen-ti-mét bằng 1 mét. Vì vậy, bạn có thể đổi xen-ti-mét sang mét bằng cách chia số đo xen-ti-mét cho 100.[1]
  • Đơn vị "xen-ti-mét" nhỏ hơn "mét". Mỗi khi cần đổi đơn vị đo nhỏ hơn sang đơn vị lớn hơn, bạn phải chia để tìm ra giá trị của đơn vị lớn.
  • Ví dụ: 872,5 cm / 100 = 8,725 m
   • Chiều dài của cánh đồng trong bài toán này là 8,725 mét.

Đổi mét sang xen-ti-mét

 1. 1
  Đọc đề bài. Đề bài sẽ có số đo chiều dài bằng mét (m). Ngoài ra, đề bài sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp yêu cầu bạn đổi số đo đó sang độ dài tương đương bằng xen-ti-mét (cm).
  • Ví dụ: chiều rộng của một căn phòng là 2,3 mét. Vậy chiều rộng của căn phòng đó khi đổi sang xen-ti-mét là bao nhiêu?
 2. 2
  Nhân với 100. Một mét bằng 100 xen-ti-mét. Tức là bạn có thể đổi số đo mét sang xen-ti-mét bằng cách nhân số mét với 100.[2]
  • Đơn vị "mét" lớn hơn "xen-ti-mét". Mỗi khi cần đổi đơn vị đo lớn hơn sang đơn vị nhỏ hơn, bạn phải nhân để tìm ra giá trị của đơn vị nhỏ.
  • Ví dụ: 2,3 m * 100 = 230 cm
   • Chiều rộng của căn phòng trong bài toán này là 230 xen-ti-mét.

Phần 2
Dịch chuyển dấu phẩy thập phân

Đổi xen-ti-mét sang mét

 1. 1
  Đọc đề bài. Đảm bảo đề bài sử dụng đơn vị đo là xen-ti-mét (cm). Đề bài sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp yêu cầu bạn đổi số đo xen-ti-mét (cm) sang mét (m) tương đương.
  • Ví dụ: Một quầy bếp có chiều dài là 344,25 xen-ti-mét. Hỏi độ dài của quầy bếp bằng bao nhiêu mét?
 2. 2
  Dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên trái. Vì 100 xen-ti-mét bằng 1 mét, số xen-ti-mét sẽ lớn hơn mét hai đơn vị thập phân. Bạn có thể đổi số xen-ti-mét sang số mét tương đương bằng cách dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên trái.
  • Dịch chuyển dấu phẩy thập phân của một số sang trái sẽ làm giảm giá trị của số đó. Mỗi lần dịch chuyển đều tương đương với giá trị 10; vì vậy, khi dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên trái sẽ giảm giá trị cuối cùng bằng cách chia cho thừa số 100 (vì 10 * 10 = 100).
  • Ví dụ: Dịch chuyển dấu phẩy thập phân của số “344,25” qua hai đơn vị bên trái sẽ cho bạn kết quả là “3,4425”; do đó, quầy bếp trong bài toán có chiều dài là 3,4425 mét.

Đổi mét sang xen-ti-mét

 1. 1
  Đọc đề bài. Đọc kỹ đề bài và đảm bảo số đo độ dài có đơn vị là mét (m). Đề bài cũng sẽ yêu cầu bạn đổi số đo hiện tại sang độ dài xen-ti-mét (cm) tương đương.
  • Ví dụ: Cửa hàng đã bán một mảnh vải dài 2,3 mét. Hãy đổi chiều dài của mảnh vải sang xen-ti-mét.
 2. 2
  Dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên phải. Như bạn đã biết 100 xen-ti-mét bằng 1 mét; giá trị mét sẽ nhỏ hơn giá trị xen-ti-mét hai đơn vị thập phân. Do đó, việc đổi số mét sang xen-ti-mét có thể thực hiện bằng cách dịch chuyển dấu phẩy thập phân sang hai đơn vị bên phải.
  • Dịch chuyển dấu phẩy thập phân sang phải làm cho số lớn hơn và giá trị cũng tăng lên. Mỗi đơn vị thập phân là thừa số của 10, và dịch chuyển dấu phẩy thập phân sang hai đơn vị bên phải sẽ tăng giá trị cuối cùng bằng cách nhân cho thừa số 100 (vì 10 * 10 = 100).
  • Ví dụ: Dịch chuyển dấu phẩy thập của số “2,3” qua hai đơn vị bên phải sẽ cho bạn kết quả là “230”; vì vậy, mảnh vải trong bài toán có độ dài là 230 xen-ti-mét.

Phần 3
Luyện tập

 1. 1
  Đổi 7.890 xen-ti-mét sang mét. Đề bài này yêu cầu đổi số đo xen-ti-mét sang mét, bạn sẽ cần chia số xen-ti-mét cho 100 hoặc dịch chuyển dấu phẩy thập phân sang hai đơn vị bên trái.
  • Đổi bằng phép tính:
   • 7890 cm / 100 = 78,9 m
  • Dịch chuyển dấu phẩy thập phân:
   • 7890,0 cm => dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên trái => 78,9 m
 2. 2
  Đổi 82,5 xen-ti-mét sang mét. Với đề bài này, bạn cần đổi xen-ti-mét sang mét. Tìm đáp án bằng cách chia số xen-ti-mét cho 100 hoặc dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên trái.
  • Đổi bằng phép tính:
   • 82,5 cm / 100 = 0,825 m
  • Dịch chuyển dấu phẩy thập phân:
   • 82,5 cm => dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên trái => 0,825 m
 3. 3
  Đổi 16 mét sang xen-ti-mét. Trong đề bài này, bạn cần đổi mét sang xen-ti-mét. Bạn có thể nhân số mét với 100 hoặc dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên phải để tìm ra đáp án.
  • Đổi bằng phép tính:
   • 16 m * 100 = 1600 cm
  • Dịch chuyển dấu phẩy thập phân:
   • 16,0 m => dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên phải => 1600 cm
 4. 4
  Đổi 230,4 mét sang xen-ti-mét. Đề bài này yêu cầu bạn đổi độ dài mét sang xen-ti-mét, bạn sẽ cần nhân số mét với 100 hoặc dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên phải tính từ vị trí hiện tại.
  • Đổi bằng phép tính:
   • 230,4 m * 100 = 23040 cm
  • Dịch chuyển dấu phẩy thập phân:
   • 230.4 m => dịch chuyển dấu phẩy thập phân qua hai đơn vị bên phải => 23040 cm

Thông tin Bài viết

wikiHow là một trang "wiki", nghĩa là nhiều bài viết ở đây là nội dung của nhiều tác giả cùng viết nên. Để tạo ra bài viết này, các tác giả tình nguyện đã thực hiện chỉnh sửa và cải thiện bài viết theo thời gian.

Chuyên mục: Toán học

Ngôn ngữ khác:

English: Convert cm to m, Italiano: Convertire i Centimetri in Metri, Português: Converter Centímetros em Metros, Español: convertir centímetros a metros, Français: convertir des centimètres en mètres, Русский: перевести сантиметры в метры, Bahasa Indonesia: Mengubah Cm Menjadi M, Deutsch: Zentimeter in Meter umwandeln, Nederlands: Centimeters in meters omzetten, 中文: 将厘米转换成米, العربية: التحويل من سنتيمتر إلى متر, ไทย: แปลงเซนติเมตรเป็นเมตร, 한국어: cm를 m로 변환하는 방법, 日本語: センチメートルをメートルに直す

Trang này đã được đọc 2.533 lần.
Bài viết này đã giúp ích cho bạn?