Tải về bản PDF Tải về bản PDF

Quyền truy cập trên Windows 7 xác định người dùng nào có thể truy cập, điều chỉnh và xóa tập tin/thư mục. Mọi tập tin và thư mục trên máy tính Windows đều có những thiết lập riêng biệt về quyền. Việc thay đổi các quyền truy cập cho phép bạn khóa hoặc mở tập tin đối với người dùng trên máy tính. Nếu gần đây bạn vừa khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa cứng cũ thì có thể bạn cần chiếm quyền sở hữu tập tin thì mới truy cập được.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 2:

Thay đổi quyền truy cập

 1. 1
  Đăng nhập Windows dưới quyền administrator (quản trị viên). Nếu không đăng nhập dưới quyền administrator, bạn chỉ có thể thay đổi quyền truy cập của riêng tài khoản bạn đang dùng. Để thay đổi quyền truy cập của tài khoản khác trên máy tính, bạn cần đăng nhập tài khoản với quyền quản trị viên.
  • Nếu bạn không đăng nhập dưới quyền administrator, bạn sẽ không thể truy cập hầu hết các thiết lập về quyền hệ thống.
 2. 2
  Nhấp chuột phải vào tập tin hoặc thư mục mà bạn muốn thay đổi quyền. Bạn có thể thay đổi quyền truy cập đối với mọi tập tin và thư mục. Khi thay đổi quyền truy cập một thư mục thì quyền đối với tất cả tập tin và thư mục bên trong cũng thay đổi theo.
  • Bạn sẽ không thể thay đổi quyền truy cập những tập tin đang dùng. Hãy chắc rằng bạn đã đóng hết các chương trình đang sử dụng tập tin/thư mục mà bạn đang thao tác.
 3. 3
  Chọn "Properties" (Thuộc tính). Cửa sổ của tập tin hoặc thư mục sẽ mở ra.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ "Security" (Bảo mật). Danh sách các nhóm và người dùng có quyền truy cập đối với nội dung này sẽ hiện ra.
  • Nếu không tìm thấy thẻ "Security" thì có thể bạn đang cố thay đổi quyền truy cập một tập tin nằm trên ổ đĩa USB. Nếu USB được định dạng bằng hệ thống tập tin FAT32, bạn sẽ không thể thiết lập quyền truy cập cho dữ liệu. Ổ đĩa chứa nội dung cần thay đổi phải được hệ thống tập tin NTFS sử dụng.
 5. 5
  Nhấp vào nút "Edit" (Chỉnh sửa). Bạn sẽ có thể thay đổi quyền truy cập của tập tin hay ổ đĩa này đối với tất cả người dùng trên máy tính.
 6. 6
  Nhấp vào nút "Add" (Thêm) để thêm người dùng hoặc nhóm mới vào danh sách. Nếu bạn muốn thêm người dùng mới vào danh sách người dùng có quyền truy cập với tập tin, nhấp vào nút "Add" để bắt đầu.[1]
  • Nhấp vào "Advanced" (Nâng cao) rồi đến "Find Now" (Tìm ngay) để tìm toàn bộ người dùng và nhóm trên máy tính.
  • Chọn người dùng mà bạn muốn thêm vào danh sách quyền truy cập và nhấp "OK." Họ sẽ được thêm vào danh sách "Group or user names" (Tên nhóm hoặc người dùng).
 7. 7
  Chọn người dùng mà bạn muốn thay đổi quyền truy cập. Những quyền có sẵn sẽ hiển thị trong danh sách "Permissions for User" (Quyền của người dùng).
 8. 8
  Tích vào các ô thể hiện quyền mà bạn muốn thêm đối với người dùng hoặc nhóm. Từng quyền trong danh sách sẽ có ô "Allow" (Cho phép) và "Deny" (Không cho phép). Hãy tích vào những quyền mà bạn muốn cho phép hoặc hạn chế đối với người dùng:[2]
  • Full control – Toàn quyền: người dùng có thể đọc, viết, thay đổi hoặc xóa tập tin.
  • Modify – Tùy chỉnh: người dùng có thể đọc, viết và thay đổi tập tin.
  • Read & execute – Đọc & thực thi: người dùng có thể đọc hoặc chạy tập tin đã chọn.
  • List folder contents – Liệt kê nội dung thư mục: người dùng có thể xem các tập tin trong thư mục đã chọn.
  • Read – Đọc: người dùng có thể mở tập tin.
  • Write – Viết: người dùng có thể chỉnh sửa hoặc tạo tập tin mới.
 9. 9
  Điều chỉnh thiết lập của bạn nếu không đánh dấu được. Nếu bạn không thay đổi được bất kỳ quyền nào thì có thể bạn cần chỉnh lại một số cài đặt:[3]
  • Nhấp vào nút "Advanced" trong thẻ Security.
  • Chọn người dùng của bạn và nhấp vào "Change Permissions/Edit" (Thay đổi quyền/Chỉnh sửa).
  • Bỏ chọn "Include inheritable permissions from this object's parent" (Bao gồm các quyền thừa kế từ thư mục gốc của nội dung này).
  • Lưu lại thay đổi của bạn. Bây giờ bạn đã có thể tích vào các ô về quyền truy cập.
 10. 10
  Nhấp vào "Apply" (Áp dụng) để lưu lại thay đổi. Thay đổi mà bạn đã thực hiện sẽ được lưu và áp dụng cho người dùng. Nếu bạn đang thay đổi quyền của tài khoản đang dùng thì sự thay đổi sẽ được áp dụng ngay.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 2:

Chiếm quyền sở hữu

 1. 1
  Đăng nhập dưới quyền administrator. Chỉ những tài khoản quản trị viên mới có thể thay đổi quyền sở hữu đối với tập tin và thư mục.
 2. 2
  Nhấp phải vào tập tin hay thư mục mà bạn muốn thay đổi người sở hữu và chọn "Properties." Cửa sổ Properties của nội dung sẽ hiện ra.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ "Security". Danh sách người dùng có quyền được xác lập với nội dung sẽ hiện ra.
  • Nếu không thấy thẻ Security thì có thể bạn đang thay đổi thuộc tính của một nội dung nằm trên ổ đĩa USB chuẩn FAT32. Các tùy chọn Security chỉ có sẵn trên ổ đĩa định dạng NTFS. Đa số ổ đĩa USB đều là định dạng FAT32.
 4. 4
  Nhấp vào nút "Advanced". Cửa sổ Advanced Security Settings (Cài đặt bảo mật nâng cao) sẽ mở ra.
 5. 5
  Nhấp vào thẻ "Owner" (Người sở hữu). Đường dẫn đến nội dung được chọn, người sở hữu hiện tại và danh sách người sở hữu có thể sẽ hiện ra.
 6. 6
  Nhấp vào "Edit" để thay đổi người sở hữu. Điều này cho phép bạn chọn một người sở hữu khác trong danh sách.
 7. 7
  Nhấp vào "Other users or groups" (Người dùng hoặc nhóm khác) nếu người dùng bạn cần không được liệt kê. Nếu người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn cấp quyền sở hữu không có trong danh sách, hãy nhấp vào nút "Other users or groups" để tìm và thêm họ vào:
  • Nhấp vào "Advanced" rồi đến "Find Now" để tìm tất cả người dùng và nhóm trên máy tính.
  • Chọn người dùng mà bạn muốn thêm vào danh sách quyền truy cập và nhấp "OK." Họ sẽ được thêm vào danh sách "Change owner to" (Đổi quyền sở hữu đối với).
 8. 8
  Tích vào ô "Replace owner on subcontainers and objects" nếu muốn thay đổi có tác dụng với các thư mục con. Người dùng mới sẽ có quyền sở hữu đối với mọi thư mục con bên trong nội dung mà bạn đã chọn.
 9. 9
  Lưu lại thay đổi. Nhấp "OK" để lưu lại thay đổi về quyền sở hữu. Nếu bạn mở lại cửa sổ Properties và chuyển sang thẻ Security, bạn sẽ thấy rằng quyền sở hữu đã thay đổi trong cửa sổ Advanced Security Settings.
 10. 10
  Điều chỉnh quyền truy cập. Bạn vẫn cần đặt quyền truy cập "Full control" đối với tập tin, kể cả sau khi đã chiếm quyền sở hữu. Hãy tiến hành theo những hướng dẫn trong phần đầu của bài viết.[4]
  Quảng cáo

Bài viết wikiHow có liên quan

Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)Bật xem trước ảnh trong thư mục (Windows 10)
Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7Thay đổi Ngôn ngữ trong Windows 7
Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)Xem kết nối mạng đang hoạt động (Windows)
Tạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command PromptTạo và xóa tập tin hoặc thư mục từ Windows Command Prompt
In nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc MacIn nhiều ảnh trên 1 mặt giấy trên PC hoặc Mac
Thiết lập 2 màn hình Win 10Thiết lập 2 màn hình Win 10
Tải ứng dụng trên Windows 7Tải ứng dụng trên Windows 7
Xem tất cả cửa sổ đang mở trên máy tínhXem tất cả cửa sổ đang mở trên máy tính
Mở thư mục trong CMDMở thư mục trong Command Prompt (CMD)
Thay đổi kích thước thanh taskbar trên WindowsThay đổi kích thước thanh taskbar trên Windows
Thay đổi Thư mục trong Command PromptThay đổi Thư mục trong Command Prompt
Cài đặt macOS trên máy tính dành cho WindowsCài đặt macOS trên máy tính dành cho Windows
Kích hoạt Turbo Boost trên I5Kích hoạt Turbo Boost trên I5
Mở Windows ExplorerMở Windows Explorer
Quảng cáo

Về bài wikiHow này

Scott St Gelais
Cùng viết bởi:
Chuyên gia tư vấn CNTT
Bài viết này đã được cùng viết bởi Scott St Gelais. Scott St Gelais là chuyên gia tư vấn CNTT và chủ sở hữu của Geeks tại Phoenix, Arizona. Với hơn hai mươi năm kinh nghiệm, Scott chuyên bảo dưỡng và sửa chữa máy vi tính, đồ họa vi tính và phát triển trang web. Scott nhận bằng cao đẳng liên kết kỹ thuật của Viện Công nghệ Cao và hoàn thành chương trình đào tạo chuyên gia hỗ trợ CNTT của Google. Công ty Geeks là một thành viên của Mạng lưới Đối tác Microsoft và là đối tác vàng của Nhà cung cấp Công nghệ Intel. Bài viết này đã được xem 17.570 lần.
Trang này đã được đọc 17.570 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo